Kết quả bài thi số 480680

In đề thi
; Môn học: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút;
Kết quả bài thi của
Nguyễn Gummy
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 20 câu hỏi
Làm trong 25 phút
95 điểm
Mã đề thi 480680
Môn Toán học, Lớp 7
kết thúc thi 30/06/2022 | 11:37:56
BÀI THI SỐ #480680
Câu 1

Dạng phát biểu khác của  “Tiên đề Ơ-CLít” là :

A.

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

B.

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó 

C. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có ít nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đó D. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có một đường thẳng song song với đường thẳng đó
Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Vẽ hai đường thẳng a,b sao cho a//b .Vẽ dường thẳng c cắt đường thẳng a tại A. Khi đó :

A.

B.

c cắt b

C.

c // b

D.

c trùng với b

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Cho hình vẽ, biết : ME // ND. Số đo góc MON bằng: 

A.

500

B.

550

C.

600

D.

650

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Xét ba đường thẳng phân biệt a,b,c Hai đường thẳng a và b song song với nhau khi :

A.

a và b cùng cắt c

B.

a  c và b c

C.

a cắt c và a c          

D.

a c và a cắt c

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Cho tam giác ABC.Nếu đường thẳng m song song với cạnh BC ,thì 

A.

m chỉ cắt đường thẳng AB 

B.

m chỉ cắt đường thẳng AC

C.

m cắt cả hai đường thẳng AB và AC

D.

Cả A, B, C đều đúng

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Cho tam giác ABC. Nếu đường thẳng m song song với cạnh BC và cắt cạnh AB ,thì:

A.

m cắt cạnh AC

B.

m // AC

C.

mAC

D.

Cả A,B,Cđều dúng

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Cho hình vẽ , biết :

d  MQ, d NP và  MQP=110o.

 Số đo x của góc  NPQ bằng : 

A.

600

B.

700

C.

800

D.

900

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Cho hai đường thẳng a và b cắt đường thẳng thứ ba c. Để có một cặp góc so le trong bằng nhau thì điều gì sau đây không thể xảy ra:

A.

Các cặp góc đồng vị bằng nhau     

B.

Các cặp góc so le ngoài không bằng nhau

C.

Các cặp góc so le ngoài bằng nhau

D.

Các cặp góc trong cùng phía bù nhau 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Cho hình vẽ .

Biết EFP= 50 0  . Hai đường thẳng MN và PQ song song với nhau khi 

A.

SEM= 50 0

B.

MEF= 130 0

C.

NEF= 50 0

D.

Cả A, B,C đều  đúng

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Cho  tam giác ABC . Ta có  : 

A.

A + B +C  = 180 0

B.

A + B +C = 108 0

C.

A + B +C < 180 0

D.

A + B +C > 180 0

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Cho tam giác MHK vuông tại H. Ta có : 

A.

M+ K > 90

B.

M+ K = 900

C.

M+ K < 90

D.

M+ K = 108

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Cho tam giác ABC có góc ACx là góc ngoài tại đỉnh C của tam giác ABC. Khi đó: 

A.

ACx > A

B.

ACx > B

C.

ACx < A+B

D.

Cả A,B,C đều đúng

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Cho tam giác ABC vuông tại A. Ta có :

A.

A = B + C

B.

B + C = 90o

C.

Hai góc B và C phụ nhau  

D.

Cả A,B,C đều đúng

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Cho hai tam giác MNP và DEF .có MN = DE; MP = DF , NP = EF , M = D , N = E, P = F . Ta có : 

A.

∆ MNP =  ∆ DEF

B.

∆ MPN =  ∆ EDF 

C.

∆ NPM =  ∆ DFE 

D.

Cả A,B,C đều đúng 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Cho  ∆ PQR =  ∆ DEF  trong  đó PQ = 4cm , QR = 6cm,  PR= 5cm . Chu vi tam giác DEF là :

A.

14cm

B.

15cm

C.

16cm

D.

17cm

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Cho  ∆ ABC =  ∆ DEF có B = 700 , C = 50, EF = 3cm . Số đo của góc D và độ dài cạnh BC là : 

A.

D= 500 , BC = 3cm

B.

D = 600 , BC = 3cm

C.

D = 700 , BC = 3cm

D.

D = 800 , BC = 3cm

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Trường hợp bằng nhau cạnh -cạnh -cạnh của hai tam giác là :

A. Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau B. Nếu ba góc của tam giác này bằng ba góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau
C. Cả hai câu A, B đều đúng D. Cả hai câu A, B đều sai
Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Cho hai tam giác HIK và DEF có HI = DE , HK = DF , IK = EF . Khi đó

A.

∆ HKI =  ∆ DEF

B.

∆ HIK =  ∆ DEF

C.

∆ KIH =  ∆ EDF

D.

Cả A, B,C đều đúng

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Cho hình vẽ  Các tam giác bằng nhau theo trường hợp c- c-c  là :

A.

∆ ABC =  ∆ ABD

B.

∆ ACE = ∆ ADE

C.

∆ BCE =  ∆ BDE

D.

Cả  A,B,C đều đúng 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC .Khi đó :

A.

∆ ABM =  ∆  ACM ( c- c -c )

B.

MAB = MAC

C.

AM là phân giác của góc BAC

D.

Cả A,B,C đều đúng

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
95 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán