Kết quả bài thi số 419408

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Đinh Trung Quyết
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
90 điểm
Mã đề thi 419408
Môn Toán học, Lớp 8
kết thúc thi 04/12/2021 | 09:56:53
BÀI THI SỐ #419408
Câu 1

Biểu thức rút gọn của biểu thức \(5x^3 +4x^2-3x(2x^2+7x-1)\) là:

A.

\(-x^3+17x^2+3x\)

B.

\(-x^3-17x^2+3x\)

C.

\(-x^3-17x^2-3x\)

D.

Một đáp số khác 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Giá trị của biểu thức \(5x^2 -4 [4x^2 -3x(x-2)]\) với \(x= {-1\over2}\)là:

A.

-3

B.

3

C.

-4

D.

\(-49 \over 4\)

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Biết \(5(2x-1)-4(8-3x)=84\).Giá trị của x là:

A.

4

B.

4,5

C.

5

D.

5,5

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Với mọi giá trị của x thì giá trị của biểu thức \(2x(3x-1)-6x(x+1)+(3+8x)\) là:

A.

2

B.

34

C.

4

D.

Một đáp số khác 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Biết \(4x(x-1)-3(x^2-5)-x^2 = (x-3)-(x-6)\). Giá trị của x là:

A.

3

B.

4

C.

6

D.

7

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Biết \({1\over3}x^2-4x+2x(2-3x)=0\). Giá trị của x là:

A.

-1

B.

0

C.

1

D.

Một đáp số khác 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

 Giá trị của biểu thức \(5x(4x^2 -2x+1)-2x(10x^2-5x-2) \) với x=15 là

A.

125

B.

130

C.

135

D.

Một đáp số khác

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Nghiệm của phương trình \(3(x-2)-x(x-2)=0\) là:

A.

x=2 hay x=3

B.

x=2 hay x=-3

C.

x=-2 hay x=-3

D.

Các câu trên đều sai

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Nếu c là hằng số và \((x+2)(x+3) = x^2 +cx +6\) thì c bằng:

A.

-5

B.

-3

C.

-1

D.

5

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Nếu c là hằng số và \((x+2)(x+3) = x^2 +cx +6\) thì c bằng:

A.

-5

B.

-3

C.

-1

D.

5

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán