Kết quả bài thi số 408722

In đề thi
; Môn học: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút;
Kết quả bài thi của
Hoàng Ngọc Mai
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 30 câu hỏi
Làm trong 45 phút
93.3 điểm
Mã đề thi 408722
Môn Tiếng anh, THPT Quốc gia
kết thúc thi 10/10/2021 | 19:03:48
BÀI THI SỐ #408722
Câu 1

Different sound

A.

heat

B.

scream

C.

meat

D.

dead

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Different sound

A.

prepared

B.

particular

C.

pagoda

D.

attract

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Different sound

A.

prepared

B.

particular

C.

pagoda

D.

attract

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Different sound

A.

thrilling

B.

other

C.

through

D.

something

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Different sound

A.

idea

B.

going

C.

will

D.

trip

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Different sound

A.

face

B.

place

C.

prepared

D.

days

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Different sound

A.

teacher

B.

other

C.

together

D.

term

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Different sound

A.

Germany

B.

garden

C.

gate

D.

gas

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Different sound

A.

scholarship

B.

Christ

C.

school

D.

chicken

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Different sound

A.

house

B.

harm

C.

hour

D.

husband

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Different sound

A.

hundred

B.

exhausted

C.

however

D.

heat

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Different sound

A.

motion

B.

question

C.

mention

D.

fiction

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Different sound

A.

gather

B.

good

C.

large

D.

again

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Different sound

A.

naked

B.

looked

C.

booked

D.

hooked

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Different sound

A.

final

B.

applicant

C.

high

D.

decide

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Different sound

A.

honest

B.

holiday

C.

home

D.

happiness

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Different sound

A.

choice

B.

achieve

C.

each

D.

chemistry

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Different sound

A.

character

B.

teacher

C.

chemist

D.

technical

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Different sound

A.

charge

B.

child

C.

teacher

D.

champagne

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Different sound

A.

share

B.

rare

C.

are

D.

declare

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Different sound

A.

west

B.

between

C.

growth

D.

which

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Different sound

A.

dune

B.

hummock

C.

shrub

D.

buffalo

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Different sound

A.

compound

B.

route

C.

house

D.

south

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Different sound

A.

lie

B.

wide

C.

circle

D.

comprise

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Different sound

A.

service

B.

practice

C.

office

D.

device

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Different sound

A.

threaten

B.

earth

C.

healthy

D.

breathe

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Different sound

A.

future

B.

mature

C.

pasture

D.

nature

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Different sound

A.

though

B.

encourage

C.

enough

D.

country

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Different sound

A.

right

B.

private

C.

communist

D.

minority

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Different sound

A.

chore

B.

technology

C.

much

D.

exchange

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
93.3 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán