Kết quả bài thi số 477548

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Trần Thiết
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
100 điểm
Mã đề thi 477548
Môn Sinh học, Lớp 8
kết thúc thi 28/06/2022 | 15:50:54
BÀI THI SỐ #477548
Câu 1

Năng lượng tối thiểu cần thiết để duy trì sự sống của cơ thể trong điều kiện nghỉ nghơi hoàn toàn được gọi là:

A.

Trao đổi năng lượng.

B.

Năng lượng đồng hóa.

C.

Năng lượng dị hóa.

D.

Chuyển hóa cơ bản.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Hoạt động nào sau đây xảy ra trong đồng hóa?

A.

Vừa tích lũy vừa giải phóng năng lượng.

B.

Giải phóng năng lượng từ chất hữu cơ.

C.

Vừa phân giải vừa tổng hợp chất hữu cơ.

D.

Tích lũy năng lượng trong chất hữu cơ.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Dị hóa khác bài tiết như thế nào?

A.

Không có dị hóa thì không có bài tiết.

B.

Dị hóa là quá trình giải phóng năng lượng, bài tiết sử dụng năng lượng đó.

C.

Dị hóa là quá trình giải phóng các chất hữu cơ phức tạp trong tế bào để giải phóng năng lượng, kết quả của quá trình này còn tạo ra 1 sản phẩm phân hủy khác; bài tiết là quá trình thải các sản phẩm phân hủy mà tế bào không sử dụng được vào môi trường.

D.

Dị hóa là quá trình phân giải các chất xảy ra trong tế bào, bài tiết là quá trình thải các chất cặn bã vào môi trường.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Đồng hóa khác tiêu hóa thức ăn như thế nào?

A.

Tiêu hóa là quá trình biến đổi thức ăn trong cơ quan tiêu hóa từ những chất phức tạp thành những chất đơn giản. Đồng hóa là quá trình xảy ra ở tế bào, tổng hợp các chất đơn giản thành các chất phức tạp đặc trưng cho tế bào và tích lũy năng lượng

B.

Tiêu hóa xảy ra trước, đồng hóa xảy ra sau.

C.

Tiêu hóa là quá trình phân giải các chất, đồng hóa là quá trình tổng hợp các chất.

D.

Tiêu hóa giải phóng năng lượng, đồng hóa tích lũy năng lượng.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng của cơ thể được sự điều hòa của hai yếu tố là:

A.

Tổng hợp chất và phân giải chất.

B.

Đồng hóa và dị hóa.

C.

Thần kinh và nội tiết.

D.

Giải phóng năng lượng và tích lũy năng lượng.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Dưới đây là sơ đồ chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào:

Chú thích đúng cho ô trống số 3 là:

 

A.

Khí cacbonic.

B.

Chất dinh dưỡng đã hấp thụ.

C.

Chất thải.

D.

Ôxi.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Khi kiểm tra chuyển hóa cơ bản của một người, thấy có sự chênh lệch quá lớn so với bình thường thì người đó đang ở trạng thái:

A.

Khi đói.

B.

Bệnh lí.

C.

Hoạt động lao động yếu.

D.

Hoạt động lao động mạnh.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Hoạt động không xảy ra trong đồng hóa là:

A.

Giải phóng năng lượng từ chất hữu cơ.

B.

Biến đổi chất hữu cơ phức tạp thành các sản phẩm đơn giản.

C.

Biến đổi các chất hữu cơ đơn giản thành chất hữu cơ phức tạp.

D.

Biến đổi chất hữu cơ phức tạp thành các sản phẩm đơn giản và giải phóng năng lượng.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống vì:

A.

Mọi hoạt động sống đều cần năng lượng được giải phóng từ quá trình chuyển hóa.

B.

Nếu không có chuyển hóa thì không có hoạt động sống.

C.

Nếu không có chuyển hóa thì không có hoạt động sống và mọi hoạt động sống đều cần năng lượng được giải phóng từ quá trình chuyển hóa.

D.

Chuyển hóa vật chất và năng lượng chỉ xảy ra ở cơ thể sống.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Dưới đây là sơ đồ chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào:

Chú thích đúng cho ô trống số 5 là:

 

A.

Ôxi.

B.

Chất dinh dưỡng đã hấp thụ.

C.

Tích lũy năng lượng.

D.

Phân giải chất.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán