Kết quả bài thi số 409344

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Lã Ngọc Khải
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
90 điểm
Mã đề thi 409344
Môn Hóa học, Lớp 10
kết thúc thi 18/10/2021 | 20:35:32
BÀI THI SỐ #409344
Câu 1

Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen?

A.

Ở điều kịên thường là chất khí

B.

Tác dụng mạnh với nước

C.

Vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử

D.

Có tính oxi hoá mạnh

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Khí Cl2 không tác dụng với

A.

khí O2

B.

H2O

C.

dung dịch Ca(OH)2

D.

dung dịch NaOH

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon?

A.

Chữa sâu răng

B.

Tẩy trắng tinh bột, dầu ăn

C.

Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm          

D.

Sát trùng nước sinh hoạt

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Các số oxi hóa của lưu huỳnh là:

A.

-2, -4, +6, +8

B.

-1, 0, +2, +4

C.

-2, +6, +4, 0

D.

-2, -4, -6, 0

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Phản ứng nào sau đây là sai ?

A.

2FeO + 4H2SO4 (đặc)   →   Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

B.

Fe2O3 + 4H2SO4 (đặc)   →  Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

C.

FeO + H2SO4 (loãng)    →  FeSO4 + H2O

D.

Fe2O3 + 3H2SO4 (loãng)    →  Fe2(SO4)3 + 3H2O

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Nhóm kim loại nào sau đây không phản ứng với H2SO4 loãng ?

A.

Al, Zn, Cu

B.

Na, Mg, Au

C.

Cu, Ag, Hg

D.

Hg, Au, Al

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Hòa tan hoàn toàn 1,805 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại X bằng dung dịch HCl, thu được 1,064 lít khí H2. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 1,805 gam hỗn hợp trên bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Kim loại X là

A.

Zn

B.

Cr

C.

Al

D.

Mg

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách 

A.

điện phân nóng chảy NaCl. 

B.

cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng

C.

điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn

D.

cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Cho lượng dư MnO2 vào 25ml dung dịch HCl 8M. Thể tích khí Cl2 sinh ra (đktc) là:

A.

1,34 lít

B.

1,45 lít

C.

1,12 lít

D.

1,4 lít

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Hòa tan hoàn toàn 17,5g hỗn hợp Al, Zn, Fe trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được  11,2 lít H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

A.

35,5

B.

41,5

C.

65,5

D.

113,5

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán