Kết quả bài thi số 317463

In đề thi
; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
Phan Trung Kiên
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 40 câu hỏi
Làm trong 50 phút
95 điểm
Mã đề thi 317463
Môn Lịch sử, THPT Quốc gia
kết thúc thi 28/04/2021 | 19:39:43
BÀI THI SỐ #317463
Câu 1

Tác động lớn nhất của tình hình thế giới đến công cuộc đổi mới của Đảng là? 

A.

Chủ nghĩa tư bản thế giới đang lớn mạnh.

B.

Chính sách diễn biến hoà bình của Hoa Kì. 

C.

Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. 

D.

Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày càng phát triển. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931?

A.

"Chống đế quốc" và "Chống phát xít" 

B.

"Tự do dân chủ" và "Cơm áo hoà bình" 

C.

"Độc lập dân tộc" và "Ruộng đất dân cày" 

D.

"Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian" và "Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến"

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Sau năm 1945, chính sách đối ngoại của Mỹ chủ yếu là thực hiện chiến lược

A.

liên minh chặt chẽ với Nhật Bản.

B.

toàn cầu. 

C.

cắt giảm vũ khí hạt nhân.

D.

cam kết và mở rộng.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Ý nghĩa đối với Trung Quốc về sự thành lập nước CHND Trung Hoa? 

A.

Hoàn thành cuộc cách mạng XHCN. 

B.

Hoàn thành nội chiến giành lại chủ quyền dân tộc.

C.

Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc.

D.

Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đưa đất nước tiến lên CNXH.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng là báo

A.

Người cùng khổ.

B.

Thanh niên.

C.

Nhân dân.

D.

Búa liềm

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào cách mạng 1930 - 1931 đối với cách mạng Việt Nam là

A.

khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân.

B.

khối liên minh công nông được hình thành.

C.

Đảng cộng sản Đông Dương được công nhận là một bộ phận của Quốc tế Cộng sản.

D.

là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Thắng lợi nào  của quân dân Việt Nam ở miền Nam đã buộc Mỹ phải tuyên bố "Mỹ hóa" trở lại chiến tranh xâm lược? 

A.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968. 

B.

Trận "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972. 

C.

Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972. 

D.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Nội dung quan trọng nhất của Hội nghị Trung ương Đảng lần 6 (11/1939)

A.

Nhật là kẻ thù chủ yếu. 

B.

Hai nhiệm vụ chủ yếu là cách mạng ruộng đất và giải phóng dân tộc. 

C.

Cách mạng ruộng đất là nhiệm vụ chủ yếu. 

D.

Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Điểm khác nhau giữa chiến tranh đặc biệt và "Việt nam hóa chiến tranh" là gì? 

A.

Hình thức chiến tranh thực dân mới của Mỹ.

B.

Có sự phối hợp đáng kể cuả lực lượng chiến đấu Mỹ. 

C.

Dưới sự chỉ huy cuả hệ thống cố vấn quân sự Mỹ.

D.

Sử dụng lực lượng chủ yếu là quân nguỵ. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Lực lượng nào của ta giữ vai trò chủ yếu khi tiến hành cuộc chiến đấu ở Hà Nội? 

A.

Trung đoàn Thủ đô.

B.

Việt Nam giải phóng quân. 

C.

Vệ quốc quân.

D.

Cứu quốc quân. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Tại Hội nghị Chính trị đặc biệt (3/1964), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói "Trong 10 năm qua, miền Bắc đã tiến những bươc dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con người đều đổi mới" để nhấn mạnh những thành tựu của miền Bắc trong 

A.

10 năm đầu sau Hiệp định Giơ-ne-vơ. 

B.

10 năm đầu sau ngày cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công . 

C.

10 năm đầu xây dựng sau ngày giải phóng miền Nam 1975. 

D.

Tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc 1930 - 1945. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Bài học kinh nghiệm nào của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được Đảng ta tiếp tục vận dụng trong công cuộc công nghiệp, hóa hiện đại hóa đất nước nhằm phát huy sức mạnh của dân tộc? 

A.

Phải linh hoạt kết hợp các hình thức đấu tranh. 

B.

Kết hợp giữa đấu tranh với xây dựng để ngày càng vững mạnh. 

C.

Tập hợp, tổ chức các lực lượng yêu nước. 

D.

Có đường lối đúng đắn, phù hợp. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Ý nào không phản ánh đúng vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên? 

A.

Tuyên truyền sâu rộng lí luận cách mạng giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản vào Việt Nam. 

B.

Chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. 

C.

Chuẩn bị về mặt tổ chức và đội ngũ cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

D.

Trực tiếp lãnh đạo một số phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

"Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc..." là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 

A.

Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945). 

B.

Lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước (1966). 

C.

Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (1946). 

D.

Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ hai của Đảng (1951). 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Khởi nghĩa Yên Bái (1930) thất bại đã 

A.

chứng tỏ vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng và khuynh hướng các mạng dân chủ tư sản trong phong trào dân tộc.

B.

khẳng định vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính cách mạng đảng trong phong trào dân tộc. 

C.

chấm dứt vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính vô sản trong phong trào dân tộc.

D.

chấm dứt vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính cách mạng đảng trong phong trào dân tộc.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Cùng với việc xác nhận thành tích của Chính phủ lâm thời trong những ngày đầu xây dựng chế độ mới, Quốc hội khóa I đã thông qua 

A.

bản Hiếp pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

B.

danh sách Chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh là chủ tịch. 

C.

Tuyên ngôn độc lập do Hồ Chí Minh soạn thảo. 

D.

danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến do Hồ Chí Minh là chủ tịch. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Từ sau khủng hoảng kinh tế năm 1973, vị trí của nền kinh tế Mỹ ra sao? 

A.

Tụt xuống hàng thứ hai thế giới sau Nhật Bản. 

B.

Đứng đầu thế giới tư bản với ưu thế tuyệt đối. 

C.

Vẫn đứng đầu thế giới tư bản nhưng đã suy yếu nhiều so với trước. 

D.

Ngang bằng với Tây Âu và Nhật Bản. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, mối lo ngại lớn nhất của Mỹ là gì? 

A.

Nội chiến Quốc - Cộng kết thúc, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. 

B.

Nhật Bản, Tây Âu vươn lên thành trung tâm kinh tế, tài chính lớn của thế giới. 

C.

Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, phá thế độc quyền của Mỹ.

D.

CNXH trở thành hệ thống thế giới, trải dài từ Ðông Âu đến phía đông châu Á. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Nội dung nào không phải là ý nghĩa của chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho) ngày 2/1/2963? 

A.

Mở đầu cao trào "Tìm Mỹ mà đánh, tìm nguy mà diệt" trên toàn miền Nam. 

B.

Mở ra khả năng đánh bại chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của Mỹ.

C.

Góp phần đẩy nhanh quá trình suy sụp của chính quyền Ngô Đình Diệm. 

D.

Bước đầu đánh bại các chiến thuật "trực thăng vận", "thiết xa vận" của Mỹ. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam được rút trong việc lãnh đạo cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?

A.

Phải có chủ trương và biện pháp phù hợp với tình hình thực tiễn cách mạng. 

B.

Xây dựng khối liên minh công – nông và mặt trận dân tộc thống nhất.

C.

Tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh bằng nhiều hình thức.

D.

Phân hóa, cô lập cao độ kẻ thù để thực hiện các giải pháp cụ thể.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Nội dung nào dưới đây trong Tuyên ngôn độc lập khẳng định độc lập chủ quyền của dân tộc ta trên phương diện pháp lý và thực tiễn?

A.

"Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của thực dân Pháp hơn 80 năm... dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập"".

B.

"Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập".

C.

"Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". 

D.

 "Tất cả các dân tộc sinh ra đều có quyền bình đẳng".

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Nội dung nào sau đây không đúng với ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954?

A.

Đánh dấu cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta kết thúc thắng lợi. 

B.

Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp.

C.

Tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi.

D.

Đập tan hoàn toàn kế hoạch quân sự Nava.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Đế quốc Pháp – Mỹ thực hiện kế hoạch Na-va trong 18 tháng nhằm mục tiêu lớn nhất là:

A.

kết thúc chiến tranh trong danh dự.

B.

Xoay chuyển cục diện chiến tranh. 

C.

Đẩy quân ta vào tình thế đối phó bị động. 

D.

Dọn đường cho Mỹ từng bước thay thế quân Pháp.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Nội dung nào dưới đây không thuộc Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946? 

A.

Hai bên thực hiện ngừng bắn ở Nam Bộ. 

B.

Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chấp nhận cho Pháp đưa 15.000 quân ra Bắc và rút dần trong 5 năm. 

C.

Ta tiếp tục nhân nhượng cho Pháp một số quyền lợi kinh tế và văn hóa.

D.

Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là quốc gia tự do. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Từ sau khi giành được độc lập, Ấn Độ luôn thi hành chính sách đối ngoại là:

A.

ngả về phe xã hội chủ nghĩa. 

B.

hòa bình, trung lập, tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc 

C.

thân với các nước phương Tây, là đồng minh của Mĩ 

D.

hòa bình, trung lập, tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước châu Á

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Nhiệm vụ cách mạng nước ta sau năm 1954 là

A.

Tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, tiến tới hoàn thành thống nhất nước nhà. 

B.

Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 

C.

Đẩy mạnh kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam. 

D.

Đấu tranh thực hiện Hiệp định Giơnevơ, tổng tuyển cử thống nhất đất nước. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Khó khăn nào đe dọa trực tiếp đến nền độc lập của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A.

Các thế lực đế quốc và phản động bao vây, chống phá.

B.

Hơn 90% dân số không biết chữ.

C.

Kinh tế kiệt quệ và nạn đói hoành hành.

D.

Chính quyền cách mạng non trẻ.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là:

A.

Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc 

B.

Đưa yêu sách đến Hội nghi Vécxai (18-6-1919)

C.

Đọc luận cương cùa Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920).

D.

Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế III và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920)

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là 

A.

giữa toàn thể nhân dân ta với thực dân Pháp. 

B.

giữa toàn thể nhân dân ta với thực dân Pháp và phản động tay sai. 

C.

giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến. 

D.

giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Mục tiêu đấu tranh của Việt Nam quốc dân Đảng là gì? 

A.

Đánh đổ ngôi vua, đánh đuổi giặc Pháp, lập nên nước Việt Nam độc lập. 

B.

Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền. 

C.

Đánh đuổi thực dân Pháp, xóa bỏ ngôi vua. 

D.

Đánh đuổi thực dân Pháp, thiết lập dân quyền. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

"Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm sau cũng không đòi được".

Đoạn văn trên được Nguyễn Ái Quốc trình bày tại đâu?

A.

Trong thư gửi đồng bào toàn quốc sau Hội nghị trung ương lần thứ 8.

B.

Trong Hội nghị toàn quốc của Đảng (8/1945). 

C.

Trong hội nghị trung ương Đảng lần thứ 6 (11/1939). 

D.

Trong hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941).

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

ASEAN là một tổ chức khu vực Đông Nam Á, có nét khác cơ bản với EU là 

A.

mang tính toàn cầu hóa. 

B.

hội nhập tất cả các nước có chế độ chính trị khác nhau. 

C.

kết nạp rộng rãi các nước thành viên ngoài khu vực. 

D.

xem mục tiêu chính trị là hoạt động chủ yếu. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Nguyên nhân cơ bản nhất đưa đến sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ trong 20 năm sau Thế chiến II:

A.

Ít bị tổn thất trong chiến tranh thế giới, lợi dụng chiến tranh để làm giàu. 

B.

Là nước đi tiên phong trong cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại và áp dụng thành công các thành tựu của cuộc cách mạng này. 

C.

Chính sách điều tiết nền kinh tế năng động, có hiệu quả của nhà nước. 

D.

Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Sau chiến tranh thế giới thứ hai Mỹ triển khai chiến lược toàn cầu nhằm mục đích gì?

A.

Làm bá chủ thế giới. 

B.

Xóa bỏ CNXH trên thế giới. 

C.

Chi phối các nước tư bản đồng minh. 

D.

Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Bước sang thế kỷ XXI xu thế chung của thế giới ngày nay là 

A.

cùng tồn tại trong hoà bình,các bên cùng có lợi. 

B.

xu thế hoà hoãn và hoà dịu trong quan hệ quốc tế. 

C.

hoà bình ổn định và hợp tác phát triển. 

D.

hoà nhập nhưng không hoà tan. 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa thắng lợi của cách mạng Trung Quốc? 

A.

Chấm dứt hơn 100 năm nộ dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư Phong kiến. 

B.

Đưa Trung Hoa bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và tiến lên CNXH. 

C.

Tăng cường lực lương CNXH trên toàn thế giới, ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào cách mạng trên tòa thế giới. 

D.

Buộc Tưởng Giới Thạch phải chạy ra Đài Loan, đưa Trung Quốc thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Trong khí thế của phong trào "Đồng Khởi" thì ngày 20 tháng 12 năm 1960

A.

Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam ra đời 

B.

Mặt trận Dân tộc giải phóng Việt Nam ra đời 

C.

Mặt trận giải phóng Miền Nam Việt Nam ra đời 

D.

Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam ra đời 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã diễn ra qua ba chiến dịch lớn là 

A.

Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Xuân Lộc. 

B.

Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Buôn Ma Thuột. 

C.

Tây Nguyên, Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Sài Gòn. 

D.

Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Sài Gòn. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Sự kiện lịch sử nào buộc Mỹ phải tuyên bố "phi Mỹ hóa" chiến tranh xâm lược ở Việt Nam? 

A.

Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho) năm 1963. 

B.

Cuộc hành quân vào thôn Vạn Tường năm 1965. 

C.

Chiến dịch tấn công vào ấp Bình Giã năm 1964. 

D.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Dựa vào viện trợ của Mỹ cuối năm 1950, Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi với mong muốn 

A.

Kết thúc nhanh chiến tranh. 

B.

Giành lại thế chủ động chiến tranh. 

C.

Hi vọng kiểm soát được tình hình ở Miền Bắc Việt Nam. 

D.

Kết thúc chiến tranh trong 12 tháng. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
95 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn