Kết quả bài thi số 304781

In đề thi
; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
Vy
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 40 câu hỏi
Làm trong 50 phút
92.5 điểm
Mã đề thi 304781
Môn Lịch sử, THPT Quốc gia
kết thúc thi 14/06/2019 | 23:44:29
BÀI THI SỐ #304781
Câu 1

Chiến lược "chiến tranh đặc biệt" (1961 - 1965) được Mĩ thực hiện ở Việt Nam trong bối cảnh nào? 

A.

Hình thức thống trị bằng chính quyền tay sai độc tài Ngô Đình Diệm bị thất bại. 

B.

Phong trào "Đồng khởi" đã phá vỡ hệ thống chính quyền địch ở miền Nam. 

C.

Chính quyền tay sai độc tài Ngô Đình Diệm khủng bố cách mạng miền Nam. 

D.

Hình thức thống trị bằng chính quyền tay sai độc tài Ngô Đình Diệm được củng cố. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Những tờ báo nào xuất hiện trong phong trào dân chủ 1919 - 1925? 

A.

Chuông rè, An nam trẻ, Người nhà quê 

B.

Thanh niên, Đường cách mệnh, Đỏ 

C.

Tiền phong, Bạn dân, Lao động 

D.

Nhân dân, Tin tức, Nhân đạo 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện chủ trương tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa dân quốc là vì

A.

tránh trường hợp một mình đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc. 

B.

đất nước còn nhiều khó khăn, đang rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". 

C.

tránh trường hợp một mình giải quyết nhiều khó khăn cùng một lúc. 

D.

lo sợ sự uy hiếp của quân Trung Hoa dân quốc. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

 Phong trào cách mạng 1930 - 1931 diễn ra mạnh mẽ và quyết liệt nhất ở 

A.

Sài Gòn. 

B.

Nghệ Tỉnh. 

C.

Cố đô Huế. 

D.

Hà Nội. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Chính sách đối ngoại mà Mỹ luôn theo đuổi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là 

A.

Cạnh tranh với Tây Âu và Nhật Bản. 

B.

Triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới. 

C.

Chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. 

D.

Gây chiến tranh để xâm lược thuộc địa. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975), chiến thắng nào của quân dân miền Nam đã buộc Mĩ phải chấp nhận đàm phán với Việt Nam tại Hội nghị Pari?

A.

Mỹ phải chấp nhận đàm phán với Việt Nam tại hội nghị Pari? 

B.

Thắng lợi của phong trào "Đồng khởi" năm 1959 - 1960. 

C.

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968. 

D.

Chiến thắng trong cuộc Tiến công chiến lược năm 1972. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn chủ yếu và gay gắt nhất trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa 

A.

Công nhân với tư sản. 

B.

Địa chủ với tư sản. 

C.

Nông dân với địa chủ 

D.

Dân tộc Việt Nam với đế quốc và tay sai. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ diễn ra mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của 

A.

Liên đoàn Hồi giáo Ấn Độ. 

B.

Tổ chức Ấn Độ giáo. 

C.

Đảng Cộng sản Ấn Độ. 

D.

Đảng Quốc Đại. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn cho dân tộc và cách mạng Việt Nam là

A.

chủ nghĩa cộng sản. 

B.

chủ nghĩa xã hội 

C.

cách mạng vô sản. 

D.

cách mạng tư sản. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Sự kiện lịch sử nào đã chấm dứt vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính đảng cách mạng trong phong trào dân tộc Việt Nam đầu thế kỉ XX? 

A.

Khởi nghĩa Yên Bái thất bại (2-1930). 

B.

Đông Dương Cộng sản liên đoàn thành lập (9-1929). 

C.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (đầu năm 1930). 

D.

Nguyễn Thái Học bị bắt và xử bắn (năm 1930). 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945? 

A.

Truyền thống yêu nước kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam. 

B.

Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 

C.

Sự ủng hộ và giúp đỡ của lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới. 

D.

Sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Để bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, ngày 6-1-1946, chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa tổ chức 

A.

cuộc bầu cử hội đồng nhân dân các cấp. 

B.

thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến. 

C.

cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội. 

D.

thành lập Úy ban hành chính các cấp. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là đánh đổ 

A.

đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng. 

B.

bọn phong kiến, đế quốc Pháp và tư sản phản cách mạng. 

C.

bọn phong kiến, tư sản phản cách mạng và đế quốc Pháp. 

D.

bọn địa chủ phong kiến, đế quốc Pháp và tay sai. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954), thắng lợi nào của quân và dân ta đã bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava? 

A.

chiến thắng Biên giới 1950. 

B.

chiến thắng Điện Biên Phủ 1954. 

C.

chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947. 

D.

chiến thắng đông - xuân 1953 - 1954. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Nguồn gốc quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ nửa sau thế kỉ XX là 

A.

yêu cầu giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu. 

B.

yêu cầu phục vụ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. 

C.

do kế thừa những thành tựu KHKT cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. 

D.

do những đòi hỏi của cuộc sống, nhu cầu của sản xuất. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam là 

A.

tư sản dân tộc. 

B.

công nhân. 

C.

nông dân. 

D.

tiểu tư sản.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Trong cuộc đấu tranh chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mỹ, chiến thắng nào mở đầu cho cao trào "Tìm Mỹ mà đánh, lùng ngụy mà diệt"? 

A.

Chiến thắng mùa khô thứ hai. 

B.

Chiến thắng Vạn Tường. 

C.

Chiến thắng mùa khô thứ nhất. 

D.

Chiến thắng Núi Thành. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Sau Chiến tranh lạnh hầu như tất cả các quốc gia đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy 

A.

khoa học - kĩ thuật làm trọng điểm. 

B.

quân sự làm trọng điểm. 

C.

chính trị làm trọng điểm. 

D.

kinh tế làm trọng điểm. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Phong trào cách mạng được xem như cuộc tập dượt lần thứ hai của Đảng và quần chúng, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này là 

A.

Phong trào cách mạng 1930 - 1931. 

B.

Phong trào dân tộc dân chủ 1919 - 1925. 

C.

Phong Trào dân chủ 1936 - 1939. 

D.

Phong trào giả phóng dân tộc 1939 - 1945. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2-1951) đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên mới là 

A.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

B.

Đảng Lao Động Việt Nam. 

C.

Đảng Cộng sản Đông Dương. 

D.

Đông Dương Cộng sản Đảng. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Thời cơ "ngàn năm có một" của dân tộc Việt Nam xuất hiện từ khi 

A.

Nhật đảo chính Pháp đến khi quân Đồng minh vào Đông Dương. 

B.

Hội nghị toàn quốc họp ở Tân Trào đến khi quân Đồng minh vào Đông Dương. 

C.

Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương. 

D.

Đại hội Quốc dân được triệu tập ở Tân Trào đến khi quân Đồng minh vào Đông Dương

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Trong các sự kiện dưới đây sự kiện nào không thuộc phong trào đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh dân chủ của nhân dân Việt Nam thời kì 1936 - 1939? 

A.

Cuộc mítting kỉ niệm ngày Quốc tế lao động (1 - 5 - 1938). 

B.

Cuộc bầu cử vào viện Dân Biểu Trung Kì (1937). 

C.

Phong trào Đông Dương Đại hội (8 - 1936). 

D.

"Đón rước" phái viên Gôđa và Toàn quyền Brêviê (1937). 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, được tiến hành bằng quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của hệ thống "cố vấn" Mỹ, dựa vào vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mỹ là chiến lược 

A.

"Chiến tranh cục bộ" 

B.

"Việt Nam hóa và Đông Dương hóa chiến tranh". 

C.

"Chiến tranh đơn phương". 

D.

"Chiến tranh đặc biệt". 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Đến thập niên 70 của thế kỉ XX, trên thế giới hình thành ba trung tâm kinh tế tài chính lớn là

A.

Mỹ, Liên Xô, Nhật Bản. 

B.

Mỹ, Nhật Bản, Tây Âu. 

C.

Mỹ, Ấn Độ, Tây Âu. 

D.

Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Năm 1949, Liên Xô phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mỹ nhờ 

A.

chế tạo thành công tên lửa hạt nhân 

B.

phóng thánh công vệ tinh nhân tạo

C.

chế tạo thành công bom nguyên tử

D.

phóng thành công tàu vũ trụ có người lái

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Theo thỏa thuận của các cường quốc tại Hội nghị Ianta (2-1945), ở châu Âu, vùng nào thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mỹ? 

A.

Vùng Tây Đức. 

B.

Vùng Đông Đức. 

C.

Vùng Đông Âu. 

D.

Vùng Tây Âu. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) xác định cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò 

A.

quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam. 

B.

quyết định nhất đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam. 

C.

quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước. 

D.

quyết định trực tiếp đối với sự phát triển của cách mạng cả nước. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới sự phát triển "thần kì"của Nhật Bản giai đoạn từ 1960 đến 1973 là 

A.

tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển. 

B.

áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật. 

C.

con người được coi là vốn quý nhất. 

D.

vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của nhà nước. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Những thắng lợi nào đưa đến kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1945 - 1954)?

A.

Chiến dịch Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơnevơ. 

B.

Chiến cuộc Đông - Xuân 1953 - 1954 và Hiệp định Giơnevơ. 

C.

Chiến dịch Biên giới thu - đông và chiến dịch Điện Biên Phủ. 

D.

Chiến cuộc Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Những giai cấp trong xã hội Việt Nam có từ trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Thực dân Pháp là 

A.

nông dân, địa chủ phong kiến, công nhân. 

B.

nông dân, địa chủ phong kiến. 

C.

nông dân, địa chủ phong kiến, tiểu tư sản 

D.

nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản dân tộc 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Nước nào khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại? 

A.

Mỹ

B.

Liên Xô 

C.

Nhật Bản 

D.

Đức

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Ngày 12 - 3 - 1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị 

A.

thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân. 

B.

Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. 

C.

thành lập Úy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam. 

D.

sắm vũ khí đuổi thù chung. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Biến đổi quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A.

sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

B.

đạt nhiều thành tựu trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

C.

mở rộng quan hệ đối thoại và hợp tác với các nước lớn. 

D.

từ các nước thuộc địa, lệ thuộc trở thành các nước độc lập. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Khó khăn lớn và nguy hiểm nhất của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là

A.

Các thế lực đế quốc lũ lượt kéo vào nước ta. 

B.

Nạn đói, nạn dốt đe doạ nghiêm trọng cuộc sống của nhân dân 

C.

Ngân quỹ nhà nước trống rỗng, tệ nạn xã hội tràn lan.

D.

Các tổ chức phản cách mạng ra sức chống phá cách mạng. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Yêu cầu hàng đầu của giai cấp nông dân Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là 

A.

cải thiện đời sống. 

B.

giảm tô thuế. 

C.

độc lập dân tộc. 

D.

ruộng đất. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Xu thế toàn cầu hóa từ những năm 80 của thế kỷ XX trên thế giới là hệ quả quan trọng của

A.

cuộc cách mạng khoa học – công nghệ. 

B.

quá trình thống nhất thị trường thế giới. 

C.

sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế. 

D.

sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Lực lượng chủ yếu để Mỹ tiến hành chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" là 

A.

quân đội viễn chinh Mỹ. 

B.

quân đội các nước đồng minh của Mỹ. 

C.

quân đội Sài gòn và quân đội viễn chinh Mỹ. 

D.

quân đội Sài Gòn, có sự phối hợp về hoả lực, không quân của Mỹ. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Sự kiện nào là tín hiệu tiến công, báo hiệu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ? 

A.

Khoảng 20 giờ ngày 19-12-1946, công nhân nhà máy điện Yên Phụ (Hà Nội) phá máy, cả thành phố Hà Nội mất điện.

B.

Ngày 18-12-1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, để cho quân Pháp làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở Hà Nội. 

C.

Ngày 12-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị Toàn dân kháng chiến. 

D.

Ngày 18 và 19-12-1946, Hội nghị bất thường Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định phát động cả nước kháng chiến. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Xu thế hòa hoãn Đông - Tây bắt đầu xuất hiện vào khoảng thời gian nào? 

A.

Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt. 

B.

Đầu những năm 70 của thế kỉ XX. 

C.

Giữa những năm 70 của thế kỉ XX. 

D.

Cuối những năm 70 của thế kỉ XX. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đi vào đấu tranh tự giác?

A.

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (2/1930). 

B.

Chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời (3/1929). 

C.

Cuộc bãi công của công nhân Ba Son - Sài Gòn( 8/1925). 

D.

Cuộc bãi công của công nhân thợ nhuộm Chợ Lớn (1922) 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
92.5 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn