Tìm kiếm thông tin        Nạp thẻ      

Kết quả bài thi số 310583

In đề thi
; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 45 phút;
Kết quả bài thi của
Trang Hà
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 40 câu hỏi
Làm trong 45 phút
75 điểm
Mã đề thi 310583
Môn Lịch sử, THPT Quốc gia
kết thúc thi 13/08/2019 | 16:09:24
BÀI THI SỐ #310583
Câu 1

Sự kiện nào dưới đây chứng minh xu thế hòa hoãn Đông-Tây đã xuất hiện?

A.

Sự sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu

B.

Hai siêu cường Xô - Mĩ thỏa thuận về việc hạn chế vũ khí chiến lược

C.

Sự ra đời của Tổ chức NATO và Tổ chức Hiệp ước Vácsava

D.

Hai nhà cấp cao của Mĩ và Liên Xô gặp gỡ tại đảo Manta (Địa Trung Hải).

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống hoàn thiện đoạn tư liệu nói về mặt tiêu cực của toàn cầu hóa: “Toàn cầu hóa làm cho mọi mặt hoạt động và đời sống của con người kém an toàn (từ kém an toàn về kinh tế, tài chính đến kém an toàn về chính trị), hoặc tạo ra nguy cơ đánh mất (a) và xâm phạm đến (b) của các quốc gia... ”

A.

bản sắc dân tộc, nền độc lập tự chủ

B.

bản sắc dân tộc, an ninh quốc gia

C.

truyền thống văn hóa, nền độc lập tự chủ

D.

truyền thống văn hóa, toàn vẹn lãnh thổ

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ tự phát sang tự giác?

A.

Bãi công ở nhà máy xi măng Hải Phòng (1928)

B.

Phong trào “vô sản hóa” (1928)

C.

Bãi công ở đồn điền cao su Phú Riềng (1929)

D.

Bãi công Ba Sơn (8-1925)

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Ý nào không phải là nguyên nhân các nhà yêu nước đầu thế kỉ XX lựa chọn con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản?

A.

Triều đình phong kiến Việt Nam ngả theo hướng quân chủ lập hiến

B.

Do bế tắc về đường lối nên họ tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản từ bên ngoài

C.

Họ thấy được tính ưu việt của cách mạng dân chủ tư sản

D.

Có sự xuất hiện của tầng lớp tư sản

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Ý nào sau đây phản ánh không đúng về khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A.

Các cơ sở công nghiệp của ta chưa kịp phục hồi sản xuất

B.

Ngân sách nhà nước lúc này hầu như trống rỗng

C.

Nhân dân mới giành được chính quyền

D.

Trên cả nước ta còn 6 vạn quân Nhật chờ giải giáp

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Nội dung nào trong Hiệp định Giơ - ne - vơ 1954 thể hiện thắng lợi lớn nhất của ta?

A.

Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương

B.

Các bên thực hiện ngừng bắn

C.

Các bên thực hiện tập kết, chuyển giao khu vực

D.

Việt Nam tiến tới thống nhất bằng một cuộc Tổng tuyển cử tự do

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Để thực hiện nền chuyên chính độc tài, ở trong nước Chính phủ Hitle đã thực hiện chính sách chủ yếu nào?

A.

Thực hiện chính sách bài xích người Do Thái

B.

Công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ

C.

Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân

D.

Hạn chế các quyền tự do dân chủ tối thiểu của người dân

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Trong những năm 1919-1929, Pháp đã thực hiện chính sách chủ yếu nào dưới đây ở Việt Nam?

A.

Cải lương hương chính

B.

Khai thác thuộc địa lần thứ nhất

C.

Khai thác thuộc địa lần thứ hai

D.

Phát triển giáo dục

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước đế quốc do Mĩ cầm đầu đã thực hiện âm mưu cơ bản gì để chống lại Liên Xô?

A.

Bao vây kinh tế

B.

Phát động “chiến tranh lạnh”

C.

Đẩy mạnh chiến tranh tổ lực

D.

Lôi kéo các nước đồng minh chống lại Liên Xô

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Đế quốc Pháp - Mỹ thực hiện kế hoạch Na - va trong 18 tháng nhằm mục tiêu lớn nhất là

A.

xoay chuyển cục diện chiến tranh

B.

kết thúc chiến tranh trong danh dự

C.

đẩy quân ta vào tình thế đối phó bị động

D.

dọn đường cho Mỹ từng bước thay thế quân Pháp

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Kết quả phong trào đấu tranh của nhân dân châu Phi và Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A.

Đều đã giành được độc lập

B.

Lật đổ chủ nghĩa thực dân cũ

C.

Thành lập các nước cộng hòa

D.

Lật đổ chủ nghĩa thực dân mới

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Quyết định quan trọng nào dưới đây không phải của Hội nghị Ianta (2/1945)?

A.

Thảo thuận việc giải giáp quân đội phát xít Nhật ở Đông Dương

B.

Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản

C.

Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình an ninh thế giới

D.

Thỏa thuận việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Trước chiến tranh thế giới thứ hai, trừ Nhật Bản, các nước Đông Bắc Á đều

A.

là thuộc địa của Pháp

B.

là các nước phát triển mạnh mẽ về kinh tế

C.

giành được độc lập

D.

bị chủ nghĩa thực dân nô dịch

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Điểm giống nhau nổi bật về kết quả trong hai chiến thắng tại cầu Giấy lần thứ nhất và lần thứ hai là

A.

quân Pháp hoang mang

B.

làm nức lòng quân dân ta

C.

triều đình nhà Nguyễn phải nhân nhượng

D.

 cả hai tướng giặc đều bị thiệt mạng

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Sự kiện nào chứng tỏ Đảng Cộng sản Đông Dương đã hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam?

A.

Đại hội quốc dân Tân Trào (16-18/8/1945)

B.

Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (tháng 11/1939)

C.

Hội nghị Trung ương lần 8 (tháng 5/1941)

D.

Hội nghị toàn quốc (13-15/8/1945)

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Sau thất bại của chiến dịch Biên giới thu đông 1950, để tiếp tục theo đuổi chiến tranh, thực dân Pháp đã thực hiện kế hoạch

A.

Kế hoạch xây dụng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

B.

Kế hoạch Na- va

C.

Kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi

D.

Kế hoạch Rơ - ve

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Bài học quan trọng nào Việt Nam có thể rút ra được từ sự phát triển của phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc?

A.

Phải tranh thủ sự ủng hộ của các dân tộc bị áp bức

B.

Phải nhanh chóng thành lập đảng vô sản để lãnh đạo cách mạng

C.

Phải kết hợp các hình thức đấu tranh chống thực dân

D.

Phải xây dựng khối đoàn kết công nông vững chắc

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại do nguyên nhân khách quan nào duới đây?

A.

Đế quốc Pháp còn mạnh

B.

Đế quốc Pháp còn mạnh

C.

Giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo

D.

Tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng còn non yếu

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Chính sách đối ngoại chủ yếu của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A.

đàn áp phong trào giải phóng dân tộc thế giới

B.

khống chế, chi phối các nuớc tư bản đồng minh

C.

ngăn chặn tiến tói xóa bỏ CNXH trên thế giới

D.

triển khai “chiến lược toàn cầu”

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Nguyên nhân khách quan quan trọng nhất dẫn đến nền kinh tế Tây Âu nhanh chóng phục hồi sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A.

Dựa vào nguồn viện trợ của Mĩ thông qua kế hoạch Mácsan

B.

Nhờ vào thực lực của nhân dân Tây Âu

C.

Thu lợi nhuận từ chính sách khai thác thuộc địa

D.

Tây Âu giàu tài nguyên thiên nhiên

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Để đẩy nhanh sự phát triển “thần kì”, Nhật Bản rất coi trọng yếu tố nào dưới đây?

A.

Thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài

B.

Bán các bằng phát minh, sáng chế

C.

Giáo dục và khoa học - kĩ thuật

D.

Đầu tư ra nước ngoài

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Việc giải giáp quân đội Nhật Bản ở Đông Dương theo thỏa thuận của Hội nghị Pốtxđam được giao cho quân đội nước nào?

A.

Quân đội Anh và quân đội Pháp

B.

Quân đội Pháp và quân Trung Hoa Dân Quốc

C.

Quân đội Anh và quân đội Mĩ

D.

Quân đội Anh và quân Trung Hoa Dân Quốc

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Đế quốc nào là đế quốc già?

A.

Đức, Mĩ

B.

Italia, Anh

C.

Anh, Pháp

D.

Mỹ, Pháp

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

 

Ở Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX thực dân Pháp đã hoàn thành quá trình xâm lược các nước

A.

Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia

B.

Lào, Cam-pu-chia, Miến Điện

C.

Miến Điện, Mã Lai, Lào

D.

Việt Nam, Miến Điện, Mã Lai

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Cuộc chiến tranh thuốc phiện năm 1840 - 1842 đã

A.

tạo điều kiện cho các nước tư bản phương Tây được tự do buôn bán ở Trung Quốc

B.

biến Trung Quốc trở thành thuộc địa của các nước tư bản phương Tây

C.

thể hiện sự bạc nhược của triều Mãn Thanh trong bảo vệ đất nước

D.

đánh dấu mốc mở đầu quá trình biến Trung Quốc từ một nước độc lập thành một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) đã xác định mục tiêu đấu tranh của phong trào cách mạng thế giới là

A.

chống phát xít, chống chiến tranh

B.

tự do, dân sinh dân chủ, cơm áo và hòa bình

C.

giành dân chủ, bảo vệ hòa bình

D.

giành độc lập, tự do

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Ai là vị lãnh đạo Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

A.

Xtalin

B.

Ănghen

C.

Lênin

D.

Các Mác

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Sự khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị của Đảng năm 1930 là xác định

A.

đường lối, nhiệm vụ cách mạng

B.

nhiệm vụ, lực lượng cách mạng

C.

lực lượng, lãnh đạo cách mạng

D.

lãnh đạo, mối quan hệ của cách mạng

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Nét nổi bật của nền kinh tế Việt Nam trong những năm 1929 - 1933 là

A.

ổn định

B.

phát triển nhanh

C.

suy thoái, khủng hoảng

D.

có bước phát triển mới

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Vai trò của nhà nước được thể hiện như thế nào trong Chính sách kinh tế mới của Liên Xô?

A.

Lũng đoạn, chi phối nền kinh tế quốc dân

B.

Nhà nước có vai trò kiểm soát nền kinh tế nhiều thành phần

C.

Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt trong nền kinh tế nhiều thành phần

D.

Thả nồi nền kinh tế cho tư nhân

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Điểm khác biệt căn bản của phong trào cách mạng 1930 - 1931 so với phong trào yêu nước trước năm 1930 là

A.

hình thức đấu tranh quyết liệt và triệt để hơn

B.

quy mô phong trào rộng lớn trên cả nước

C.

lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia

D.

đây là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Sự kiện nào đánh dấu bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai?

A.

Đức tham gia hội nghị Muy-ních

B.

Đức tấn công Ba Lan 01/9/1939

C.

Đức tấn công Liên Xô

D.

Đức tấn công Tiệp Khắc

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Hội nghị cấp cao ASEAN VI được tổ chức tháng 12/1998 tại thủ đô của quốc gia nào?

A.

Viêng Chăn (Lào)

B.

Băng Cốc (Thái Lan)

C.

Giacácta (Inđônêxia)

D.

Hà Nội (Việt Nam)

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Nội dung nào không phản ánh các mâu thuẫn sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

A.

mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước tư bản thắng trận

B.

mâu thuẫn giữa các nước thuộc địa với nhau

C.

mâu thuẫn giữa các nước tư bản thắng trận với các nước bại trận

D.

mâu thuẫn giữa các nước tư bản thắng trận với các nước thuộc địa

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Thắng lợi trong chiến dịch nào giúp quân dân ta giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ?

A.

Chiến dịch Việt Bắc 1947

B.

Chiến dịch Biên Giới 1950

C.

Chiến cuộc đông - xuân 1953 - 1954

D.

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian

1. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.

2. Trên bán đảo Triều Tiên ra đời hai nhà nước.

3. Nội chiến giữa Quốc Dân đảng và Đảng Cộng sản

4. Trung Quốc thu hồi Hồng Công và Ma Cao

A.

3,2,1,4

B.

3,2,4,1

C.

3,1,2,4

D.

4,2,3,1

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Vào giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Việt nam đang trong tình trạng

A.

có nền công thương nghiệp phát triển

B.

ổn định

C.

có những biểu hiện khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng

D.

phát triển nhanh chóng

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Cơ sở quan trọng nhất để Liên Xô có thể tiến hành cuộc chạy đua vũ trang với Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai là?

A.

Nền kinh tế hồi phục và phát triển nhanh

B.

Chế tạo thành công bom nguyên tử

C.

Đạt thành tựu to lớn về khoa học kĩ thuật

D.

Có nhiều nước đồng minh

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Biểu hiện nào dưới đây không phải là đặc điểm của phong trào công nhân Việt Nam những năm 1926-1927?

A.

Phong trào đấu tranh đòi mục tiêu về kinh tế và chính trị

B.

Trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc dân chủ

C.

Phong trào đấu tranh đòi mục tiêu về kinh tế là chủ yếu

D.

Phát triển mạnh, không bó hẹp trong phạm vi một xưởng, địa phương

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành Đảng cầm quyền ở Việt Nam khi

A.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930

B.

Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng năm 1941

C.

Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng năm 1941

D.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
75 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn