Kết quả bài thi số 409155

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Trà My
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
90 điểm
Mã đề thi 409155
Môn Vật lý, Lớp 9
kết thúc thi 16/10/2021 | 17:16:56
BÀI THI SỐ #409155
Câu 1

Có thể xác định điện trở của một vật dẫn bằng dụng cụ nào sau đây?

A.

Ampe kế và vôn kế

B.

Vôn kế

C.

Tất cả sai

D.

Ampe kế

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Hệ thức nào dưới đây biểu thị định luật Ôm?

A.

I = \(\frac{R}{U}\)

B.

R = \(\frac{U}{I}\)

C.

U = \(\frac{I}{R}\)

D.

I = \(\frac{U}{R}\)

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Hãy sắp đặt theo thứ tự đơn vị của các đại lượng sau: hiệu điện thế, cường độ dòng điện, điện trở.

A.

Vôn, ampe, ôm.

B.

Ôm, vôn, ampe

C.

Ampe, ôm, vôn

D.

Vôn, ôm, ampe

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Đặt vào hai đầu điện trở R mọt hiệu điện thế U = 12 V, thì cường độ dòng điện qua điện trở là 1,5 A. Nếu thay R bằn điện trở R' = 24 Ω thì cường độ dòng điện qua R' có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:

A.

12 A

B.

24 A.

C.

Một giá trị khác

D.

1 A

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Phát biểu nào sau đây là đúng với nội dung định luật Ôm?

A.

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn, và tỉ lệ thuận với hiệu điện trở của mỗi dây.

B.

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn, với hiệu điện trở của mỗi dây.

C.

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn, và tỉ lệ nghịch với hiệu điện trở của mỗi dây.

D.

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và điện trở mỗi dây.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Điều nào sau đây là đúng khi nói về đơn vị của điện trở?

A.

1 Ôm là điện trở của một dây dẫn khi giữa hai đầu dây có hiệu điện thế 1 Vôn thì tạo nên dòng điện không đổi có cường độ 10 Ampe.

B.

1 Ôm là điện trở của một dây dẫn khi giữa hai đầu dây có hiệu điện thế 1 Vôn thì tạo nên dòng điện không đổi có cường độ 1 Ampe.

C.

1 Ôm là điện trở của một dây dẫn khi giữa hai đầu dây có hiệu điện thế 10 Vôn thì tạo nên dòng điện không đổi có cường độ 10 Ampe.

D.

1 Ôm là điện trở của một dây dẫn khi giữa hai đầu dây có hiệu điện thế 1 Ampe thì tạo nên dòng điện không đổi có cường độ 1 Vôn.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Điều nào sau đây là đúng khi nói về điện trở của vật dẫn?

A.

Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở điện lượng của vật gọi là điện trở của vật dẫn.

B.

Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật gọi là điện trở của vật dẫn.

C.

Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở electron của vật gọi là điện trở của vật dẫn.

D.

Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở hiệu điện thế của vật gọi là điện trở của vật dẫn.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Muốn đo hiệu điện thế của một nguồn điện, nhưng không có Vôn kế, một học sinh đã sử dụng một Ampe kế và một điện trở có giá trị R = 200 Ω mắc nối tiếp nhau, biết Ampe kế chỉ 1,2 A. Hỏi hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện bằng bao nhiêu?

A.

U = 1,2 V.

B.

U = 20 V.

C.

U = 240 V.

D.

Một giá trị khác.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Cho điện trở R = 30 Ω, hiệu điện thế đặt vào hai đầu điện trở là U, cường độ dòng điện chạy qua điện trở là I. Thông tin nào sau đây là đúng?

A.

U = 1/30.

B.

I = 30. U.

C.

U = I + 30.

D.

30 = U/I.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Một bóng đèn có điện trở lúc thắp sáng là 500Ω. Cường độ dòng điện qua bóng đèn là bao nhiêu nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn là 220V.

A.

0,44 A

B.

0,74 A

C.

0,10 A.

D.

0,54 A

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán