Kết quả bài thi số 309100

In đề thi
; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
Ngô Nhựt
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 40 câu hỏi
Làm trong 50 phút
87.5 điểm
Mã đề thi 309100
Môn Lịch sử, THPT Quốc gia
kết thúc thi 24/02/2021 | 10:33:22
BÀI THI SỐ #309100
Câu 1

Ai đã có công phát hiện ra hai nguyên tố phóng xạ Radi và Poloni

A.

Becquerel

B.

Pierre

C.

Marie Curie

D. cả 3 người trên
Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Sự kiện nào thể hiện: “Tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam”.

A.

Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (8/1925)

B.

Nguyễn ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920)

C.

Tiếng bom của Phạm Hồng Thái vang dội ở Sa Diện-Quảng Châu (6/1924)

D.

Nguyễn ái Quốc gửi yêu sách đến Hội nghị Vecxai (1919)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Hệ thống Đảng trong nước nói chung đã được khôi phục vào thời gian nào?

A.

Đầu năm 1932

B.

Đầu năm 1933

C.

Cuối năm 1935

D.

Cuối năm 1934 đầu năm 1935

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Ngay từ năm 1936, Đảng ta đề ra chủ trương thành lập mặt trận với tên gọi là gì?

A.

Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

B.

Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương

C.

Mặt trận dân chủ Đông Dương

D.

Mặt trận Việt Minh

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Vì sao Đảng ta chủ chương chuyển từ nhân nhượng với Tưởng sang hòa hoãn với Pháp

A.

Pháp – Tưởng ký hòa ước Hoa- Pháp ngày 28/2/1946

B.

Pháp mạnh hơn Tưởng

C.

Tưởng chuẩn bị rút quân về nước

D.

Pháp, Tưởng đang tranh chấp Việt Nam

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Tác dụng lớn nhất của cuộc chiến đấu ở các đô thị từ tháng 9 năm 1945 dến tháng 2 năm 1947 là gì ?

A.

Giam chân địch ở các đô thị 

B.

Tiêu hao được nhiều sinh lực địch 

C.

Bảo đảm cho cơ quan đầu não của Đảng và chính phủ rút về chiến khu an toàn 

D.

Tiêu diệt được nhiều sinh lực định 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Chính sách nào của Mĩ-Diệm thể hiện chiến lược chiến tranh một  phía ở miền Nam ?

A.

Phế truất Bảo Đại điều Ngô Đình Diệm làm tổng thống 

B.

Gạt hết quân Pháp để độc chiếm miền Nam

C.

Mở chiến dịch “tố cộng “,”diệt cộng “, thi hành “luật 10.59”,lê ,máy chém khắp miền Nam 

D.

Thực hiện chính sách “đả thực “,”bài phong ”, “diệt công ”

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai (1966-1967) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam nhằm mục tiêu gì.

A.

Tiêu diệt quân chủ lực của ta.

B.

Bình định.

C.

Tiêu diệt cơ quan đầu não của ta.

D.

Tiêu diệt chủ lực và cơ quan đầu não của ta.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đẩy mạnh lập đồn điền trồng cây cao su vì:

A.

Ở Việt Nam có diện tích đất trồng lớn.

B.

Cao su là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc.

C.

Để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp chính quốc.

D.

Lợi nhuận cao.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Vì sao kết thúc thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ ta thu toàn bộ vũ khí và cơ sở vật chất kĩ thuật?

A.

Vì địch không vận chuyển kịp

B.

Vì cách xa hậu cứ của địch

C.

Vì địch bị tiêu diệt và bắt sống hoàn toàn

D.

Vì địch tháo chạy sang Lào

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Vùng tiếp liền với lãnh hải và hợp với lãnh hải thành một vùng biển rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở là

A.

nội thủy

B.

lãnh hải

C.

vùng tiếp giáp lãnh hải

D.

vùng đặc quyền kinh tế.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931?

A.

Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 

B.

Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái 

C.

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo cách mạng

D.

Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột nông dân 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Hãy xác định hình thức và phương pháp đấu tranh trong thời kì 1930 - 1931?

A.

Bí mật, bất hợp pháp.

B.

Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.

C.

Đấu tranh nghị trường là chủ yếu.

D.

Hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Lực lượng tham gia đấu tranh trong cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 chủ yếu là

A.

công nhân, nông dân.

B.

tư sản, tiểu tư sản, nông dân.

C.

các lực lượng yêu nước, dân chủ tiến bộ, không phân biệt thành phần giai cấp.

D.

liên minh tư sản và địa chủ.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Phát biểu nào dưới đây đúng nhất về lí do phong trào dân chủ 1936 - 1939 được coi là cuộc tập dượt thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám (1945)? 

A.

Phong trào đã xác định đúng kẻ thù 

B.

Phong trào đã sử dụng phương pháp đấu tranh hiệu quả. 

C.

Phong trào đã để lại bài học về xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất.

D.

Phong trào đã kết nối cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Nội dung nào dưới đây là sự tóm tắt đường lối kháng chiến Chống thực dân Pháp (1945-1954) của Đảng Cộng sản Đông Dương?

A.

Toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh và tranh thủ các lực lượng hòa bình

B.

Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

C.

Toàn dân, toàn diện, lâu dài và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân Pháp

D.

Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tranh thù sự ủng hộ cùa các nước xã hội chủ nghĩa.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Cuộc đấu tranh chính trị tiêu biểu nhất trong năm 1963 của đồng bào miền Nam?

A.

Cuộc biểu tình của 2 vạn Tăng ni Phật tử Huế (8-5-1963).

B.

Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Diệm ở Sài Gòn (11- 6 -1963).

C.

Cuộc biểu tình của 70 vạn quần chúng Sài Gòn (16 - 6 -1963).

D.

Cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm (01-11-1963).

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Nguyên tắc đổi mới của Đảng đề ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI là

A.

bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, tiến lên chủ nghĩa xã hội

B.

không thay đổi mục tiêu của Chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu ấy thực hiện hiệu quả hơn

C.

đổi mới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

D.

thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai vì

A.

các nước phương Tây cấm vận

B.

các thế lực phản động chống phá

C.

bị chiến tranh tàn phá nặng nề

D.

Mĩ tiến hành Chiến tranh lạnh

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Điểm mới của Hội nghị BCHTW Đảng tháng 5/1941 so với Hội nghị BCHTW Đảng tháng 11/1939 là:

A.

Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương

B.

Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến

C.

Tạm gác khẩu hiệu ruộng đất, thực hiện giảm tô giảm thuế

D.

Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi chống đế quốc

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Sau khi bị thất bại, tập đoàn Tưởng Giới Thạch rút chạy đi đâu?

A.

B.

Hồng Kông

C.

Đài Loan

D.

Hải Nam

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Trong các nội dung dưới đây, đâu là điểm chung trong nội dung của Hiệp ước Bali (1976) và Định ước Hen-xin-ki (1975)?

A.

Khẳng định sự bền vững của đường biên giới giữa các quốc gia

B.

Hợp tác có hiệu quả trong kinh tế, chính trị, văn hóa

C.

Xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước

D.

 Tăng cường sự hợp tác giữa các nước về khoa học – kĩ thuật

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Hãy đánh giá về vai trò của Liên Hợp Quốc trước những biến động của tình hình thế giới hiện nay?

A.

Ngăn chặn các đại dịch đe dọa sức khỏe loài người

B.

Liên Hợp Quốc thực sự đã trở thành một diễn đàn vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới

C.

Bảo vệ các di sản thế giới, cứu trợ nhân đạo

D.

Thúc đẩy các mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các nước thành viên trên nhiều lĩnh vực

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

“Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tôc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ Quốc”. Đoạn trích trên đây trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện nội dung nào của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta?

A.

Toàn dân kháng chiến.

B.

Toàn diện kháng chiến

C.

 Trường kì kháng chiến

D.

Tự lực cánh sinh.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Ý nào phản ánh đúng nhất về chiếu Cần vương (13/7/1885):

A.

Kêu gọi văn thân sĩ phu kháng chiến.

B.

Kêu gọi văn thân, sĩ phu, nhân dân cùng triều đình kháng chiến.

C.

Kêu gọi văn thân, sĩ phu đứng lên cùng triều đình kháng chiến.

D.

Kêu gọi văn thân, sĩ phu, nhân dân cả nước đúng lên vì vua mà kháng chiến

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc thành lập (6-1925) nhằm mục đích

A.

tổ chức quần chúng đoàn kết, đấu tranh chống đế quốc và tay sai.

B.

lãnh đạo quần chúng đoàn kết, đấu tranh chống đế quốc và tay sai.

C.

lãnh đạo quần chúng đoàn kết, đấu tranh chống đế quốc và tay sai.

D.

tập hợp thanh niên yêu nước Việt Nam ở Quảng Châu - Trung Quốc.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Sự kiện nào chứng tỏ Đảng Cộng sản Đông Dương đã hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam?

A.

Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (tháng 11/1939)

B.

Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng 5/1941).

C.

 Đại hội quốc dân Tân Trào (16-18/8/1945).

D.

Hội nghị toàn quốc (13-15/8/1945).

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Tinh thần "Đi nhanh đến, đánh nhanh thắng" và khí thế "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng". Đó là tinh thần và khí thế ra quân của dân tộc ta trong

A.

 Chiến dịch Phước Long.

B.

 Chiến dịch Tây Nguyên.

C.

 Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.

D.

 Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Hãy xác định hình thức và phương pháp đấu tranh trong thời kì 1936-1939?

A.

 Bí mật, bất hợp pháp.

B.

 Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.

C.

 Đấu tranh nghị trường là chủ yếu.

D.

 Hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Năm 19 4, Phan Bội Châu đã thành lập Duy tân hội nhằm

A.

chống Pháp khôi phục chế độ phong kiến độc lập.

B.

chống Pháp giành độc lập, thiết lập chính phủ quân chủ lập phiến.

C.

chống Pháp, xây dựng chế độ tư bản chủ nghĩa.

D.

chống Pháp giải phóng dân tộc và cải cách giống Nhật Bản.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Trong giai đoạn tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của CNXH từ những năm 50 đến nửa đầu những năm 70, tỉ trọng ngành nào của Liên Xô chiếm khoảng 20% sản lượng thế giới?

A.

Nông nghiệp.

B.

Sản lượng than.

C.

Sản lượng điện.

D.

Sản lượng công nghiệp.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Hội nghị nào của Đảng là Hội nghị cuối cùng do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì?

A.

Hội nghị tháng 10–1930.

B.

Hội nghị tháng 7–1936.

C.

Hội nghị tháng 11–1939.

D.

Hội nghị tháng 5 –1941.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Giai cấp mới bước lên vũ đài chính trị vào nửa sau thập niên 20 thế kỷ XX là giai cấp

A.

tiểu tư sản.

B.

phong kiến.

C.

tư sản dân tộc.

D.

vô sản.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Tại địa điểm nào triều đình nhà Nguyễn đã bỏ qua cơ hội có thể đánh bại thực dân Pháp?

A.

Mặt trận Đà Nẵng.

B.

Mặt trận Gia Định.

C.

Hà Nội năm 1873

D.

Cuộc tấn công ở Đồn Mang Cá năm 1885

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga kế thừa địa vị pháp lí của Liên Xô tại

A.

Tổ chức Hiệp ước Vácsava.

B.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

C.

Hội đồng tương trợ kinh tế.

D.

Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Vì sao cuối năm 1928 đầu năm 1929, Việt Nam cần thiết phải thành lập một chính Đảng để lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc?

A.

Do phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta phát triển mạnh

B.

Sự phát triển mạnh của hai tổ chức Thanh niên và Tân Việt

C.

Trước sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái, Việt Nam quốc dân đảng tan rã

D.

Do phong trào dân tộc và dân chủ, phong trào công nông theo con đường vô sản phát triển mạnh

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Theo Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, thực dân Pháp phải

A.

rút quân từ Lào sang Việt Nam

B.

thực hiện ngừng bắn ở Việt Nam

C.

chuyển quân ra phía Bắc vĩ tuyến 17

D.

rút quân từ Campuchia sang Việt Nam

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Nhật Hoàng tuyên bố chấp nhận đầu hàng đồng minh vô điều kiện vào thời gian nào ?

A.

14/81945.

B.

15/81945.

C.

16/81945.

D.

17/81945.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Hiệp ước phòng thủ chung của Đông Dương (23-7-1941) được kí giữa Pháp và Nhật thừa nhận :

A.

Pháp cam kết hợp tác với Nhật về mọi mặt.

B.

Nhật có quyền đóng quân trên toàn cõi Đông Dương.

C.

Nhật có quyền sử dụng tất cả các sân bay và cửa biển ở Đông Dương vào mục đích quân sự.

D.

Pháp phải đảm bảo hậu phương an toàn cho quân đội Nhật.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Cuộc khởi nghĩa đã để lại cho Đảng ta những bài học bổ ích vầ khởi nghĩa vũ trang, xây dựng lực lượng, chiến tranh du kích là cuộc khởi nghĩa nào ?

A.

Khởi nghĩa Bắc Sơn (9-1940).

B.

Khởi nghĩa Nam Kì (11-1940).

C.

Binh biến Đô Lương (1-1940).

D.

Cả ba cuộc khởi nghĩa.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
87.5 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn