Tìm kiếm thông tin        Nạp thẻ      

Kết quả bài thi số 311025

In đề thi
; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
Nguyễn Văn Tài
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 40 câu hỏi
Làm trong 50 phút
80 điểm
Mã đề thi 311025
Môn Lịch sử, THPT Quốc gia
kết thúc thi 03/09/2019 | 14:21:50
BÀI THI SỐ #311025
Câu 1

Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời vào thời gian nào?

A.

Tháng 2-1929.

B.

Tháng 1-1929.

C.

Tháng 4-1929.

D.

Tháng 3-1929.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Mục tiêu ba chương trình kinh tế: lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, được đề ra trong Đại hội nào của Đảng?

A.

Đại hội V

B.

Đại hội VII

C.

Đại hội IV

D.

Đại hội VI

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?

A.

Có vai trò quan trọng nhất.

B.

Có vai trò cơ bản nhất.

C.

Có vai trò quyết định trực tiếp.

D.

Có vai trò quyết định nhất.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Chiến thắng Ấp Bắc diễn ra vào thời gian nào?

A.

01- 01- 1963.

B.

01- 02- 1963.

C.

02- 01- 1963.

D.

03- 01- 1963.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Chiến thắng nào của ta đã mở đầu cho cao trào “tìm Mỹ mà đánh, tìm nguỵ mà diệt”?

A.

Chiến thắng Vạn Tường.

B.

Chiến thắng Ấp Bắc.

C.

Chiến thắng Bình Giã.

D.

Chiến thắng Ba Gia .

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

“Bất kể trong tình huống nào, con đường giành thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng là con đường bạo lực”. Câu nói trên được nêu ra trong hội nghị nào?

A.

Hội nghị lần thứ 15 của Đảng (01-1959).

B.

Hội nghị lần thứ 21 của Đảng (7-1973).

C.

Hội nghị Bộ Chính trị (30-9 đến 7-10-1973).

D.

Hội nghị Bộ chính trị mở rộng (18-12-1974 đến 8-01-1975).

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Sau đại thắng mùa xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của nước ta là gì?

A.

Khắc phục hậu quả chiến tranh và khôi phục kinh tế.

B.

Ổn định tình hình chính trị - xã hội ở miền Nam

C.

Thống nhất đất nước về mặt nhà nước

D.

Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng VI là gì?

A.

Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ.

B.

Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

C.

Phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường.

D.

Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Từ cuối 1953 đến đầu 1954, ta phân tán lực lượng địch ra những vùng nào?

A.

Lai Châu, Điện Biên Phủ, Sê-nô, Luông- pha-băng

B.

Điện Biên Phủ, Sê-nô, Plây-cu, Luông-pha-băng

C.

Điện Biên Phù, Thà khẹt, Plây-cu, Luông-pha-băng

D.

Điện Biên Phủ, Sê-nô, Plây-cu, Sầm Nưa

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không nằm trong Hiệp định Giơ-ne-vơ?

A.

Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

B.

Hai bên thực hiện ngừng bắn ở Nam Bộ để giải quyết vấn đề Đông Dương bằng con đường hòa bình.

C.

Việt Nam sẽ thực hiện thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7 - 1956.

D.

Trách nhiệm thi hành Hiệp định thuộc về những người kí Hiệp định và những người kế tục nhiệm vụ của họ.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (2/1945).

A.

Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

B.

Thành lập tổ chức quốc tế - Liên Hợp Quốc. 

C.

Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận.

D.

Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là:

A.

Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc 

B.

Đưa yêu sách đến Hội nghi Vécxai (18-6-1919)

C.

Đọc luận cương cùa Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920).

D.

Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế III và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920)

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

"Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm sau cũng không đòi được".

Đoạn văn trên được Nguyễn Ái Quốc trình bày tại đâu?

A.

Trong thư gửi đồng bào toàn quốc sau Hội nghị trung ương lần thứ 8.

B.

Trong Hội nghị toàn quốc của Đảng (8/1945). 

C.

Trong hội nghị trung ương Đảng lần thứ 6 (11/1939). 

D.

Trong hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941).

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam là:

A.

Ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp .

B.

Sống tập trung, có tinh thần đoàn kết đấu tranh.

C.

Là lực lượng đông đảo, đại diện cho phương thức sản xuất tiến bộ.

D.

Phần lớn xuất thân từ nông dân, bị đế quốc, phong kiến và tư sản bóc lột.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Tại sao thực dân Pháp lại đẩy mạnh khai thác thuộc địa Việt Nam ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc?

A.

Pháp là nước thắng trận nên có đủ sức mạnh để tiến hành khai thác ngay

B.

Để hàn gắn và khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh

C.

Để độc chiếm thị trường Việt Nam

D.

Do Việt Nam có nhiều cao su và than đá là hai mặt hàng mà thị trường Pháp và thế giới có nhu cầu lớn

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Những nước tham gia thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á tại Băng Cốc (8/1967) là:

A.

Việt Nam, Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia

B.

Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Brunây

C.

Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Malaixia

D.

Malaixia, Philippin, Mianma, Thái Lan, Indonexia

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Ý nghĩa lớn nhất quân dân ta đạt được trong chiến dịch Biên Giới – thu đông 1950 là?

A.

Đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch

B.

Khai thông biện giới Việt Trung với chiều dài 750km

C.

Nối liền căn cứ địa việt Bắc với đồng bằng liên khu III, IV

D.

Ta đã giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Nước được mệnh danh là "Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh"?

A.

Achentina

B.

Chi lê

C.

Nicanagoa

D.

Cuba

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Ba trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là:

A.

Mĩ - Anh - Pháp. B. . C. . D.

B.

Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản

C.

Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản

D.

Mĩ - Đức - Nhật Bản

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

"Không thành công thì cũng thành nhân" là câu nói nổi tiếng trong cuộc khởi nghĩa nào?

A.

Khởi nghĩa Yên Thế

B.

Khởi nghĩa Hương Khê

C.

Khởi nghĩa Yên Bái

D.

Phong trào công nhân Ba Son

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Khó khăn lớn nhất của nước ta sau cách mạng tháng Tám là:

A.

Quân Đồng minh vào VN giải giáp quân Nhật, nhưng lại chống phá Cách mạng

B.

Nạn đói, nạn dốt đe doạ nghiêm trọng đến nhân dân ta

C.

Ngân quỹ nhà nước trống rỗng

D.

Các tổ chức phản cách mạng trong nước ra sức phá hoại chống phá Cách mạng

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

"Không! chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ." Câu văn trên trích trong văn bản nào?

A.

Tuyên ngôn độc lập

B.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

C.

Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng

D.

Hịch Việt Minh

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai.

A.

Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ

B.

Đưa con người sang nền văn minh trí tuệ

C.

Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất

D.

Đưa con người sang thời kỳ tự động hóa

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Thành tựu nổi bật nhất của các nước Đông Nam Á từ giữa

A.

Trở thành các nước độc lập, thoát khỏi ách thuộc địa và phụ thuộc vào các thế lực đế quốc

B.

Trở thành khu vực năng động và phát triển nhất trên thế giới

C.

Trở thành một khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị

D.

Có nhiều thành tựu lớn trong công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện nào sau đây?

A.

Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) năm 1972

B.

Định ước Henxinki năm 1975.

C.

Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta (12/1989)

D.

Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia (10/1991)

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào "Đồng Khởi" là gì?

A.

Giáng một đòn mạnh vào chính sách thực dân mới của Mỹ ở miền Nam, làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm

B.

Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của CM miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

C.

Sự ra đời của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam (20 – 12 – 1960)

D.

Làm phá sản chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về cơ bản của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi:

A.

Năm 1960 "Năm châu Phi"

B.

Năm 1962 Angiêri giành được độc lập

C.

11/11/1975 nước cộng hòa nhân dân Angôla ra đời

D.

Năm 1994 Nen-xơn Manđêla trở thành tổng thống da đen đầu tiên ở Nam Phi

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Thời gian thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

A.

Tháng 10 – 1948

B.

Tháng 10 - 1949

C.

Tháng 10 – 1950

D.

Tháng 10 - 1951

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Giai đoạn đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ latinh:

A.

Từ năm 1945 đến năm 1959

B.

Từ năm 1959 đến những năm 80 của thế kỷ XX

C.

Từ những năm 80 đến những năm 90 của thế kỷ XX

D.

Từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Hậu quả nặng nề, nghiêm trọng nhất mang lại cho thế giới trong suốt thời gian cuộc chiến tranh lạnh là:

A.

Các nước ráo riết, tăng cường chạy đua vũ trang để chuẩn bị tiến hành chiến tranh với nhauư

B.

Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, đối đầu, nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới.

C.

Hàng ngàn căn cứ quân sự, các khối quân sự được thiết lập trên toàn cầu

D.

Các nước phải chi một khối lượng khổng lồ về tiền của và sức người để sản xuất các loại vũ khí hủy diệt

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Sự kiện nào đặt nền tảng mới cho quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản?

A.

Mỹ đóng quân tại Nhật Bản

B.

Mỹ viện trợ cho Nhật Bản

C.

Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật ký kết

D.

Mỹ xây dựng căn cứ quân sự trên đất Nhật Bản

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là?

A.

Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến

B.

Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản

C.

Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến

D.

Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1930 là gì?

A.

Từ chủ nghĩa yêu nước đền với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn

B.

Thành lập hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên

C.

Hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam

D.

Khởi thảo cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Lần đầu tiên nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc tế lao động khi nào?

A.

1/5/1930

B.

1/5/1931

C.

1/5/1936

D.

1/5/1939

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10/1930 là?

A.

Phương hướng chiến lược cách mạng

B.

Vai trò lãnh đạo của Đảng

C.

Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng

D.

Phương pháp cách mạng

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Sau 1945, nước ta phải đối mặt với nhiều kẻ thù, nhưng kẻ thù chủ yếu là?

A.

Tưởng

B.

Anh

C.

Pháp

D.

Nhật

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Tháng 11 - 1939, tên gọi của Mặt trận ở Đông Dương là gì?

A.

Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương

B.

Mặt trận dân chủ Đông Dương

C.

Mặt trận phản đế Đông Dương

D.

Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Nội dung cơ bản trong bước 1 của kế hoạch quân sự Nava là gì?

A.

Phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền Nam

B.

Phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tấn công chiến lược ở miền Bắc

C.

Tấn công chiến lược ở hai miền Nam - Bắc

D.

Phòng ngự chiến lược ở hai miền Bắc - Nam

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Nguyên nhân chủ yếu có ý nghĩa quyết định sự bùng nổ và phát triển của cao trào cách mạng Việt Nam 1930 - 1931?

A.

Ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế thế giới 1929- 1933

B.

Chính sách khủn bố trắng của thực dân Pháp

C.

Chính sách tăng cường vơ vét bóc lột của thực dân Pháp

D.

Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Ý nghĩa lớn nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là gì?

A.

Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu trong quần chúng nhân dân

B.

Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến, trình độ chính trị và công tác của Đảng viên được nâng cao

C.

Quần chúng được tổ chức và giác ngộ, Đảng được tôi luyện, tích lũy kinh nghiệm đấu tranh

D.

Đảng đã tập hợp được một lực lượng chính trị của quần chúng đông đảo và sử dụng hình thức, phương pháp đấu tranh phong phú

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
80 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn