Kết quả bài thi số 409317

In đề thi
; Môn học: ; 15 câu hỏi; Làm trong 20 phút;
Kết quả bài thi của
Liêu Quỳnh
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 15 câu hỏi
Làm trong 20 phút
93.3 điểm
Mã đề thi 409317
Môn Hóa học, Lớp 11
kết thúc thi 18/10/2021 | 18:22:44
BÀI THI SỐ #409317
Câu 1

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A.

KCl rắn, khan

B.

CaCl2 nóng chảy

C.

NaOH nóng chảy

D.

HBr hòa tan trong nước

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

 

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A.

Sự điện li là quá trình hòa tan một chất vào dung môi (thường là nước) tạo thành dung dịch

B.

Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện một chiều.

C.

Sự điện li là sự phân li một chất ra ion khi chất đó hòa tan trong nước hay khi nóng chảy

D.

Sự điện li là quá trình oxi hóa – khử xảy ra trong dung dịch

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Trong dung dịch HNO3 0,01 mol/l, nồng độ ion OH- ở 25oC là:

A.

[OH-] = 1,0.10-14

B.

[OH-] = 1,0.10-12

C.

[OH-] = 1,0.10-2

D.

[OH-] = 1,0.10-10

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Trong các cặp chất dưới đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch?

A.

AlCl3 & CuSO4

B.

NaHSO4 & Na­2CO3

C.

NaAlO2 & HCl

D.

CaCl2 & AgNO3

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Cần thêm vào 10,0 ml dung dịch HCl có pH = 2 bao nhiêu ml nước cất để thu được dung dịch có pH = 3? (coi thể tích dung dịch không thay đổi khi trộn hai dung dịch).

A.

10 ml

B.

90 ml

C.

100 ml

D.

40 ml

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10 M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A.

[H+] = 0,10 M

B.

[H+] < [CH3COO-

C.

[H+] > [CH3COO-

D.

[H+] < 0,10 M

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Dung dịch X chứa a mol Na+, b mol Mg2+, c mol NO3- và d mol Cl-. Biểu thức nào dưới đây là đúng?

A.

a + 2b = c + 2d

B.

a + 2b = c + d

C.

a +b = c + d 

D.

2a + b = 2c + d

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Dung dịch nào sau đây có pH < 7 ?

A.

NaNO2

B.

KBr

C.

Fe(NO3)3

D.

KI

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Phương trình H+ + OH-  H2O là phương trình ion rút gọn của phản ứng nào sau đây?

A.

HCl + Cu(OH)2  → CuCl2 + H2O

B.

H2SO4 + Ba(OH)2  → BaSO4  +  2H2O

C.

HNO3 +NaOH  → NaNO3  +   H2O

D.

CH3COOH  +  NaOH → CH3COONa  +  H2O

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Một dung dịch có [OH-] = 1,5.10-5 M. Môi trường của dung dịch này là:

A.

Axit

B.

Trung tính

C.

Kiềm

D.

Không xác định được

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Dung dịch NaCl trong nước có môi trường:

A.

Axit  

B.

Trung tính

C.

Bazơ

D.

Muối

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Trong dung dịch Al2(SO4)3 loãng có chứa 0,6 mol SO42- thì trong dung dịch có chứa:

A.

0,2 mol Al2(SO4)3

B.

0,4 mol Al+

C.

1,8 mol Al2(SO4)3

D.

Cả A và B đều đúng

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Dung dịch điện li dẫn điện được là do sự di chuyển của:

A.

Các cation

B.

Các anion

C.

Các phân tử hòa tan

D.

Cation và anion

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Muối trung hòa là loại muối:

A.

Tạo bởi axit mạnh và bazơ yếu

B.

Không còn hiđro trong gốc axit.

C.

Không có khả năng phản ứng với axit và bazơ.

D.

Tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Chất điện li mạnh là chất:

A.

Khi tan trong dung dịch H2O, các phân tử hòa tan đều phân li thành ion.

B.

Dễ nhường electron cho chất khác.

C.

Làm đổi màu chất chỉ thị màu

D.

Khi tan trong nước cho môi trường có pH = 7

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
93.3 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán