Kết quả bài thi số 429254

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Phát Đâyy
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
100 điểm
Mã đề thi 429254
Môn Hóa học, Lớp 8
kết thúc thi 23/01/2022 | 18:41:08
BÀI THI SỐ #429254
Câu 1

Số mol nguyên tử hiđro có trong 36g nước là:

A.

1mol

B.

1,5 mol

C.

2 mol

D.

4mol

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Phải lấy bao nhiêu gam sắt để có số nguyên tử nhiều gấp 2 lần số nguyên tử có trong 8g lưu huỳnh?

A.

29g

B.

28g

C.

28,5g

D.

56g

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Phát biểu nào sau đây đúng và đầy đủ nhất?

“Hai chất chỉ có tính bằng nhau khi”:

A.

Khối lượng bằng nhau

B.

Số phân tử bằng nhau

C.

Số mol bằng nhau trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất

D.

Cả 3 ý kiến trên

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Thể tích của 280g khí Nitơ ở đktc là:

A.

112 lít

B.

336 lít

C.

168 lít

D.

224 lít

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Phải lấy bao nhiêu lít khí CO2 ở đktc để có 3,01.1023 phân tử CO2?

A.

11,2 lít

B.

33,6 lít

C.

16,8 lít

D.

22,4 lít

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Tìm dãy kết quả tất cả đúng về lượng chất( mol) của những khối lượng chất(gam sau: 4g C; 62g P; 11,5g Na; 42g Fe

A.

0,33mol C, 2mol P, 0,5mol Na, 0,75mol Fe

B.

0,33mol C, 2mol P, 0,196mol Na, 0,65mol Fe

C.

0,33mol C, 2mol P, 0,196mol Na, 0,75mol Fe

D.

0,33mol C, 3mol P, 0,196mol Na, 0,75mol Fe

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Tìm dãy tất cả kết quả đúng về số mol của những khối lượng chất sau: 15g CaCO3, 9,125g HCl, 100g CuO

A.

0,35 mol CaCO3, 0,25 mol HCl, 1,25 mol CuO

B.

0,25 mol CaCO3, 0,25 mol HCl, 1,25 mol CuO

C.

0,15 mol CaCO3, 0,75 mol HCl, 1,25 mol CuO

D.

0,15 mol CaCO3, 0,25 mol HCl, 1,25 mol CuO

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Tìm dãy kết quả tất cả đúng về khối lượng(g) của những lượng chất(mol) sau: 0,1mol S, 0,25 mol C, 0,6 mol Mg, 0,3 molP

A.

3,2g S, 3g C, 14,4g Mg, 9,3g P

B.

3,2g S, 3g C, 14,4g Mg, 8,3g P

C.

3,4g S, 3g C, 14,4g Mg, 9,3g P

D.

3,2g S, 3,6g C, 14,4g Mg, 9,3g P

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Tìm dãy kết quả tất cả đúng về khối lượng(g) của những lượng chất(mol) sau: 0,25mol H2O, 1,75 mol NaCl, 2,5 mol HCl

A.

4,5g H2­O, 102,375g NaCl, 81,25g HCl

B.

4,5g H2­O, 92,375g NaCl, 91,25g HCl

C.

5,5g H2­O, 102,375g NaCl, 91,25g HCl

D.

4,5g H2­O, 102,375g NaCl, 91,25g HCl

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Tìm dãy kết quả tất cả đúng về khối lượng(g) của những lượng chất(mol) sau: 0,2 mol Cl, 0,1 mol N2, 0,75 mol Cu, 0,1 molO3

A.

7,1g Cl, 2,8g N2, 48g Cu, 3,2g O3

B.

7,1g Cl, 2,8g N2, 48g Cu, 4,8g O3

C.

7,1g Cl, 2,8g N2, 42g Cu, 3,2g O3

D.

7,1g Cl, 3,8g N2, 48g Cu, 3,2g O3

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán