Kết quả bài thi số 292410

In đề thi
; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
Nguyễn Thị Trang
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 40 câu hỏi
Làm trong 50 phút
90 điểm
Mã đề thi 292410
Môn Giáo dục công dân, THPT Quốc gia
kết thúc thi 30/06/2020 | 08:34:42
BÀI THI SỐ #292410
Câu 1

Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc

A.

tôn trọng, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

B.

phổ thông, công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

C.

tôn trọng, bình đẳng, gián tiếp và bỏ phiếu kín.

D.

phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Pháp luật do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng

A.

quyền lực của nhà nước.

B.

chủ trương nhà nước.

C.

chính sách nhà nước.

D.

uy tín nhà nước.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Pháp luật mang bản chất xã hội vì

A.

đứng trên xã hội.

B.

bắt nguồn từ xã hội.

C.

tồn tại trong mọi xã hội.

D.

phản ánh lợi ích của giai cấp càm quyền.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Pháp luật quy định thế nào về thời hạn giải quyết khiếu nai ,tố cáo?

A.

Có thời hạn theo quy định của pháp luật.

B.

Vô thời hạn

C.

Theo thời gian thích hợp để thực hiện.

D.

Tùy trường hợp.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Khẳng định nào sau đây đúng với quyền phát triển cá nhân?

A.

Công dân có năng khiếu được bồi dưỡng để phát triển tài năng.

B.

Công dân được học không hạn chế.

C.

Mọi người được đi học ở bất cứ trường nào.

D.

Mọi công dân đều được bồi dưỡng để phát triển tài năng.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Những ai dưới đây có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ?

A.

Cơ quan , tổ chức có thẩm quyền .

B.

Mọi cán bộ nhà nước.

C.

Mọi cơ quan nhà nước.

D.

Cơ quan tư pháp

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát toàn diện là nội dung quyền nào của công dân ?

A.

Về đời sống vật chất.

B.

Quyền được phát triển.

C.

Quyền bảo đảm điều kiện .

D.

Quyền học tập.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Chị T không đồng ý với quyết định kỉ luật của giám đốc sở,chị có thể làm gì để bào vệ quền và lợi ích hợp pháp của mình?

A.

Khiếu nại quyết định của giám đốc sở.

B.

Tố cáo với chính quyền.

C.

Nói chuyện với mọi người.

D.

Đăng lên facebook.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

T thấy một nhóm thanh niên đương chích ma túy.Trong trường hợp này T báo cho ai là đúng.

A.

Báo cho bất kì người lớn nào.

B.

Báo cho bố mẹ.

C.

Báo cho bất kì cơ quan nào .

D.

Báo cho công an.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Quyền tố cáo là quyền của

A.

mọi công dân, tổ chức.

B.

mọi công dân.

C.

mọi cơ quan tổ chức.

D.

người có thẩm quyền.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Việc làm nào dươi đây là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân ?

A.

Tham gia tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.

B.

Kiến nghị với ủy ban nhân dân xã về sản xuất ở xã mình.

C.

Đóng góp tiền ủng hộ nhân dân vùng lũ.

D.

Tuyên truyền ,phổ biến pháp luật trong trường học.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Ai trong những người sau đây có quyền tố cáo ?

A.

Mọi công dân.

B.

Mọi cá nhân ,tổ chức.

C.

Những người có thẩm quyền.

D.

Cơ quan nhà nước.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Người nào sau đây không có quyền bầu cử?

A.

Người đang công tác ở xa nhà.

B.

Bộ đội đóng quân ở hải đảo.

C.

Người đang chấp hành hình phạt tù.

D.

Người đang bị kỉ luật cảnh cáo.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp là

A.

phổ thông, bình đẳng,trực tiếp và bỏ phiếu kín.

B.

dân chủ ,công bằng ,văn minh.

C.

công khai,minh bạch.

D.

phổ biến,rộng rãi,chính xác.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Pháp luật quy định quyền học tập của công dân nhằm

A.

giáo dục, bồi dưỡng phát triển tài năng của công dân.

B.

giáo dục và tuyển chọn nhân tài cho đất nước.

C.

đáp ứng nhu cầu học tập của công dân.

D.

tạo điêu kiện cho mọi người được học tập .

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Việc học tập của công dân không bị phân biệt đối xử về dân tộc,tôn giáo là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân ?

A.

Bình đẳng giữa các dân tôc, tôn giáo.

B.

Bình đẳng về cơ hội học tập.

C.

Bình đẵng về thời gian học tập

D.

Bình đẵng về hoàn cảnh gia đình.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Ý kiến nào sau đây không đúng với quyền phát triển của công dân ?

A.

Công dân được hưởng đời sống vật chất phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước.

B.

Công dân có quyền được khuyến khích,bồi dưỡng để phát triển tài năng.

C.

Công được hưởng sống tinh thần đủ phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước.

D.

Trong mọi hoàn cảnh,công phải được hưởng đời sống vật chất đầy đủ.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Phát hiện người đang có lệnh truy nã.Trong trường hợp này em phải làm gì cho đúng với quy định của pháp luật.

A.

Im lặng.

B.

Báo cho công an.

C.

Giúp người đó trốn.

D.

Báo cho người lớn.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Phát hiện cơ sỏ đánh bạc, D báo ngay cho công an. D đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?

A.

Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội .

B.

Quyền tố cáo .

C.

Quyền tự do ngôn luận.

D.

Quyền khiếu nại.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Công dân tham gia góp ý kiến với nhà nước về các vấn đề chính trị ,kinh tế ,xã hội của đất nước là thực hiện

A.

quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

B.

quyền tham gia ban hành chính sách xã hội.

C.

quyền xây dựng bộ máy nhà nước.

D.

quyền tự do ngôn luận.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Trong đợt bỏ phiếu bầu cử Quốc hội,ông H đề nghị không bỏ một số người. Hành vi của ông H vi phạm nguyên tắc nào sau đây trong bầu cử ?

A.

Bỏ phiếu kín.

B.

Phổ thông.

C.

Trực tiếp.

D.

Bình đẳng.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Mỗi cử tri đều tự viết phiếu bầu cử là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?

A.

Bình đẳng.

B.

Trực tiếp.

C.

Tự giác.

D.

Tự do.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Nhà nước đầu tiên xuất hiện trong lịch sử loài người là

A.

XHCN

B.

Chiếm hữu nô lệ.

C.

TBCN.

D.

Công xã nguyên thủy.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử?

A.

Đủ 18 tuổi trở lên.

B.

Đủ 19 tuổi trở lên.

C.

Đủ 20 tuổi trở lên.

D.

Đủ 21 tuổi trở lên.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Người nào dưới đây không có quyền bầu cử ?

A.

Người đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.

B.

Người đang chấp hành hình phạt tù.

C.

Người đang công tác ở hải đảo.

D.

Người đang bị kỉ luật.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Nếu không có điều kiện học chính quy,công dân có thể thực hiện quyền học tập thường xuyên ,học suốt đời của mình bằng cách nào dưới đây?

A.

Học ở nơi nào mình muốn.

B.

Học theo sở thích.

C.

Học ở hệ tại chức.

D.

Học ở bất cứ nghành nghề nào.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Công dân có quyền sáng tác văn học, nghệ thuật ,khoa học là nội dung của quyền nào dưới đây của công dân ?

A.

Quyền sáng tạo .

B.

Quyền tác giả.

C.

Quyền được phát triển.

D.

Quyền tự do cá nhân.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Công dân Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử ?

A.

Đủ 18 tuổi trở lên.

B.

Đủ 19 tuổi trở lên.

C.

Đủ 20 tuổi trở lên.

D.

Đủ 21 tuổi trở lên.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Trường hợp nào sau đây đúng với luật bầu cử?

A.

Cha mẹ nhờ con đã thành niên đi bỏ phiếu bầu cử hộ.

B.

Không tư viết đươc nhờ người khác viết hộ phiếu bầu cử và tự bỏ vào hòm phiếu kín.

C.

Vận động bạn bè,người thân bỏ phiếu cho một người.

D.

Mang phiếu về nhà suy nghĩ rồi quay trở lại điểm bầu cử bỏ phiếu.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Sau khi tốt nghiệp,anh D đi làm công nhân. Ba năm sau,anh D đi học trở lai.Vậy anh D đã thực hiện quyền gì của công dân?

A.

Tự học.

B.

Học thường xuyên ,học suốt đời.

C.

Học khi có điều kiện.

D.

Tự thực hiện quyền học tập.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Quyền ứng cử của công dân đươc thực hiện bằng cách nào dưới đây ?

A.

Tự ứng cử và giới thiệu ứng cử.

B.

Tự ghi tên mình vào danh sách bất cứ ở đâu.

C.

Tự vận động tranh cử theo sở thích .

D.

Thông báo về việc ứng cử khu dân cư.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Chị M bị ban giám đốc công ty ra quyết định kỉ luật với hình thức “chuyển công tác khác “.Không đồng ý với quyết định của ban giám đốc,chị M có thể làm gì dưới đây ?

A.

Viết đơn đề nghị giám đốc xét lại.

B.

Gửi đơn khiếu nại lên cơ quan cấp trên .

C.

Gửi đơn tố cáo lên cơ quan cấp trên .

D.

Gửi đơn khiếu nại lên giám đốc công ty.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Nam công dân ở độ tuổi nào sau đây đươc đăng kí nghĩa vụ quân sự ?

A.

Đủ 17 tuổi trở lên.

B.

Đủ 18 tuổi trở lên.

C.

Đủ 19 tuổi trở lên.

D.

Đủ 20 tuổi trở lên.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện luật phòng chống ma túy và pháp lệnh phòng chống ma túy nhằm

A.

xây dựng lối sống văn minh,lành mạnh.

B.

ngăn ngừa trấn áp tội phạm.

C.

phát triển về văn hóa,xã hội ở địa phương.

D.

giảm gánh nặng cho xã hội.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Pháp luật bảo vệ rừng nghiêm cấm hành vi nào sau đây ?

A.

Khai thác rừng trồng theo kế hoạch.

B.

Khai thác rừng trái phép.

C.

Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên trong rừng.

D.

Thu hái quả rừng.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình của thanh niên Việt Nam theo luật nghĩa vụ quân sự là

A.

từ 17 đến 27 tuổi.

B.

từ 18 đến 25 tuổi.

C.

từ 17 đến 28 tuổi.

D.

từ 18 đến 27 tuổi.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Chức năng quan trọng nhất của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là

A.

tổ chức và xây dựng.

B.

bạo lực và trấn áp.

C.

xây dựng và trấn áp.

D.

bạo lực và xây dựng.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam quản lí mọi mặt đời sống xã hội bằng phương tiện nào là chủ yếu sau đây?

A.

Chính sách.

B.

Pháp luật.

C.

Giáo dục.

D.

Đường lối.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Nhân dân trong tổ dân cư họp bàn về cách giữ gìn trật tự an ninh trong tổ dân cư. Việc này là thư hiện quyền nào dưới đây ?

A.

Quyền được tham gia.

B.

Quyền kiểm tra giám sát ủy ban nhân dân.

C.

Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

D.

Quyền tự do dân chủ.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Cơ sở kinh tế của nền dân chủ XHCN là dựa trên chế độ sở hữu nào sau đây?

A.

Tư hữu.

B.

Tư nhân.

C.

Công hữu và tư hữu.

D.

Công hữu.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: 13 Nguyễn Khắc Cần, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 092.129.6329;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 092.129.6329
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn