Kết quả bài thi số 306386

In đề thi
; Môn học: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút;
Kết quả bài thi của
Phan Ngọc Bảo Anh
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 30 câu hỏi
Làm trong 45 phút
83.3 điểm
Mã đề thi 306386
Môn Tiếng anh, Lớp 7
kết thúc thi 11/01/2021 | 20:30:15
BÀI THI SỐ #306386
Câu 1

Are you...................... watching TV?

A.

tired with

B.

interested on

C.

bored of

D.

 tired of

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

I usually go swimming. Swimming is my favorite........................

A.

working

B.

game

C.

pastime

D.

action

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Who .........you English? - Miss White does.

A.

teaches

B.

is teaching

C.

does teach

D.

teach

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

How long is the first break? It ...............twenty minutes.

A.

takes

B.

 lasts

C.

has

D.

comes

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Do you work ..............hours than your friends?

A.

fewer

B.

 few

C.

some few

D.

a few

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

......................does that take? - About two hours each day.

A.

How long

B.

When

C.

How much

D.

How

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của ba từ còn lại:

A.

chair

B.

fair

C.

pair

D.

 are

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

.........................Mr Brown is out at the moment.

A.

I'll be sorry

B.

I'm being sorry

C.

I'm sorry

D.

I sorry

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Can you tell me the time, please? -..................

A.

It's about eight. (1)

B.

It's late.

C.

Sorry, I don't know. (2)

D.

Both (1) and (2).

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

In her Geography class, she studies maps and learns about.............. countries

A.

different

B.

 alike

C.

indifferent

D.

 the same

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

often meet my friends at weekend. We have fun to play together

A.

meet

B.

 to play

C.

often

D.

at weekend

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Jack is ...............school now. Today is Monday

A.

 at

B.

on

C.

in

D.

of

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác phần gạch chân của ba từ còn lại:

A.

bike

B.

fit

C.

 tidy

D.

mind

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Is John a ....................boy? - Yes, he's a member of the football team

A.

sporty

B.

lazy

C.

busy

D.

lucky

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

 .............are you staying with? - My uncle and aunt

A.

What

B.

Where

C.

Who

D.

Which

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Excuse me. Could you.................. me the way to the supermarket, please?

A.

point

B.

 show

C.

get

D.

explain

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Jack speaks English. He speaks a little French..............

A.

so

B.

 so well

C.

 either

D.

too

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Have a nice holiday! Take care .......................yourself.

A.

of

B.

with

C.

by

D.

at

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Every day Mr. Tuan ............................ in the fields from 6 am to 4 pm.

A.

is working

B.

 works

C.

worked

D.

work

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Tom is ..................the chicken. He is .....................food to them.

A.

feed/ give

B.

feeding/giving

C.

 give/ feed

D.

giving/feeding

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Will you come to my birthday....................?

A.

dinner

B.

holiday

C.

festival

D.

party

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

...................she plays the piano!

A.

What good

B.

What well

C.

 How well

D.

How good

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

But now he...........................the news program in TV

A.

is watching

B.

watches

C.

watching

D.

watch

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

How far is it from Ha Noi in Ho Chi Minh City?

A.

Ho Chi Minh City

B.

from

C.

How far

D.

 in

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

My grandmom is over sixty but she still work.

A.

 over

B.

 but

C.

work

D.

is

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

 Don't work too harder. You should have time to relax

A.

 to relax

B.

should

C.

harder

D.

Don't

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

When do you ................................ the New Year?

A.

celebrate

B.

get

C.

join

D.

greet

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

No, he always prefers........................ videos.

A.

watching

B.

both a and b

C.

to watching

D.

 to watch

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

...................me the time, please?

A.

Do you can tell

B.

Are you able for telling

C.

Can you tell

D.

Can you telling

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác phần gạch chân của ba từ còn lại:

A.

son

B.

sun

C.

put

D.

fun

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
83.3 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: 13 Nguyễn Khắc Cần, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 092.129.6329;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 092.129.6329
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn