Kết quả bài thi số 505383

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Ngọc ánh
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
90 điểm
Mã đề thi 505383
Môn Toán học, Lớp 7
kết thúc thi 11/08/2022 | 20:31:22
BÀI THI SỐ #505383
Câu 1

Chọn câu trả lời đúng \(- 0,35 .{2 \over 7} = \)

A.

-100

B.

-1

C.

-10

D.

-0,1

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Chọn câu trả lời đúng \((-{ 5 \over 13}) + (-{ 2 \over 11}) +{ 5 \over 13} + (-{ 9 \over 11}) = \)

A.

\({-7 \over 11}\)

B.

\({-38 \over 143}\)

C.

\( {7 \over 11}\)

D.

- 1

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Tìm x biết x : \(({ 1 \over 12 } - { 3 \over 4 }) = 1\)

A.

\(2 \over 3\)

B.

\(-3 \over 2\)

C.

\(-1 \over 4\)

D.

\(-2 \over 3\)

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Chọn câu trả lời đúng \({1 \over 20} - ({x - {8 \over 15} }) = -{-1 \over 30}\) thì x = 

A.

\({37 \over 60}\)

B.

\( {-18\over 15} \)

C.

\( {-31\over 60} \)

D.

\( {11\over 20} \)

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

\((- { 5 \over 13}) + (- { 2 \over 11}) + {5 \over 13 } + ({-9 \over 11}) =\)

A.

\({-7 \over 11}\)

B.

-1

C.

\({-38 \over 143}\)

D.

\({7 \over 11}\)

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Chọn câu trả lời đúng \({- 3535 \over 1919} + {313131 \over 383838} = \)

A.

\({-39 \over 38}\)

B.

\(99 \over 38\)

C.

\({-101 \over 38}\)

D.

\({101 \over 38}\)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Chọn câu trả lời đúng \({-26 \over 15} : 2{3 \over 5} =\)

A.

\({-2 \over 3}\)

B.

\({-3 \over 2}\)

C.

\({-3 \over 4}\)

D.

\({-6}\)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Kết quả của phép tính \({3 \over 4} + {1 \over 4} .{-12 \over 20}\) là 

A.

\({3 \over 5}\)

B.

\({-9 \over 84}\)

C.

\({-12 \over 20}\)

D.

\({-3 \over 5}\)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Chọn câu trả lời đúng \({5 \over 12} + {- 3 \over 8 } = \)

A.

\(19 \over 24\)

B.

\(-1 \over 24\)

C.

\(1 \over 10\)

D.

\(1 \over 24\)

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Chọn câu trả lời đúng Cho biết \({2 \over 3 }x + {-1 \over 2}x = {-5 \over 12}\) thì 

A.

\(x = {-5 \over 14}\)

B.

\(x = {5 \over 2}\)

C.

\(x = {-5 \over 2}\)

D.

\(x = {-5 \over 72}\)

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán