Kết quả bài thi số 416370

In đề thi
; Môn học: ; 15 câu hỏi; Làm trong 20 phút;
Kết quả bài thi của
Lã Ngọc Khải
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 15 câu hỏi
Làm trong 20 phút
93.3 điểm
Mã đề thi 416370
Môn Sinh học, Lớp 10
kết thúc thi 18/11/2021 | 20:49:42
BÀI THI SỐ #416370
Câu 1

Nhà phân loại học Caclinê đã phân chia sinh vật làm hai giới 

A.

Giới khởi sinh và giới nguyên sinh 

B.

Giới động vật và giới thực vật 

C.

Giới nguyên sinh  và giới động vật 

D.

Giới thực vật và giới khởi sinh

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Vi khuẩn là dạng sinh vật được xếp vào giới nào sau đây ?

A.

Giới nguyên sinh

B.

Giới thực vật 

C.

Giới khởi sinh

D.

Giới động vật

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Đặc điểm của sinh vật thuộc giới khởi sinh là :

A.

Chưa có cấu tạo tế bào

B.

Tế bào cơ thể có nhân sơ 

C.

Là những có thể có cấu tạo đa bào

D.

Cả a,b,c đều đúng 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Sinh vật thuộc giới nào sau đây có đặc điểm cấu tạo nhân tế bào  khác hẳn với các giới còn lại ?

A.

Giới nấm     

B.

Giới động vật 

C.

Giới thực vật

D.

Giới khởi sinh

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới Nguyên sinh, giới thực vật và giới động vật là :

A.

Cơ thể đều có cấu tạo đa bào 

B.

Tế bào cơ thể đều có nhân sơ

C.

Cơ thể đều có cấu tạo đơn bào

D.

Tế bào cơ thể đều có nhân chuẩn

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới nấm và giới thực vật là:

A.

Đều có lối sống tự dưỡng       

B.

Đều sống cố định 

C.

Đều có lối sống hoại sinh

D.

Cơ thể có cấu tạo đơn bào hay đa bào 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Sinh vật nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào và có nhân chuẩn ?

A.

Động vật nguyên sinh    

B.

Vi khuẩn

C.

Virut

D.

Cả a, b,c đều đúng

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Những giới sinh vật có đặc điểm cấu tạo cơ thể đa bào và có nhân chuẩn là:

A.

Thực vật, nấm, động vật 

B.

Nguyên sinh, khởi sinh, động vật 

C.

Thực vật, nguyên sinh, khởi sinh 

D.

Nấm, khởi sinh, thực vật

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Hiện nay người ta ước lượng số loài sinh vật đang có trên Trái đất vào khoảng:

A.

1,5 triệu

B.

2,5 triệu

C.

3,5 triệu 

D.

4,5 triệu 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Trong các đơn vị phân loại sinh vật dưới đây, đơn vị thấp nhất so với các đơn vị còn lại là:

A.

Họ 

B.

Bộ 

C.

Lớp

D.

Loài

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Bậc phân loại cao nhất trong các đơn vị phân loại sinh vật là :

A.

Loài 

B.

Ngành

C.

Giới

D.

Chi

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Đặc điểm của động vật khác biệt so với thực vật là:

A.

Có cấu tạo cơ thể đa bào 

B.

Có phương thức sống dị dưỡng

C.

Được cấu tạo từ các tế bào có nhân chuẩn

D.

Cả a, b, c đều đúng

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Phát biểu nào sau đây đúng với nấm?

A.

Là những sinh vật đa bào

B.

Cấu tạo tế bào có chứa nhân chuẩn 

C.

Sống dị dưỡng theo lối hoại sinh

D.

Cả a, b, c đều đúng 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là :

A.

Chỉ có thực vật mới sống tự dưỡng quang hợp

B.

Chỉ có động vật theo lối dị dưỡng 

C.

Giới động vật gồm các cơ thể đa bào và cùng có cơ thể đơn bào

D.

Vi khuẩn không có lối sống cộng sinh

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Sống tự dưỡng quang hợp cơ ở :

A.

Thực vật, nấm     

B.

Động vật, tảo

C.

Thực vật, tảo

D.

Động vật, nấm

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
93.3 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán