Kết quả bài thi số 480547

In đề thi
; Môn học: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút;
Kết quả bài thi của
Phạm Đắc Thái
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 20 câu hỏi
Làm trong 25 phút
95 điểm
Mã đề thi 480547
Môn Toán học, Lớp 6
kết thúc thi 30/06/2022 | 09:55:44
BÀI THI SỐ #480547
Câu 1

Số nghịch đảo của  4/7  là

A.

4/-7 

B.

-4/7

C.

7/4

D.

-7/4

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Cho . Hỏi giá trị của x là số nào trong các số sau :

A.

3/10

B.

1/4

C.

-5/4

D.

5/4

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Khi đổi hỗn số  ra phân số, ta được

A.

-21/7

B.

-26/7

C.

26/7

D.

21/7

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Tổng   bằng :

A.

5/6

B.

4/3

C.

2/3

D.

-2/3

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Kết quả của phép tính  là:

A.

B.

C.

D.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Kết quả của phép tính 3.(−5).(−8) là:            

A.

−120                

B.

−39                      

C.

16   

D.

120

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Quy đồng mẫu số của ba phân số   với mẫu số chung 18 ta được  ba phân số là

A.

B.

C.

D.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Rút gọn biểu thức  đến phân số tối giản thì được phân số .

A.

-3/1

B.

1/3

C.

11/33

D.

33/-11

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Tích  bằng

A.

108/50

B.

54/25

C.

45/102

D.

3/8

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Kết luận nào sau đây là đúng?

A.

Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 900 

B.

Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 1800

C.

Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 900

D.

Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 1800

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Cho hai góc kề bù  xOy và yOy’, trong đó  góc xOy =1100; Oz là tia phân giác của góc yOy’ (Hình vẽ). Số đo góc yOz bằng

A.

550      

B.

 450                  

C.

400 

D.

350

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Cho hai góc bù nhau, trong đó có một góc bằng 350. Số đo góc còn lại sẽ là: 

A.

650    

B.

550   

C.

1450

D.

1650

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Trong các  phân số  phân  số  lớn  nhất  là:

A.

-11/12

B.

-20/23

C.

-27/36

D.

-5/-7

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Các cặp phân số bằng nhau là:

A.

-3/4 và -4/3

B.

-2/3 và 6/9

C.

3/7 và -3/7

D.

7/8 và -35/-40

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Tích   bằng

A.

5/27

B.

-15/27

C.

15/9

D.

-5/3

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Kết quả rút gọn phân số-210/300 đến tối giản là:

A.

-21/30

B.

21/30

C.

-7/10

D.

7/10

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

So sánh hai phân số -3/4 và 4/-5

A.

-3/4 = 4/-5

B.

-3/4 <  4/-5

C.

-3/4 >  4/-5

D.

-3/4 4/-5

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Kết quả  của  phép tính  bằng :

A.

1/6

B.

1/4

C.

3/8

D.

3/4

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Số đối của 5/11 là:

A.

5/11

B.

-5/11

C.

-11/5

D.

11/5

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Với a = 4; b = -5 thì tích a2b bằng:

A.

80

B.

-40

C.

100

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
95 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán