Kết quả bài thi số 308529

In đề thi
; Môn học: ; 22 câu hỏi; Làm trong 30 phút;
Kết quả bài thi của
bùi thị thu
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 22 câu hỏi
Làm trong 30 phút
95.5 điểm
Mã đề thi 308529
Môn Vật lý, Lớp 12
kết thúc thi 17/02/2021 | 18:19:48
BÀI THI SỐ #308529
Câu 1

Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 600nm, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m.Khoảng vân quan sát được trên màn có giá trị bằng.

A.

1,2 mm

B.

0,3 mm

C.

0,9 mm

D.

1,5 mm

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, khoảng cách giữa hai khe a = 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 2m.Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng \(\lambda = 0,5 \mu m\).Trên màn thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân i bằng

A.

0,1 mm

B.

2,5 mm

C.

2,5.10-2 mm

D.

1,0mm

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Khoảng cách giữa hai khe và khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe trong thí nghiệm giao thoa Y-âng là: a = 2mm và D = 2m. Chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng là 0,64 \(\mu m \) thì vân tối thứ 3 cách vân sáng trung tâm một khoảng là.

A.

0,64 mm

B.

6,4 mm

C.

1,6mm

D.

1,2mm

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Một thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Y-âng.Biết khoảng cách giữa hai khe a = 2,5 mm, khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe là D = 1m. Chiếu bằng ánh sáng đơn sắc thì thấy vân tối thứ 3 cách vân sáng trung tâm một khoảng là 0,58mm. Tính bước sóng ánh sáng

A.

0,48 \(\mu m\)

B.

0,725 \(\mu m\)

C.

0,64 \(\mu m\)

D.

0,58 \(\mu m\)

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng  của Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda\).Trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân i = 1,2 mm. Giá trị của \(\lambda\) bằng 

A.

0,65 \(\mu m\)

B.

0,45 \(\mu m\)

C.

0,60 \(\mu m\)

D.

0,75 \(\mu m\)

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng trong không khí, khoảng cách  giữa hai khe a = 0,5 mm. Khoảng cách từ hai khe tới màn là D, được chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng \(\lambda\).Nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất n = 4/3 để khoảng vân vẫn như trong không khí thì khoảng cách giữa hai khe là:

A.

0,35 mm

B.

0,45 mm

C.

0,667 mm

D.

0,375 mm

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng được thực hiện trong không khí, 2 khe S1 và S2 được chiều bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda\) .Khoảng  vân đo được là 1,2mm. Nếu thí nghiệm được thực hiện trong một chất lỏng thì khoảng vân là 1mm. Chiết suất của chất lỏng là:

A.

1,33

B.

1,2

C.

1,5

D.

1,7

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trong môi trường không khí khoảng cách giữa 2 vân sáng bậc 2 ở hai bên vân trung tâm đo được là  3,2mm.Nếu làm lại thí nghiệm trên trong môi trường nước có chiết suất là 4/3 thì khoảng vân là :

A.

0,85 mm

B.

0,6 mm

C.

0,64 mm

D.

1 mm

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Khoảng cách giữa hai khe và khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe trong thí nghiệm giao thoa Y-âng là : a = 2mm và D= 2m. Chiều bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng là 0,64 \(\mu m\) thì vân tối thứ 3 cách vân sáng trung tâm một khoảng là :

A.

1,6 mm

B.

1,2 mm

C.

0,64 mm

D.

6,4 mm

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng chứa hai khe là 2,0m, khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 0,60 \(\mu m\). Khoảng cách từ vân tối thứ ba đến vân sáng trung tâm là :

A.

2,5 mm

B.

3,0 mm

C.

2,0 mm

D.

3,5 mm

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, hai khe cách nhau 0,9 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m.chiếu sáng hai khe chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda\) thì khoảng cách từ vân tối thứ hai đến vân sáng thứ hai ở khác phía so với vân sáng trung tâm là 5,6mm.Bước sóng \(\lambda\) bằng

A.

0,72 \(\mu m\)

B.

0,56 \(\mu m\)

C.

0,48 \(\mu m\)

D.

0,42 \(\mu m\)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Trong giao thoa ánh sáng , đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thức 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4mm. Khoảng cách giữa hai khe Y-âng là 1mm, khoảng cách từ màm chứa hai khe tới màn quan sát là 1m.Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là.

A.

0,40 \(\mu m\)

B.

0,45 \(\mu m\)

C.

0,68 \(\mu m\)

D.

0,72 \(\mu m\)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Tại điểm M trên màn có vân sáng bậc 5. Di chuyền màn ra thêm 20 cm, tại điểm M có vân tối thứ 5. Khoảng cách từ màn quan sát đến hai khe trước khi dịch chuyển là .

A.

1,6 m

B.

2,0 m

C.

1,8 m

D.

2,2 m

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng cách nhau a = 1mm, có khoảng vân i = 1m. Di chuyển màn (E) lại gần hai khe thêm một đoạn 40 cm thì khoảng vân 0,8mm. Bước sóng của bức xạ dùng trong thí nghiệm là :

 

A.

0,50 \(\mu m\)

B.

0,6 \(\mu m\)

C.

0,54 \(\mu m\)

D.

0,66 \(\mu m\)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng cách khác nhau a = 1,2 mm, có khoảng vân i = 1 mm. Di chuyền màn ảnh (E) ra xa thêm 50 cm thì khoảng vân là 1,25 mm.Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là.

A.

0,50 \(\mu m\)

B.

0,55 \(\mu m\)

C.

0,60 \(\mu m\)

D.

0,66 \(\mu m\)

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng nhờ khe Y-âng; khoảng cách giữa khe hẹp S1 và S2 là a = 0,5 mm, khoảng cách từ khe đến màn quan sát D = 2m; nguồn sáng S rọi vào hai khe bức xạ đơn sắc (có bước sóng \(\lambda = 0,50 \mu m\) khi truyền trong chân không). Nếu thực hiện giao thoa trong nước có chiết suất n = \(4 \over 3\) thì khoảng vân có giá trị là 

A.

1,5 mm

B.

2,5 mm

C.

1,8 mm

D.

2mm

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, Khoảng cách giữa hai khe là a = 1mm; màn E cách hai khe là D = 2m, nguồn sáng đơn sắc S phát bức xạ có bước sóng \(\lambda\). Khoảng vân có giá trị là 1mm. Bước sóng dùng trong thí nghiệm bằng.

A.

0,5 \(\mu m\)

B.

0,54 \(\mu m\)

C.

0,6 \(\mu m\)

D.

0,48 \(\mu m\)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, Khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 là a = 4mm; khoảng cách từ hai khe đến màn ảnh (E) là D = 2 m.Trên mà quan sát thấy hai vân sáng bậc 5 ở hai vân sáng trung tâm cách nhau 3mm.Ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm trên có bước sóng là.

A.

0,52 \(\mu m\)

B.

0,56 \(\mu m\)

C.

0,66 \(\mu m\)

D.

0,60 \(\mu m\)

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng được thực hiện trong không khí, 2 khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda\) .Khoảng vân đo được là 1,2 mm.Nếu thí nghiệm được thực hiện trong một chất lỏng thì khoảng vân là 1mm. Chiết suất của chất lỏng là 

A.

1,33

B.

1,2

C.

1,5

D.

1,7

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda_1 = 540mm\) thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân i1 = 0,36 mm.Khi thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda_2 = 600mm\) thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân.

A.

i2 = 0,60 mm

B.

i2 = 0,40 mm

C.

i2 = 0,50 mm

D.

i2 = 0,45 mm

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho c = 3.108 m/s. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 

A.

5,5 .1014 Hz

B.

4,5 .1014 Hz

C.

7,5 .1014 Hz

D.

6,5 .1014 Hz

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda\), người ta đặt màn quan sát cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng D thì khoảng vân là 1mm. Khi khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng chứa hai khe lần lượt là D + \(\Delta D\) hoặcD - \(\Delta D\) thì khoảng vân thu được trên màn tương ứng là 2i và i .Nếu khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng chứa hai khe là D +3 \(\Delta D\) thì khoảng vân trên màn là 

A.

3mm

B.

2,5mm

C.

2mm

D.

4mm

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
95.5 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: 13 Nguyễn Khắc Cần, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 092.129.6329;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 092.129.6329
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn