Tìm kiếm thông tin        Nạp thẻ      

Kết quả bài thi số 310753

In đề thi
; Môn học: ; 30 câu hỏi; Làm trong 30 phút;
Kết quả bài thi của
Nguyễn Thị Khánh Trâm
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 30 câu hỏi
Làm trong 30 phút
76.7 điểm
Mã đề thi 310753
Môn Tin học, Văn phòng
kết thúc thi 20/08/2019 | 14:51:41
BÀI THI SỐ #310753
Câu 1

Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thỡ bấm tổ hợp phím:

A.

Ctrl  + Z

B.

Ctrl  + X

C.

Ctrl  + V

D.

Ctrl  + Y

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ,...) của Slide, ta thực hiện :

A.

Format - Slide Layout...

B.

View - Slide Layout...

C.

Insert - Slide Layout...   

D.

File - Slide Layout...

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Để xem nhanh trang bảng tính trước khi in, bạn sử dụng thao tác nào dưới đây:

A.

Vào menu File, chọn Print

B.

Vào menu View, chọn Zoom

C.

Vào menu File, chọn Web Page Preview

D.

Vào menu File, chọn Print Preview

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

 Ctrl-shift-=có chức năng:

A.

Xoá một ký tự

B.

Viết chỉ số dưới

C.

Viết chỉ số trên

D.

Thu nhỏ cỡ chữ

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Kiểm tra lỗi chính tả:

A.

Tất cả đều sai

B.

Tools\Spelling and grammar

C.

Table\Selecr Cell

D.

View\Toolbar\Header and Footer

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

 Phím space có chức năng

A.

Tạo một ký tự trống

B.

Cả ba đều sai

C.

Xoá một ký tự

D.

Xuống dòng

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

 Phím tắt dùng để mở menu start trong win down:

A.

Ctrl-Esc

B.

Shift-Esc 

C.

Slt-Esc

D.

Slt-F1

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Dán một đoạn văn bản vừa copy đến một nơi khác ta dùng:

A.

Ctrl-C

B.

Ctrl-V

C.

Ctrl-X

D.

Ctrl-U

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Trong kiểu gõ VNI, chữ “Đ” gõ như thế nào?

A.

D6

B.

D7

C.

D8

D.

D9

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Trong kiểu gõ VNI, dấu nặng là số

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm:

A.

Phím 10

B.

Phím ESC

C.

Phím Enter

D.

Phím Delete

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:

A.

0

B.

5

C.

#VALUE!

D.

#NAME!

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy trên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện:

A.

Insert - Column

B.

View - Column

C.

Format - Column 

D.

Table - Column

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - H là:

A. Tạo tệp văn bản mới B. Chức năng thay thế soạn thảo
C.

Định dạng chữ hoa

D. Lưu tệp văn bản vào đĩa
Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Trong chế độ tạo bảng (Table) của MS Word, muốn chia một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:

A.

Table – Cells

B.

Table – Merge Cells

C.

Table – Merge Cells

D.

Table – Split Cells

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Kiểm tra phiên bản MS Word đang sử dụng phải thực hiện như thế nào?

A.

Help/ Microsoft office word help

B.

Help/ Microsoft office online

C.

Help/ about Microsoft office word

D.

Help/activate production

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Trong MS Powerpoint, để xoá 1 slide trong tập tin trình diễn (Presentation) ta thực hiện các bước sau:

A.

Chọn Slide / Edit  /  Delete Slide

B.

Chọn Slide / ấn phím Delete

C.

Cả 2 câu A, B đều đúng

D.

Cả 2 câu A, B đều sai

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Để lưu nội dung trang web đang xem, ta thực hiện :

A.

File / Save

B.

Edit / copy 

C.

File / Save As ...

D.

Insert / page

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Muốn in phần đang chọn trong văn bản trước hết ta chọn File/Print, trong vùng Page range chọn:

A.

Selection

B.

All

C.

Pages

D.

Current page

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Để hiển thị thông tin chi tiết đầy đủ về Folder và File ta thực hiện:

A.

Chọn menu View -->Thumbnail

B. Chọn menu View -->Details
C.

Chọn menu View --> List

D.

Chọn menu View --> Icons

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Trong MS Powerpoint, loại hiệu ứng nào sau đây dùng để nổi bật (nhấn mạnh) đối tượng khi trình chiếu:

A.

Entrance

B.

Motion Paths

C.

Exit

D.

Emphasis

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Trong MS Powerpoint, lựa chọn nào sau đây dùng để tạo hiệu ứng khi xuất hiện các slide :

A.

Slide Show/Action Settings

B.

Slide Show /Slide Transition

C.

Slide Show/Custom Shows

D.

Slide Show/Custom Animation

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Phần mở rộng mặc định của tập tin dùng trong Microsoft Powerpoint là:

A.

DOC

B.

PPT

C.

TXT

D.

XLS

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Địa chỉ $AC$3 là địa chỉ

A.

Tuyệt đối

B.

Tương đối

C.

Biểu diễn sai

D.

Hỗn hợp

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Trong MS Powerpoint, lựa chọn nào sau đây dùng để tạo hiệu ứng hoạt hình cho các đối tượng :

A.

Slide Show / Slide Transition

B.

Slide Show / Custom Animation

C.

Slide Show / Custom Shows

D.

Slide Show / Action Settings

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Trong MS Excel, muốn nhờ chương trình giúp đỡ về một vấn đề gì đó, bạn chọn mục nào trong số các mục sau

A.

Vào thực đơn Tools, chọn Help

B.

Vào thực đơn Help, chọn Microsoft Excel Help

C.

Vào thực đơn Help, chọn About Microsoft Excel

D.

Vào thực đơn Edit, chọn Guide

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là:

A.

Đóng hồ sơ đang mở

B.

Mở một hồ sơ mới

C.

Lưu hồ sơ vào đĩa

D.

Mở một hồ sơ đã có

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Trong MS Powerpoint, để sao chép 1 slide trong tập tin trình diễn (Presentation), ta chọn slide rồi thực hiện :

A.

Ấn tổ hợp phím Ctrl-V

B.

Edit  / Cut

C.

Edit  / Copy

D.

Cả 3 câu trên đều đúng

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Trong MicroSoft Word, để đánh số trang tự động, ta thực hiện:

A.

Insert / Page Number

B.

View / Page Number

C.

Tools / Page Number

D.

Home / Page Number

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Khi đang làm việc với HĐH Windows, để chọn đồng thời nhiều đối tượng liên tiếp, ta dùng chuột kết hợp với phím:

A.

Shift

B.

Tab

C.

Alt

D.

ESC

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
76.7 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn