Kết quả bài thi số 313450

In đề thi
; Môn học: ; 19 câu hỏi; Làm trong 30 phút;
Kết quả bài thi của
Phạm Ngọc Hoa
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 19 câu hỏi
Làm trong 30 phút
84.2 điểm
Mã đề thi 313450
Môn Tiếng anh, THPT Quốc gia
kết thúc thi 14/11/2019 | 15:48:06
BÀI THI SỐ #313450
Câu 1

Last year she earned _________ her brother.

A.

twice as much as

B.

twice more than

C.

twice as many as

D.

twice as more as

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

_________ is the existence of a large number of different kinds of animals and plants which make a balanced environment.

A.

Extinction

B.

Habitat

C.

Biodiversity

D.

Conservation

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

If I were you, I _________ that English course.

A.

will take

B.

would take

C.

take

D.

took

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

I'd rather you _________ a noise last night; I couldn't get to sleep.

A.

wouldn't make

B.

didn't make

C.

haven't made

D.

hadn't made

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

He came when I _________ the film “Man from the star”.

A.

am watching

B.

have watched

C.

was watching

D.

watched

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Sarah danced very _________ in her performance last week.

A.

beautified

B.

beautiful

C.

beauty

D.

beautifully

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Since they aren't answering their telephone, they _________ .

A.

need have left

B.

should have left.

C.

must have left

D.

can have left

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

He'll be very upset if you _________ his offer to help.

A.

turn down

B.

turn against

C.

turn away

D.

turn from

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

I'll be kind to her _________ she decide to leave me.

A.

so as not to

B.

lest

C.

in case

D.

whereas

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

The choir stood in four rows according to their _________ heights.

A.

respective

B.

respected

C.

respectful

D.

respectable

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Nadine: “ _________ ” - Monica: “Good luck”

A.

I don't like rock music

B.

Have a nice day!

C.

How do you do!

D.

I'm taking a test this afternoon.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Charles: “Do you mind if I smoke?” - Lisa : “ _________ .”

A.

No, I don't think so

B.

Yes, go ahead

C.

Yes, I don't mind.

D.

No, go right ahead

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

The new office block _________ well with its surroundings.

A.

shapes up

B.

blends in

C.

sets off

D.

stands out

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

She runs a business,_________ she proves to have managerial skills.

A.

despite

B.

and

C.

otherwise

D.

however

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

This is Sen village _________ Uncle Ho was born.

A.

where

B.

who

C.

which

D.

what

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

That beautiful girl died of an _________ morphine.

A.

overdo

B.

overweight

C.

overhear

D.

overdose

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

David: “You haven't been to the bank today, have you?”- John : “ _________ ”

A.

No, I have. I got some money.

B.

No, I haven't. I'm about to.

C.

Yes, I haven't. I am busy.

D.

No, I haven't any money.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

I received housing benefit when I was _________ .

A.

out of work

B.

out of practice

C.

out of order

D.

out of fashion

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Dr. Evans has _________ a valuable contribution to the life of the school.

A.

made

B.

done

C.

created

D.

caused

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
84.2 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn