Kết quả bài thi số 313499

In đề thi
; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
Phước nam
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 40 câu hỏi
Làm trong 50 phút
92.5 điểm
Mã đề thi 313499
Môn Địa lý, THPT Quốc gia
kết thúc thi 15/11/2019 | 18:34:04
BÀI THI SỐ #313499
Câu 1

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á?

A.

Khí hậu nóng ẩm

B.

Khoáng sản nhiều loại

C.

Đất trồng đa dạng

D.

Rừng ôn đới phổ biến

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Cho bảng số liệu

Năm

Nông thôn

Thành thị

1990

80,5

19,5

2005

73,1

26,9

Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi về quy mô và cơ cấu của dân số nước ta, giai đoạn 1990 - 2005?

A.

Tròn

B.

Kết hợp

C.

Miền

D.

Cột chồng

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Mặt trái tiêu biểu nhất của toàn cầu hóa kinh tế là

A.

Ô nhiễm môi trường

B.

Chiến tranh ngày càng tăng

C.

Gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo

D.

Cản trở hội nhập

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thuộc tỉnh nào sau đây?

A.

Bình Phước

B.

Đồng Tháp

C.

Tây Ninh

D.

Long An

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010-2015

Năm

2010

2013

2014

2015

Tổng sản lượng ( nghìn tấn)

5153

6020

6333

6582

Sản lượng nuôi trồng (nghìn tấn)

2728

3216

3413

3532

Giá trị xuất khẩu ( triệu đô la Mỹ)

5017

6693

7825

6569

Để thể hiện sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản của nước ta giai đoạn 2010-2015 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A.

Miền

B.

Cột

C.

Kết hợp

D.

Đường

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Quốc gia nào sau đây ở Đông Nam Á có dân số đông nhất?

A.

Thái Lan

B.

In - đô - nê - xia

C.

Việt Nam

D.

Philippin

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Căn cứ vào Atlat Địa 11 Việt Nam, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất ở Đông Nam Bộ?

A.

Thủ Dầu Một

B.

Biên Hòa

C.

Vũng Tàu

D.

TP. Hồ Chí Minh

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Những vùng nào sau đây có mức độ tập trung các khu công nghiệp cao nhất cả nước?

A.

Đông Nam Bộ và đông bằng sông Hồng.

B.

Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ

C.

Đông Nam Bộ và duyẻn hải Nam Trung Bộ

D.

Đông Nam Bộ và duyên hải miền Trung

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Quốc gia nào sau đây vùng biển Việt Nam không giáp với vùng biển của nước đó?

A.

Trung Quốc

B.

Brunây

C.

Mianma

D.

Thái Lan

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế năm 2014 duới đây thuộc nhóm nước nào trên thế giới?

(Đơn vị: %)

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

25,0

32,0

43,0

A.

Phát triển

B.

Đang phát triển

C.

Đang phát triển và kém phát triển

D.

Kém phát triển

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Thành viên thứ 10 tham gia vào tổ chức ASEAN là quốc gia nào sau đây?

A.

Việt Nam

B.

Mi -an -ma

C.

 Lào

D.

Cam - pu - chia

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Nước ta có tiềm năng thủy điện giàu có nguyên nhân chính là do:

A.

Địa hình chủ yếu là đồi núi

B.

Sông nhiều nước

C.

Mưa nhiều

D.

Sông lớn chảy trên địa hình dốc

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Dân số thế giới đang có xu hướng già đi chủ yếu diễn ra ở nhóm nước nào?

A.

Châu Phi

B.

Đang phát triển

C.

Phát triển

D.

Châu Á

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Trâu được nuôi nhiều nhất ở các vùng nào sau đây?

A.

Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

B.

Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên.

C.

Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ.

D.

Trung du miền núi Bắc Bộ và Đông Nam Bộ.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết công nghiệp khai thác dầu khí phát triển mạnh nhất ở vùng nào sau đây?

A.

Đồng bằng sông Hồng

B.

Đông Nam Bộ

C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

D.

Đồng bằng sông Cửu Long

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Châu lục nào có số luợng nguời nhiễm HIV nhiều nhất thế giới?

A.

Châu Âu

B.

Châu Mĩ 

C.

Châu Á

D.

Châu Phi

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Cho bảng số liệu sau

Năm

1990

1995

2000

2005

Sản lượng điện

8,8

14,7

26,7

52,1

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sản luợng điện của Việt Nam từ 1990 - 2005?

A.

Sản lượng điện giảm

B.

Sản lượng điện thay đổi thất thuờng

C.

Sản lượng điện liên tục tăng

D.

Sản lượng điện tăng giảm không ổn định

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết cao nguyên Mộc Châu thuộc vùng nào sau đây?

A.

Duyên hải Nam Trung Bộ

B.

Tây Nguyên

C.

Bắc Trung Bộ

D.

Trung du và miền núi Bắc Bộ

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Vùng nào sau đây nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh nhất cả nước?

A.

Đông Nam Bộ

B.

Đồng bằng sông Cửu Long

C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

D.

Đồng bằng sông Hồng

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Phát biểu nào sau đây đúng với thiên nhiên tiêu biểu của phần lãnh thổ phía Nam?

A.

Thiên nhiên vùng nhiệt đới gió mùa

B.

Thiên nhiên vùng xích đạo

C.

Thiên nhiên vùng khí hậu cận xích đạo gió mùa

D.

Thiên nhiên vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết nước ta có mấy đường bay và sân bay quốc tế?

A.

2

B.

5

C.

3

D.

4

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ý nghĩa vùng?

A.

Vinh

B.

Hà Nội

C.

TP. Hồ Chí Minh

D.

Hải Phòng

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết dừa được trồng nhiều nhất ở vùng nào sau đây?

A.

Đông Nam Bộ

B.

Bắc Trung Bộ

C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

D.

Đồng bằng sông Cửu Long

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Ảnh hưởng nào sau đây không phải là ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta?

A.

an ninh trật tự xã hội không đảm bảo

B.

chuyển dịch cơ cấu kinh tế

C.

cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại

D.

tạo nhiều việc làm

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Phát biểu nào sau đây không đúng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta?

A.

Kinh tế ngoài Nhà nước có tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu.

B.

Kinh tế Nhà nước có vai trò thứ yếu trong nền kinh tế

C.

Ngành nông nghiệp đang giảm tỉ trọng

D.

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có tỉ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Khu vực nào từng có “Con đường tơ lụa” đi qua?

A.

Đông Nam Á

B.

Trung Á

C.

Tây Nam Á

D.

Bắc Phi

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Loại gió nào sau đây là nguyên nhân chính tạo nên mùa khô ở Đông Nam Bộ nước ta?

A.

Gió mùa Đông Bắc

B.

Gió phơn Tây Nam

C.

Tín phong Bắc bán cầu

D.

Gió mùa Tây Nam

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết sông nào sau đây thuộc hệ thống sông Cửu Long?

A.

Sông Sài Gòn

B.

Sông Bé

C.

Sông Đồng Nai

D.

Sông Tiền

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Quốc gia nào sau đây có diện tích rừng đứng đầu thế giới?

A.

Trung Quốc

B.

Braxin

C.

LB Nga

D.

Hoa Kì

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Đồng bằng sông Hồng có năng suất lúa cao nhất cả nước chủ yếu do:

A.

Nguồn nước phong phú, nhiệt ẩm dồi dào

B.

Đất phù sa màu mỡ, nguồn nước phong phú

C.

Người dân nhiều kinh nghiệm, trình độ thâm canh cao

D.

Đất phù sa màu mỡ, nhiệt ẩm dồi dào

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và dựa vào biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990 - 2007?

A.

Dịch vụ giảm và công nghiệp xây dựng tăng

B.

Nông, lâm, thủy sản và dịch vụ đều tăng

C.

Nông, lâm, thủy sản và dịch vụ đều giảm

D.

Nông, lâm, thủy sản giảm và công nghiệp xây dựng tăng

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp Trung Quốc?

A.

Sơn La

B.

Lai Châu

C.

Điện Biên

D.

Hà Giang

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Vùng nào của Hoa Kì có đồng bằng rộng lớn?

A.

Vùng phía Tây

B.

Vùng phía Đông

C.

Vùng phía Bắc

D.

Vùng Trung Tâm

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Phát biểu nào sau đây không đúng vói mặt hạn chế cơ cấu sử dụng lao động nước ta:

A.

Phần lớn lao động có thu nhập thấp

B.

Phân công lao động xã hội chuyển biến nhanh

C.

Quỹ thời gian lao động chưa được sử dụng triệt để

D.

Năng suất lao động xã hội còn thấp

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm sông ngòi nước ta:

A.

Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa

B.

Phần lớn sông ngòi là sông lớn

C.

Chế độ nước theo mùa

D.

Mạng lưới sông ngòi dày đặc

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết vườn quốc gia nào sau đây nằm trên đất liền?

A.

Phú Quốc

B.

Ba Bể

C.

Cát Bà

D.

Côn Đảo

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Số dân nước ta hiện đứng sau các quốc gia nào ở Đông Nam Á?

A.

Inđônêxia và Mianma

B.

Philippin và Thái Lan

C.

Inđônêxia và Thái Lan

D.

Inđônêxia và Philippin

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Vùng nào sau đây có mật độ dân số trung bình thấp nhất cả nước vào năm 2006?

A.

Bắc Trung Bộ

B.

Đồng bằng sông Hồng

C.

Tây Bắc

D.

Tây Nguyên

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Khu vực nào có hiện tượng đô thị hóa tự phát phát triển nhanh nhất thế giới?

A.

Mĩ La tinh

B.

Trung Á

C.

Đông Nam Á

D.

Bắc Phi

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Biểu hiện nào sau đây là biểu hiện toàn cầu hóa kinh tế?

A.

Thị trường tài chính quốc tế mở rộng

B.

Du lịch quốc tế phát triển nhanh

C.

Mở cửa nền kinh tế

D.

Tăng cường hội nhập kinh tế

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
92.5 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn