Kết quả bài thi số 397306

In đề thi
; Môn học: ; 45 câu hỏi; Làm trong 60 phút;
Kết quả bài thi của
Chuppy Duong
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 45 câu hỏi
Làm trong 60 phút
91.1 điểm
Mã đề thi 397306
Môn Tiếng anh, Lớp 6
kết thúc thi 21/07/2021 | 11:10:30
BÀI THI SỐ #397306
Câu 1

George often has ______ at 6.00 am.

A.

breakfast

B.

a breakfast

C.

the breakfast

D.

an breakfast

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Don’t forget to ______ your teeth after meals.

A.

put

B.

make

C.

brush

D.

finish

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Helen ______ television every evening

A.

watch

B.

watches

C.

is watch

D.

is watches

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Which word contains a different sound from the others.

A.

teeth

B.

math

C.

thin

D.

though

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

_ Who’s that?

_ _______ Lan.

A.

It’s

B.

You’re

C.

They’re

D.

We’re

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Linda _____ the housework everyday.

A.

makes

B.

works

C.

does

D.

A & C

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

_ Where does Bob live?

_ He lives _____ 39 Spring street.

A.

on

B.

in

C.

under

D.

at

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Which sentence is correct?

A.

When we have English?

B.

We have English when?

C.

When do we has English?

D.

When do we have English?

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Which word has three syllables?

A.

music

B.

routine

C.

volleyball

D.

tennis

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Which word is the odd one out?

A.

telephone

B.

lamp

C.

door

D.

cassette reccorder

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Do you________sports?

A.

work

B.

play

C.

make

D.

perform

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

I often watch___________after dinner.

A.

television

B.

the television

C.

a television

D.

an television

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Juilia enjoys________ to music.

A.

listen

B.

listening

C.

to listen

D.

to listening

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

_________does Trang do after school?

A.

when

B.

What

C.

Where

D.

How

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

_______girls play soccer?

A.

Is

B.

Are

C.

Does

D.

Do

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

How many syllables are there in the word basketball?

A.

two

B.

three

C.

four

D.

five

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

We have history______Monday and Saturday

A.

at

B.

in

C.

on

D.

for

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Does Susan like playing coputer games?

A.

No, it isn’t

B.

No, she isn’t

C.

No, it doesn’t

D.

No, she doesn’t

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

_________is your house?

-It’s in Van Xuan village.

A.

Who

B.

What

C.

Where

D.

When

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

It’s nine o’clock__________.

A.

evening

B.

in evening

C.

in the evening

D.

in some evening

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

My little brother______to music every day.

A.

listens

B.

listen

C.

is listen

D.

are listen

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

What_______your mother do?

-She’s a nurse.

A.

doing

B.

to do

C.

do

D.

does

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

__________do you go to bed?

-I go to bed at 10.00 p.m.

A.

Why

B.

How

C.

When

D.

What

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

What_________do you often get up?

A.

o’clock

B.

clock

C.

times

D.

time

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

They have classes________7 a.m to 11.15 a.m

A.

from

B.

at

C.

in

D.

during

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Which word is the old one out?

A.

school

B.

coffee bar

C.

canteen

D.

restaurant

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Which of the following is not correct?

A.

at 9.00a.m

B.

at noon

C.

at Christmas

D.

at June

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

________do you have to day?

-Math and Geograpy.

A.

When

B.

What

C.

What time

D.

Who

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Nam likes sports. He often plays________after school.

A.

swimming

B.

physical exercises

C.

jogging

D.

volleyball

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

________Mr. Binh and Mr. Tuan engineers?

A.

Do

B.

Does

C.

Are

D.

Is

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Is their school big________small?

A.

and

B.

so

C.

with

D.

or

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Don’t_________up too late: You have a test tomorrow

A.

make

B.

stand

C.

remain

D.

stay

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Can you________me your pencil?

A.

lend

B.

borrow

C.

do

D.

rent

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Do you like playing badminton?

---------------

A.

Is so

B.

Much

C.

Yes, I do

D.

That’s all right.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

What are those?

-They are________.

A.

my son his pencils

B.

my son pencils

C.

the pencils my son

D.

my son’s pencils

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Let’s play chess________ dinner

A.

since

B.

after

C.

on

D.

for

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

My little brother__________a dog for his birthday.

A.

want

B.

enjoys

C.

wishes

D.

hopes

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

There’s no food in the house.

-It doesn’t_________

A.

care

B.

worry

C.

make anything

D.

matter

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Mai’s afraid__________dogs.

A.

about

B.

from

C.

for

D.

of

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

How long does it________to walk to your school?

A.

want

B.

need

C.

take

D.

make

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 41

Don’t be late______your music lesson!

A.

on

B.

for

C.

take

D.

to

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 42

Do evening classes start at 7.00 p.m?

- ---------------

A.

Yes, they start

B.

Yes, they do

C.

No, they not start

D.

No, they aren’t start

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 43

The sun rises at 6.23 a.m. and________at 17.03 p.m.

A.

sets

B.

goes to bed

C.

puts away

D.

lies down

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 44

How often do you play tennis?

- -----------------------------

A.

Not very often

B.

Some times

C.

Sometime

D.

Every time

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 45

This is a famouse painting______Picasso.

A.

to

B.

up

C.

from

D.

by

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
91.1 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán