Tìm kiếm thông tin        Nạp thẻ      

Kết quả bài thi số 311013

In đề thi
; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
PT Khánh Vân
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 40 câu hỏi
Làm trong 50 phút
77.5 điểm
Mã đề thi 311013
Môn Giáo dục công dân, THPT Quốc gia
kết thúc thi 02/09/2019 | 16:30:16
BÀI THI SỐ #311013
Câu 1

Theo quy định của pháp luật, công dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình thông qua đại biểu đại diện bằng hình thức thực hiện quyền
 

A.

khiếu nại, tố cáo

B.

quản lí nhà nước

C.

kiểm tra, giám sát

D.

bầu cử, ứng cử

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Nhà nước luôn quan tâm hỗ trợ vốn đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc về

A. truyền thông B. kinh tế
C. tín ngưỡng D. tôn giáo
Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Những người có tài năng được tạo mọi điều kiện để làm việc và cống hiến cho đất nước là nội dung quyền được

A.

phát triển

B.

chỉ định

C.

giám sát

D.

phán quyết

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Công dân không làm những điều mà pháp luật cấm là

A. vận dụng chính sách B. thực hiện chính sách
C. sử dụng pháp luật D. tuân thủ pháp luật
Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Học sinh điều khiển xe mô tô đến trường không đội mũ bảo hiểm là vi phạm

A.

quy chế

B.

dân sự

C. công vụ D. hành chính
Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Công dân dù ở địa vị nào, làm bất cứ nghề gì khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm

A. hòa giải B. pháp lí
C. cải chính D. bồi thường
Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình là thực hiện quyền

A. phản biện B. thẩm định
C. tố cáo D. khiếu nại
Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ

A. địa vị xã hội của toàn dân B. tất cả các nghi lễ tôn giáo
C. mọi tập quán của vùng miền D. quyền và lợi ích hợp pháp của mình
Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Học sinh có hành vi xúc phạm bạn bè nhằm hạ uy tín của người đó là xâm phạm quyềnđược pháp luật bảo hộ về

A. danh dự, nhân phẩm B. quan hệ đa phương
C. sở thích riêng biệt D. nhu cầu cá nhân
Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Công dân được tự do tìm kiếm việc làm là thực hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực

A.

truyền thông

B.

tín ngưỡng

C.

kinh doanh

D.

lao động

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Ở phạm vi cơ sở, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân không được thực hiện theo cơ chế

A.

dân kiểm tra

B.

dân bàn

C.

dân quản lí

D.

dân biết

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Mọi công dân đều được học ở các trường cao đẳng, đại học thông qua tuyển sinh là thể hiện nội dung quyền học

A.

theo chỉ định

B.

trực tuyến

C.

liên thông

D.

không hạn chế

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Vợ chồng tôn trọng, giữ gìn danh dự, uy tín của nhau là thể hiện nội dung quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ

A.

nhân thân

B.

tài sản

C.

phụ thuộc

D.

một chiều

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Những tác phẩm, công trình khoa học của công dân đã đăng kí bản quyền được Nhà nước và pháp luật

A.

chuyển nhượng

B.

bảo mật

C.

chuyển giao

D.

bảo vệ

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Học sinh tham gia các hoạt động "Vì biển đảo quê hương" là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về

A.

quốc phòng, an ninh

B.

điều phối nhân lực

C.

quy trình hội nhập

D.

xử lí truyền thông

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân quy định việc bắt và giam, giữ người chỉ được thực hiện khi có quyết định hoặc phê chuẩn của

A.

Viện Kiểm sát

B.

Hội đồng nhân dân

C.

Tổng thanh tra

D.

Ủy ban nhân dân

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Công dân được thực hiện quyền bầu cử trong trường hợp đang

A.

mất năng lực hành vi dân sự

B.

bị tước quyền công dân

C.

chấp hành hình phạt tù

D.

công tác ngoài hải đảo

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

 Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tự ý vào nhà người khác để

A.

thăm dò tin tức nội bộ

B.

tiếp thị sản phẩm đa cấp

C.

dập tắt vụ hỏa hoạn

D.

tìm đồ đạc bị mất trộm

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Mọi công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp là thể hiện bình đẳng về

A.

trách nhiệm

B.

bổn phận

C.

nghĩa vụ

D.

quyền

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Một trong những đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện ở tính

A.

bảo mật nội bộ

B.

chuyên chế độc quyền

C.

bao quát, định hướng tổng thể

D.

xác định chặt chẽ về mặt hình thức

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Khi lấn chiếm một phần đất lưu không để xây nhà ở, công dân phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A.

Hình sự

B.

Hành chính

C.

Kỉ luật

D.

Công vụ

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền học tập của công dân?

A.

Học bất cứ ngành, nghề nào phù hợp

B.

Học từ thấp đến cao

C.

Học theo sự ủy quyền

D.

Học bằng nhiều hình thức khác nhau

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Lực lượng nào dưới đây giữ vai trò nòng cốt trong công tác củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia?

A.

Quần chúng nhân dân và Công an nhân dân

B.

Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

C.

Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ

D.

Quân đội nhân dân và thanh niên xung kích

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Theo quy định của pháp luật, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ

A.

tuyển dụng chuyên gia cao cấp

B.

nhập khẩu nguyên liệu tự nhiên

C.

kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký

D.

tham gia xây nhà tình nghĩa

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Sau khi tập thơ của anh A được nhà xuất bản X phát hành, cho rằng anh A có hành vi vi phạm bản quyền nên chị B đã làm đơn tố cáo. Khi cơ quan chức năng chưa đưa ra quyết định chính thức, anh A vẫn được hưởng quyền nào dưới đây của công dân?

A.

Tác giả

B.

Chuyển giao công nghệ

C.

Sáng chế

D.

Sở hữu công nghiệp

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Trong hội nghị tổng kết cuối năm, một số người dân xã S đã yêu cầu kế toán xã giải trình về khoản thu, chi quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Người dân xã S đã thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội theo cơ chế nào dưới đây? 

A.

Dân giám sát và kiểm tra

B.

Dân bàn và quyết định

C.

Dân thảo luận và góp ý kiến

D.

Dân hiểu và đồng tình

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

D cùng các bạn đá bóng, không may quả bóng bay vào sân nhà anh M làm vỡ bể cá cảnh. Tức giận, anh M đuổi đánh cả nhóm, do chạy chậm nên D bị anh M bắt giữ và giam trong nhà kho của anh hai ngày. Anh M đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A.

Được pháp luật bảo hộ về tài sản

B.

Được pháp luật bảo hộ về quan điểm

C.

Bất khả xâm phạm về thân thể

D.

Bất khả xâm phạm về chỗ ở

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Không đồng tình với một số ý kiến trong việc đề nghị bổ sung hình thức bán hàng đa cấp vào luật, chị T viết bài bày tỏ quan điểm của mình trên mạng xã hội. Chị T đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A.

Tham gia quản lí nhà nước, xã hội

B.

Thực thi quyền tự chủ phán quyết

C.

Tự do ngôn luận

D.

Chủ động đàm phán

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Mặc dù bị bạn xấu dụ dỗ, lôi kéo nhiều lần nhưng học sinh N vẫn cương quyết không tham gia cổ vũ đua xe. Học sinh N đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A.

Thi hành pháp luật

B.

Tuân thủ pháp luật

C.

Sử dụng pháp luật

D.

Áp dụng pháp luật

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Phát hiện anh C đã tung tin đồn thất thiệt về chị T trên mạng xã hội nên chị B kể lại việc này với chị T. Sau khi yêu cầu anh C gỡ bỏ thông tin sai lệch về mình không được, chị T rất bực mình. Thương bạn, chị B đã tung tin cả nhà anh C nhiễm HIV khiến gia đình anh C bị kì thị còn anh C bị trầm cảm. Chị B đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A.

Dân sự

B.

Hình sự

C.

Hành chính

D.

Kỉ luật

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Chị A được giám đốc công ty khai thác than Z nhận vào làm nhân viên hành chính. Sau đó, giám đốc điều động chị vào làm trong hầm lò và kí thêm phụ lục hợp đồng thỏa thuận trả lương ở mức cao nên chị đã đồng ý. Nhưng sáu tháng sau chị không nhận được tiền lương tăng thêm. Giám đốc đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

A.

Tạo cơ hội tham gia quản lí

B.

Áp dụng chế độ ưu tiên

C.

Giao kết hợp đồng lao động

D.

Thay đổi cơ cấu tuyển dụng

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Nhân viên S phát hiện giám đốc cơ quan Z có hành vi lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản công nên đã đưa thông tin này lên mạng xã hội. Nhân viên S vận dụng sai quyền nào dưới đây của công dân?

A.

Kiến nghị

B.

Đàm phán

C.

Tố cáo

D.

Khiếu nại

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Anh H ép buộc vợ mình phải nghỉ việc cơ quan để chăm sóc gia đình là vi phạm nội dung quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây?

A.

Huyết thống

B.

Nhân thân

C.

Một chiều

D.

Đơn phương

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Anh T nộp hồ sơ đăng kí và được cấp giấy phép mở đại lí phân phối xe mô tô. Anh T đã thực hiện nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A.

Nâng cấp phương thức quản lí

B.

Tích cực tuyển dụng chuyên gia

C.

Lựa chọn hình thức kinh doanh

D.

Chủ động mở rộng quy mô

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Trong lúc chị B ra ngoài, thấy điện thoại của chị báo có tin nhắn, anh C cùng phòng mở ra đọc rồi xóa tin nhắn đó. Anh C đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A.

Được pháp luật bảo hộ về danh dự, uy tín, nhân phẩm

B.

Được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

C.

Được tự do lựa chọn thông tin

D.

Được bảo đảm an toàn về tài sản

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Phát hiện khách sạn Z không đảm bảo an toàn cháy nổ, anh T dọa sẽ làm đơn tố cáo. Bực tức, giám đốc cùng nhân viên khách sạn tìm cách khống chế và nhốt anh T trong tầng hầm ba ngày khiến anh bị hoảng loạn tinh thần. Giám đốc khách sạn Z phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Hình sự B. Quản thúc
C. Dân sự D. Cảnh cáo
Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Trong thời gian chờ quyết định li hôn của Tòa án, chị A nhận được tin đồn anh B chồng chị đang tổ chức tiệc cưới với chị H tại nhà hàng X. Vốn đã nghi ngờ từ trước, chị A cùng con rể đến nhà hàng, bắt gặp anh B đang liên hoan vui vẻ với các đồng nghiệp, hai mẹ con lao vào sỉ nhục anh thậm tệ. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A.

Chị A, anh B và chị H

B.

Chị A và con rể

C.

Chị A, anh B, con rể và chị H

D.

Chị A, anh B và con rể

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Khi đang giúp chồng bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh thì chị A phát hiện anh D có hành vi gian lận phiếu bầu, chị A đã kể cho bạn thân của mình là anh H và anh T nghe. Vốn mâu thuẫn với D nên anh H lập tức đăng tin đồn thất thiệt bôi nhọ D trên trang tin cá nhân, còn anh T nhắn tin tống tiền D. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bầu cử?

A.

Chồng chị A, anh D và H

B.

Vợ chồng chị A và anh D

C.

Vợ chồng chị A, anh D, H và T

D.

Chị A, anh D và H

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Trên đường chở bạn gái đi chơi bằng xe mô tô, do phóng nhanh vượt ẩu anh K đã va chạm vào xe của anh B đang đi ngược đường một chiều nên hai bên to tiếng với nhau. Thấy người đi đường dừng lại dùng điện thoại di động quay video, anh K và bạn gái vội vã bỏ đi. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A.

Anh K và anh B

B.

Anh K và bạn gái

C.

Anh K, bạn gái và người quay video

D.

Anh B, K và bạn gái

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Giám đốc P điều động toàn bộ nhân viên đến công ty X để chuẩn bị tổ chức hội nghị khách hàng. Cuối buổi một nhân viên phát hiện mất điện thoại, giám đốc P yêu cầu bảo vệ khóa cửa ra vào rồi cùng trưởng phòng S kiểm tra tư trang của mọi người. Chồng nhân viên B đến đón vợ nhưng bị bảo vệ ngăn cản. Lời qua tiếng lại, hai bên quát nạt, mắng chửi nhau thậm tệ. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân?

A.

Giám đốc P, trưởng phòng S, chồng cô B và bảo vệ

B.

Chồng cô B và bảo vệ

C.

Giám đốc P, trưởng phòng S, chồng cô B

D.

Giám đốc P và trưởng phòng S

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
77.5 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn