Kết quả bài thi số 309003

In đề thi
; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
Quỳnh Hương Nguyễn
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 40 câu hỏi
Làm trong 50 phút
85 điểm
Mã đề thi 309003
Môn Hóa học, THPT Quốc gia
kết thúc thi 22/02/2021 | 23:55:03
BÀI THI SỐ #309003
Câu 1

Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dung dịch:

A.

HCl

B.

HNO3 loãng.

C.

H2SO4 loãng

D.

KOH

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Cho sơ đồ chuyển hóa: C8H15O4N + NaOH dư  → X + CH4O + C2H6O.

X + HCl dư → Y + 2NaCl

Nhận định nào sau đây đúng?

A.

Dung dịch X và dng dịch Y đều làm chuyển màu quỳ tím.

B.

Y có công thức phân tử là C5H9O4N.

C.

X là muối của aaxit hữu cơ hai chức.

D.

X tác dụng với dung dịch HCl dư theo tỷ lệ mol tương ứng là 1: 2.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Cho CH3CHO phản ứng với  H2 ( xúc tác Ni, đun nóng), thu được

A.

CH3COOH.

B.

HCOOH.

C.

CH3OH.

D.

CH3CH2OH.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Dung dịch chất nào sau đây phản ứng với CaCO3 giải phóng khí CO2?

A.

C2H5OH.

B.

CH3NH2.

C.

C6H5NH2.

D.

C6H5NH2.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol CH3COOC2H5, thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

A.

3,36.

B.

8,96.

C.

13,44.

D.

4,48.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Cho dãy các kim loại: Na, Al, W,Fe. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là 

A.

Na.  

B.

Fe

C.

Al

D.

W

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Dung dịch nào sau đây không tác dụng với Fe(NO3)2 ? 

A.

AgNO3.

B.

Ba(OH)2.

C.

MgSO4.

D.

HCl.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Để xử lí chất thải có tính axit, người ta thường dùng

A.

nước vôi.

B.

phèn chua.

C.

giấm ăn.

D.

muối ăn.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Protein có phản ứng màu biure với chất nào sau đây?

A.

KOH.

B.

Ca(OH)2.

C.

Cu(OH)2.

D.

NaOH.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Dung dịch NaOH phản ứng được với dung dịch của chất nào sau đây?

A.

KNO3.

B.

K2SO4.

C.

NaHCO3.

D.

BaCl2.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Cho các ứng dụng: dùng làm dung môi (1); dùng để tráng gương (2); dùng làm nguyên liệu để sản xuất chất dẻo, dùng làm dược phẩm (3); dùng trong công nghiệp thực phẩm (4). Những ứng dụng của este là

A.

(1), (2), (4).

B.

(1), (3), (4).

C.

(1), (2), (3).

D.

(2), (3), (4).

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Trong quá trình điện phân dung dịch KCl, ở cực dương ( anot) xảy ra

A.

sự khử ion K+

B.

sự oxi hóa ion K+.

C.

sự khử ion Cl-.

D.

sự oxi hóa ion Cl-

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 16,2 gam Ag. Giá trị của m là

A.

18,0.

B.

22,5.

C.

27,0.

D.

13,5.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Cho các phát biểu về NH3 và NH4+  như sau:

(1) Trong NH3 và NH4+, nitơ đều có số oxi hóa -3;

(2) NH3 có tính bazơ, NH4+ có tính axit;

(3) Trong NHvà NH4+,  đều có cộng hóa trị 3;

(4) Phân tử NHvà ion NH4đều chứa liên kết cộng hóa trị.

Số phát biểu đúng là

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Cho dãy các chất: dung dịch saccarozơ, glixerol, ancil etylic, natri axetat. Số chất phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là

A.

2

B.

4

C.

1

D.

3

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Dung dịch HCl 0,01 M có pH bằng 

A.

2

B.

12

C.

1

D.

13

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Phương trình hóa học nào sau đây sai 

A.

5Mg + 2P → Mg5P2

B.

NH4Cl → NH3 + HCl

C.

2P + 3Cl2  → 2PCl3

D.

4Fe(NO3)2  → 2Fe2O3 + 8NO2 + O2

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Hỗn hợp X gồm CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, HCOOH ( số mol của CH3OH bằng số mol của C3H7OH). Cho m gam X tác dụng với Na dư, thu được 2,24 lít H2 ( đktc). Giá trị của m là

A.

4,6.

B.

9,2.

C.

2,3.

D.

13,8.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Phát biểu nào sau đây đúng? 

A.

Cho mẫu đá vôi vào dung dịch giấm ăn, không thấy sủi bọt khí.

B.

Cho Zn vào dung dịch giấm ăn, không có khí thoát ra.

C.

Giấm ăn làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

D.

Giấm ăn làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) FeS + 2HCl →                                                  (2) 2KClO3 → khí Y

(3)  NH4NO3 + NaOH →                                       (4) Cu + 2H2SO4 ( đặc)   →

(5) 2KMnO4 + 16HCl (đặc) →                              (6) NaCl (rắn) + H2SO4 ( đặc) →

Số phản ứng tạo chất khí khi tác dụng được với dung dịch NaOH là

A.

5

B.

2

C.

4

D.

3

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Nhiệt phân hoàn toàn 14,14 gam KNO3, thu được m gam chất rắn. giá trị của m là

A.

11,9.

B.

13,16.

C.

8,64.

D.

6,58.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Nhỏ từ từ V lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,5M vào dung dịch chứa x mol NaHCO3 và y mol BaCl2. Đồ thị sau dãy biểu diễn sự phụ thuộc giữa số mol kết tủa và thể tích dung dịch Ba(OH)2.

Giá trị x,y tương ứng là 

A.

0,4 và 0,05.

B.

0,2 và 0,05.

C.

0,2 và 0,10.

D.

0,1 và 0,05.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Trong các polime sau: (1) poli ( metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon – 7; poli ( etylen- terephtalat); (5) nilon- 6,6; (6) poli (vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:

A.

(1), (3), (6).

B.

(1), (2), (3).

C.

(3), (4), (5).

D.

(1), (3), (5).

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Cho dãy các chất:metan, etilen, axetilen, etan, ancol anlylic,axit acrylic, glixerol. Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom là

A.

2

B.

3

C.

5

D.

4

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO và Cu (Trong đó sắt chiếm 52,5% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với 420 ml dung dịch HCl 2M (dư) tới phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và còn lại 0,2 m gam chất rắn không tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được khí NO và 141,6 gam kết tủa. Giá trị của m là 

A.

20

B.

32

C.

36

D.

24

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Cho m gam Fe tác dụng với oxi một thời gian, thu được 14, 64 gam hỗn hợp rắn X. Hòa tan toàn bộ X trong V lít dung dịch HNO3 0,2M, thu được dung dịch Y chỉ chứa muối và 1,344 lít khí NO ( sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Cho dung dịch NaOH dư vào Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 20,94 gam kết tủa. giá trị của V là 

A.

3,0

B.

3,5

C.

2,5

D.

4,0

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit axetic.

B.

Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ đơn chức.

C.

Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.

D.

Glucozơ là đồng phân của saccarozơ

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO2 ( sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là 

A.

58,0.

B.

54,0.

C.

52,2.

D.

48,4.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Cho các chất sau: axit acrylic, foman đehit, phenyl fomat,glucozơ, anđêhit axetic, metyl axetat, saccarozơ. Số chất có thể tham gia phản ứng tráng bạc là. 

A.

5

B.

4

C.

6

D.

3

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Nung hỗn hợp X gồm Al và Fe3O4 có tỷ lệ khối lương 1: 1, sau khi các phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y. Thành phần các chất trong Y là

A.

Al2O3, Fe và Fe3O4.

B.

Al2O3 và Fe.

C.

Al2O3, FeO và Al.

D.

Al2O3, Fe và Al.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Cho 4,64 gam Fe3O4 tác dụng với khí H2 ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam H2O.Giá trị của m là 

A.

1,44. 

B.

0,36. 

C.

2,16. 

D.

0,72.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Cho 0,69 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu được 0,015 mol khí H2. Kim loại kiềm là 

A.

Na

B.

K

C.

Li

D.

RB

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam metylamin (CH3NH2), thu được sản phẩm có chứa V lít khí N2 (đktc). Giá trị của V là 

A.

4,48. 

B.

3,36. 

C.

2,24. 

D.

1,12.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Chia 1,6 lít dung dịch Cu(NO3)2 và HCl làm hai phần bằng nhau.

- Điện phân( điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) phần 1 với cường độ dòng điện không đổi I = 2,5A. Sau thời gian t giây, thu được dung dịch X và 0,14 mol một khí duy nhất ở anot. X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH 0,8M được 1,96g kết tủa.

- Cho m g bột Fe vào phần 2 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,7m gam kim loại và V lít NO ( sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m, V lần lượt là 

A.

28,0 và 6,72. 

B.

23,73 và 2,24. 

C.

28,0 và 2,24. 

D.

23,73 và 6,72.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Hỗn hợp E gồm bốn chất mạch hở X, Y, Z, T (trong đó: X, Y ( MX < MY) là hai axit kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng axit fomic, Z là este hai chức tạo bởi X, Y và ancol T). Đốt cháy 37,56 gam E cần dùng 24,864 lít O2 (đktc), thu được 21,6 gam nước.  Mặt khác, để phản ứng vừa đủ với 12,52 gam E cần dùng 380 ml dung dịch NaOH 0,5M. Biết rằng ở điều kiện thường, ancol T không tác dụng được với dung dịch Cu(OH)2. Phần trăm khối lượng của X có trong hỗn hợp E gần nhất với:

A.

55%

B.

40%

C.

50%

D.

45%

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

 Ba(HCO3)2, NaOH, AlCl3, KHSO4 được đánh số ngẫu nhiên là X, Y, Z, T. Tiến hành các thí nghiệm sau:

Hóa chất

X

Y

Z

T

Quỳ tím

Xanh

Đỏ

Xanh

Đỏ

Dung dịch HCl

Khí bay ra

Đồng nhất

Đồng nhất

Đồng nhất

Dung dịch Ba(OH)2

Kết tủa trắng

Kết tủa trắng

Đồng nhất

Kết tủa trắng, sau tan.

Dung dịch chất Y là

A.

AlCl3.

B.

KHSO4.

C.

Ba(HCO3)2.

D.

NaOH.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Cho các phát biểu sau:

(a) Phenol ( C6H5OH) và anilin đều phản ứng với dung dịch nước brom tạo ra kết tủa.

(b) Anđehit phản ứng với H2 ( xúc tác Ni, t0) tạo ra ancol bậc một;

(c) Axit fomic tác dụng với dung dịch KHCO3 tạo ra CO2;

(d) Etylen glicol, axit axetic và glucozơ đều hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường;

(e) Tinh bột thuộc loại polisaccarit

(g) Poli (vinyl clorua), polietilen được dùng làm chất dẻo;

(h) Dung dịch anilin làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

Số phát biểu đúng là 

A.

6

B.

4

C.

5

D.

3

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Cho các chất hữu cơ X, Y, Z có công thức phân tử C4H8O2 thỏa mãn các tính chất sau:

- X có cấu tạo mạch cacbon phân nhánh, phản ứng được với Na và NaOH.

- Y tác dụng được với dung dịch NaOH và được điều chế từ ancol và axit có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử.

- Z có cấu tạo mạch cacbon không phân nhánh, tác dụng được với dung dịch NaOH và có phản ứng tráng bạc.

Các chất X, Y, Z lần lượt là: 

A.

CH3CH(CH3)COOH, CH3COOCH2CH3, HCOOCH2CH2CH3.

B.

CH3CH(CH3)COOH, CH3CH2COOCH3, HCOOCH2CH2CH3.

C.

CH3[CH2]2COOH, CH3CH2COOCH3, HCOOCH2(CH3)2.

D.

CH3[CH2]2COOH, CH3COOCH2CH3, HCOOCH2CH2CH3.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp T gồm 2 peptit mạch hở T1, T2 ( T1 ít hơn T2 một liên kết peptit, đều được tạo thành từ X, Y là hai amino axit có dạng H2N – CnH2n-COOH; MX < MY) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chứa 0,42 mol muối của X và 0,14 mol muối của Y. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam T cần vừa đủ 0,63 mol O2. Phân tử khối của T1 là 

A.

402

B.

303

C.

359

D.

387

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, FeCO3 và Fe(OH)2 trong bình chân không, thu được chất rắn duy nhất là Fe2O3 và a mol hỗn hợp khí và hơi gồm NO2, CO2 và H2O. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong 120 gam dung dịch H2SO4 14,7%, thu được dung dịch chỉ chứa 38,4 gam muối trung hòa của kim loại và hỗn hợp khí gồm NO và CO2. Giá trị của a là 

A.

0,18.

B.

0,24.

C.

0,30. 

D.

0,36.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
85 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: 13 Nguyễn Khắc Cần, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 092.129.6329;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 092.129.6329
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn