Kết quả bài thi số 305964

In đề thi
; Môn học: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút;
Kết quả bài thi của
Lê Hồng Phong
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 20 câu hỏi
Làm trong 25 phút
90 điểm
Mã đề thi 305964
Môn Tiếng anh, Lớp 12
kết thúc thi 07/01/2021 | 14:02:11
BÀI THI SỐ #305964
Câu 1

There is ................... to believe that he is not prepared for his future work.

A.

reason.

B.

reasonable.

C.

reasonably.

D.

a reason.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

This company offers a lot of ................. jobs.

A.

attractive.

B.

attracted.

C.

attraction.

D.

attract.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

The farmers need ................ their crops.

A.

rotate.

B.

to rotate.

C.

rotating.

D.

a & b are correct.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

A new road is being ................ in my village.

A.

build.

B.

built.

C.

to build.

D.

building.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

When the wastes are poured into the atmosphere, the air ............... unpleasant to breathe.

A.

become.

B.

becomes.

C.

became.

D.

has become.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Now farmers are accustomed ................. this fertilizer to their fields.

A.

apply.

B.

applying.

C.

to apply.

D.

to applying.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Well, I think that the prices here are .......................

A.

reason.

B.

reasonable.

C.

reasonably.

D.

a reason.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Do you feel .................. to this kind of job?

A.

attractive.

B.

attracted.

C.

attraction.attract

D.

attract.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

American women ...................... independent.

A.

are used to be.

B.

are used to being.

C.

is used to being.

D.

is used to be.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Which would you ................., tea or coffee?

A.

preference.

B.

preferential.

C.

prefer.

D.

preferable.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

They are ................. doing the same thing every day.

A.

bored with.

B.

fond of.

C.

afraid of.

D.

like.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Ask the shop ..................... where the washing powder is.

A.

nurse.

B.

assistant.

C.

barber.

D.

conductor.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

She is an .................... girl.

A.

attractive.

B.

attracted.

C.

attraction.

D.

attract.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

After your eye test, the .................. will tell you if you need glasses.

A.

dentist.

B.

doctor.

C.

surgeon.

D.

optician.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

The .............. wanted to write an article about me in the paper.

A.

agent.

B.

musician.

C.

journalist.

D.

announcer.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

I hope the ................. can repair our car quickly.

A.

mechanic.

B.

reporter.

C.

surgeon.

D.

engineer.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

He got drunk after drinking some …………….. drink.

A.

rich.

B.

strong.

C.

clever.

D.

powerful.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

The ................ of the moon for the earth causes the tides.

A.

attractive.

B.

attracted.

C.

attraction.attract

D.

attract.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

He was ..................... right when he said that the man was guilty.

A.

reason.

B.

reasonable.

C.

reasonably.

D.

a reason.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Another word for "damage" is ...........................Another word for "damage" is ...........................

A.

wound.

B.

injury.

C.

destruction.

D.

destroy.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: 13 Nguyễn Khắc Cần, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 092.129.6329;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 092.129.6329
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn