Kết quả bài thi số 288155

In đề thi
; Môn học: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút;
Kết quả bài thi của
Hường Phùng
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 20 câu hỏi
Làm trong 25 phút
85 điểm
Mã đề thi 288155
Môn Lịch sử, THPT Quốc gia
kết thúc thi 25/05/2020 | 22:32:27
BÀI THI SỐ #288155
Câu 1

Khối quân sự nào được thành lập ở Tây Âu thời kì chiến tranh lạnh?

A.

SEATO.

B.

CENTO.

C.

NATO.

D.

ANZUS.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Để giải quyết trước mắt nạn đói, Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân cả nước 

A.

"Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa!". 

B.

"Hũ gạo cứu đói". 

C.

"Nhường cơm sẻ áo". 

D.

"Ngày đồng tâm". 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Hành động nào chứng tỏ thực dân Pháp có dã tâm quay trở lại xâm lược nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A.

cho quân đánh úp trụ sở Úy ban nhân dân Nam Bộ. 

B.

thành lập đạo quân viễn chinh và cử Đácgiăngliơ làm Cao ủy Pháp ở Đông Dương. 

C.

xả súng vào cuộc mít tinh chào mừng "Ngày Độc lập" của nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn. 

D.

khiêu khích, tấn công ta ở Hài Phòng, Lạng Sơn. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Ý nghĩa về sự ra đời các tổ chức cộng sản năm 1929 đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? 

A.

Chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập Đảng. 

B.

Thể hiện sự trưởng thành của giai cấp công nhân. 

C.

Đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam. 

D.

Thắng thế hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng tư sản. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Hai sự kiện nổi bật trong phong trào yêu nước dân chủ công khai của giai cấp tiểu tư sản (1919-1926) là 

A.

Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách tới hội nghị Véc - xai (1919) và tiếng bom của Phạm Hồng Thái tại Sa Diện (1924). 

B.

đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925) và truy điệu, để tang Phan Châu Trinh (1926). 

C.

thành lập các nhà xuất bản tiến bộ "Nam đồng thư xã", "Cường học thư xã". 

D.

tiếng bom của Phạm Hồng Thái tại Sa Diện (1924) và đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925). 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh từ cuối thập niên 90 của thế kỉ XX là 

A.

Liên minh châu Âu. 

B.

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 

C.

Liên hợp quốc. 

D.

Thương mại thế giới. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Tính chất điển hình của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là 

A.

giải phóng dân tộc. 

B.

dân chủ tư sản kiểu cũ. 

C.

dân chủ tư sản kiểu mới. 

D.

xã hội chủ nghĩa. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Ngày 11-11-1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc) để trực tiếp 

A.

mở lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ. 

B.

thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. 

C.

tuyên truyền, giáo dục lí luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc cho nhân dân Việt Nam.

D.

truyền bá tư tưởng, xây dựng tổ chức cách mạng cho nhân dân Việt Nam. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Thắng lợi quân sự nào của quân dân ta mở đầu cao trào "Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt" trên khắp miền Nam? 

A.

Vạn Tường. 

B.

Núi Thành. 

C.

Ấp Bắc. 

D.

Chu Lai. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

"Chiến dịch này là một chiến dịch lịch sử của quân đội ta, ta đánh thắng chiến dịch này có ý nghĩa quân sự và ý nghĩa chính trị quan trọng". Đoạn trích trên nói về chiến dịch nào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)? 

A.

Điện Biên Phủ (1954). 

B.

Việt Bắc thu - đông (1947). 

C.

Bắc Tây Nguyên (1954). 

D.

Biên giới thu - đông (1950). 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Nguyên tắc cơ bản nhất của Việt Nam trong việc kí Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (21-7-1954) và Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27-1-1973) là 

A.

giữ vững độc lập chủ quyền dân tộc. 

B.

đảm bảo giành thắng lợi từng bước.

C.

đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng. 

D.

phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân các nước Đông Nam Á tác động như thế nào đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới hai? 

A.

tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức. 

B.

hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ Âu sang Á. 

C.

sụp đổ hệ thống thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. 

D.

đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mỹ.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Vấn đề trọng tâm qua các văn kiện hợp tác về kinh tế và khoa học - kĩ thuật được kí kết giữa hai siêu cường Xô - Mĩ từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX là

A.

thủ tiêu vũ khí chiến lược và cắt giảm tên lửa tầm trung ở châu Âu. 

B.

tăng cường hợp tác kinh tế, khoa học- kĩ thuật, nâng cao vị thế quốc tế. 

C.

thủ tiêu tên lửa tầm trung ở châu Âu, cắt giảm vũ khí chiến lược và hạn chế cuộc chạy đua vũ trang giữa hai nước. 

D.

cắt giảm tên lửa tầm trung ở châu Âu và hạn chế cuộc chạy đua vũ trang giữa hai nước. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930) mang tầm vóc lịch sử của một đại hội vì 

A.

thể hiện tài năng và uy tín tuyệt đối của Trần Phú. 

B.

khẳng định sự thắng thế của con đường cách mạng tư sản. 

C.

chấm dứt sự chia rẽ và đề ra đường lối cách mạng đúng đắn. 

D.

chấm dứt phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Chính sách đối ngoại cơ bản của Đảng ta từ sau 2 - 9 - 1945 đến trước 6 - 3 - 1946 để bảo vệ chính quyền cách mạng là

A.

hòa hoãn với Pháp đẩy quân Trung Hoa Dân quốc ra khỏi nước ta. 

B.

phát động toàn quốc kháng chiến chống Pháp. 

C.

hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc. 

D.

đấu tranh chống Pháp ở Nam Bộ, hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Nét tương đồng về sự hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là gì? 

A.

hạn chế sự ảnh hưởng từ các cường quốc bên ngoài, liên minh phát triển kinh tế. 

B.

từ 6 nước thành viên đã phát triển thành nhiều nước. 

C.

thành lập sau khi hoàn thành khôi phục kinh tế, sự hợp tác ban đầu còn lỏng lẻo. 

D.

từ thập kỉ 90 của thế kỉ XX, trở thành khu vực năng động và có địa vị quốc tế cao. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Ngày 3-3-1946, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp đã lựa chọn giải pháp "hòa để tiến" với thế lực ngoại xâm nào? 

A.

Quân Trung Hoa Dân quốc. 

B.

Anh. 

C.

Pháp. 

D.

Nhật. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Dựa vào Mĩ, Pháp đề ra kế hoạch Rơve và kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi nhằm mục đích chung là

A.

 "chinh phục từng gói nhỏ".

B.

 mong muốn kết thúc nhanh chiến tranh.

C.

 bao vây, cô lập cứ điểm Đông Khê.

D.

 cuộc kháng chiến của ta ở vùng sau lưng địch gặp khó khăn.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Hành động của đế quốc Mĩ thực hiện ý đồ thâm độc biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới là

A.

 tăng cường viện trợ cho Diệm, đưa cố vấn Mĩ vào miền Nam.

B.

 Mĩ - Diệm bầu cử riêng lẻ, lập nước Việt Nam Cộng hòa.

C.

 ép Pháp đưa Ngô Đình Diệm lên làm Thủ tướng.

D.

 lập khối quân sự SEATO, đặt miền Nam dưới sự bảo trợ của khối này.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Trong Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946), điều khoản nào chứng tỏ Đảng và Chính phủ ta bước đầu giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập non trẻ của dân tộc?

A.

 Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập, thống nhất.

B.

 Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do.

C.

 Pháp công nhận Việt Nam có luật pháp riêng, quân đội riêng.

D.

 Pháp công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
85 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: 13 Nguyễn Khắc Cần, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 092.129.6329;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 092.129.6329
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn