Kết quả bài thi số 313737

In đề thi
; Môn học: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút;
Kết quả bài thi của
Tô Thị Cao Linh
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 30 câu hỏi
Làm trong 45 phút
90 điểm
Mã đề thi 313737
Môn Tiếng anh, Lớp 7
kết thúc thi 03/04/2021 | 10:22:13
BÀI THI SỐ #313737
Câu 1

Who is the girl talks to our teacher?

A.

to

B.

is

C.

who

D.

talks

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

It's raining heavily. What a.....................day!

A.

long

B.

 wet

C.

hard

D.

 hot

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Will you be................tomorrow evening?

A.

free

B.

happy

C.

 busy

D.

sad

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

How.......................do you eat in a restaurant? Once a month.

A.

far

B.

 long

C.

often

D.

much

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Bill is good at drawings. His parents want him .............an artist.

A.

becomes

B.

become

C.

becoming

D.

to become

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

How much it is to mail a local letter in VietNam?

A.

How

B.

 in

C.

it is

D.

a local letter

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

....................is it from here? -It's only two or three kilometers.

A.

How far

B.

How long

C.

How much

D.

How often

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Tell me what you like doing on your vacation?

A.

 Tell

B.

doing

C.

on

D.

what

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

She can speak three..............: English, French, and Chinese.

A.

speeches

B.

words

C.

ways

D.

languages

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

In Electronics class, he learns to repair .................appliances.

A.

family

B.

house

C.

household

D.

home

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

So, when...................... you have a vacation?

A.

must

B.

will

C.

are

D.

should

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Mary goes to shool in the morning, In the afternoon, she works ................. at a bookshop.

A.

full time

B.

part time

C.

all time

D.

whole time

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Lan doesn't like reading, but she sometimes reading comic books.

A.

comic books

B.

but

C.

reading

D.

like

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của ba từ còn lại:

A.

road

B.

coat

C.

boat

D.

broad

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

He is .....................player of all.

A.

 the best

B.

a well

C.

a good

D.

the better

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

.....................does that take? - About two hours each day. 

A.

How long

B.

How much

C.

How

D.

When

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

When do you ................................ the New Year?

A.

celebrate

B.

 join

C.

get

D.

greet

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

We always need more players. Why don't you come ...................?

A.

along

B.

with

C.

on

D.

 in

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Hurry up, or you'll be late..................school

A.

at

B.

to

C.

with

D.

for

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

would like to make a three-minutes call to Ha Noi.

A.

to

B.

would

C.

minutes

D.

to make

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân của ba từ còn lại:

A.

brown

B.

know

C.

how

D.

town

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

.................... is it from Hue to Ha Noi, by coach? - It's about 680 km

A.

How many

B.

How much

C.

How long

D.

How far

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

He is not very active, he watching TV most of the time.

A.

is not

B.

most

C.

the time

D.

watching

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Take a rain coat. It often ................in June

A.

us raining

B.

rains

C.

rain

D.

to rain

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

.............beautiful dress! How much is it?

A.

How

B.

What a

C.

How much

D.

What

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Ba is the president of the stamp collector club.

A.

the president

B.

 is

C.

club

D.

collector

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Jack is ...............school now. Today is Monday.

A.

in

B.

on

C.

at

D.

of

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác phần gạch chân của ba từ còn lại:

A.

mouth

B.

loud

C.

you

D.

about

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Thank you for invite me. I will be on time.

A.

on time

B.

Thank

C.

 invite

D.

will

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Nga likes acting. She is a/an ........................ of the school theater group.

A.

person

B.

member

C.

player

D.

actor

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn