Kết quả bài thi số 313825

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Bùi Bá Bảo
Ngày sinh: 30/05/2021
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
90 điểm
Mã đề thi 313825
Môn Tiếng anh, Lớp 9
kết thúc thi 03/04/2021 | 21:30:11
BÀI THI SỐ #313825
Câu 1

Are there any good ..........................on television tonight?

A.

performance

B.

screens

C.

 showings

D.

programs

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

You hardly watch foreign films, ...............?

A.

 aren't you

B.

don't you

C.

are you

D.

do you

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Chọn từ/cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:

Some of the patients were screaming and shout at the nurse.

A.

Some of

B.

the nurse

C.

patients

D.

 shout

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Chọn từ/cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:

1. But I guess he can' always rent somecan he?

 

A.

I guess

B.

 can he

C.

rent some

D.

But

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

The boss doesn't allow us ...............personal phone calls in the office.

A.

having made

B.

to have make

C.

making

D.

to make

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại:

A.

documentary

B.

communicate

C.

 disadvantage

D.

 exploration

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Sam always remembers................. in the garage so that the driveway is free for other cars.

A.

 to park

B.

 parking

C.

to be parked

D.

being parked

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

I remember ..................him somewhere but I can't tell where it was.

A.

to be seeing

B.

 to be seen

C.

 to see

D.

seeing

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

You've never been in Italy, ........................?

A.

have never you

B.

haven't never you

C.

have you

D.

 haven't you

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

There won't be any trouble for you, .................?

A.

will there

B.

 will they

C.

will it

D.

 won't they

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn