Kết quả bài thi số 409008

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Lã Ngọc Khải
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
100 điểm
Mã đề thi 409008
Môn Toán học, Lớp 10
kết thúc thi 14/10/2021 | 19:06:25
BÀI THI SỐ #409008
Câu 1

Lựa chọn phương án đúng.

A.

"Điều kiện cần và đủ để a.x2 + b.x + c > 0  là a > 0 "

B.

" Điều kiện cần và đủ để n 5 là n  5 " (ở đây n là số tự nhiên)  

C.

"Điều kiện cần và đủ để a.x+ b.x + c < 0  là a < 0 " 

D.

“Điều kiện cần và đủ để ABC là tam giác nội tiếp trong đường tròn là ABC phải là tam giác đều”

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Cho các mệnh đề sau: P: “a và b là số hữu tỉ”.
Q: “a + b là số hữu tỉ”
R: “a.b là số hữu tỉ”
Lựa chọn phương án đúng.

A.

Ít nhất một trong hai mệnh đề Q ⇒ P, R ⇒ P là mệnh đề đúng 

B.

Cả hai mệnh đề Q ⇒ P, R ⇒ P là mệnh đề sai.  

C.

R ⇒ P là mệnh đề đúng.   

D.

Q ⇒ P là mệnh đề đúng.  

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Xét các mệnh đề sau: P: “a và b chia hết cho c”.
Q: “a + b chia hết cho c”.
R: “a.b chia hết cho c”.
(ở đây các số đều xét trong tập hợp các số nguyên).
Lựa chọn phương án đúng.

A.

Các mệnh đề Q ⇒ P và R ⇒ P là mệnh đề sai  

B.

R ⇔P

C.

Q ⇔R

D.

Q ⇔ P

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A.

7 chỉ có một ước.

B.

Số  bé hơn 3.

C.

 Số  lớn hơn 3.

D.

 Phương trình x2 + 2x + 2 = 1 có hai nghiệm phân biệt

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Cho mệnh đề P   .Phủ định của mệnh đề P là mệnh đề:

A.

B.

C.

D.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Lựa chọn phương án đúng.

A.

B.

C.

D.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Xét mệnh đề sau P: “Với mọi số nguyên dương n, tồn tại số nguyên dương k > n sao cho k là số nguyên tố”. Gọi Q là mệnh đề phủ định của P.
Lựa chọn phương án đúng.

A.

Q: ”Tồn tại số nguyên dương n, tồn tại số nguyên dương k > n sao cho k không phải là số nguyên tố”.

B.

”Với mọi số nguyên dương n, tồn tại số nguyên dương k n sao cho k là số nguyên tố”

C.

Q: ”Tồn tại số nguyên dương n, với mọi số nguyên dương k > n , thì k không phải là số nguyên tố”.

D.

 Q: ”Tồn tại số nguyên dương n, với mọi số nguyên dương k  n  thì k không phải là số nguyên tố”.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề chứa biến.

A.

1 là số nguyên tố.

B.

3 + 2 = 7

C.

12 chia hết cho 4.

D.

x + y > 1

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Cho mệnh đề P(x, y): “x và y là các số nguyên tố”.
Và mệnh đề Q(x, y): “x + y là số nguyên tố”.
Lựa chọn phương án đúng.

A.

Mệnh đề kéo theo  luôn luôn đúng với mọi hai số nguyên tố x, y phân biệt.

B.

Mệnh đề kéo theo  luôn luôn sai với mọi hai số nguyên tố x, y phân biệt

C.

Tồn tại duy nhất một cặp số nguyên tố phân biệt (x, y) sao cho mệnh đề kéo theo  là đúng.

D.

Tồn tại ít nhất bốn cặp số nguyên tố phân biệt (x, y) sao cho mệnh đề kéo theo  là đúng.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Chọn mệnh đề chứa biến P(x) : "x2 >x", với x là số thực.

Lựa chọn phương án đúng.

A.

Tồn tại x để mệnh đề P(x) là sai.

B.

 là mệnh đề đúng

C.

D.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán