Kết quả bài thi số 505659

In đề thi
; Môn học: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút;
Kết quả bài thi của
Băng Băng
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 20 câu hỏi
Làm trong 25 phút
90 điểm
Mã đề thi 505659
Môn Toán học, Lớp 8
kết thúc thi 17/08/2022 | 09:19:02
BÀI THI SỐ #505659
Câu 1

Khai triển hằng đẳng thức (a – b)3, ta được:

A.

(a – b)(a + b)2

B.

a3 – b3

C.

3a– 3b

D.

a3 – 3a2b + 3ab2– b3

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Tính nhanh giá trị của biểu thức: 22+ 2*50*84, ta được kết quả là:

A.

5200

B.

6800

C.

8422

D.

100

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Cho hai đa thức: A = 10x2 + 20x + 10 và B = x + 1. Đa thức dư trong phép chia A cho B là:

A.

10

B.

10(x + 1)

C.

(x + 1)

D.

0

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Đa thức x2 + 5x + 6 được phân tích thành nhân tử là:

A.

(x + 6)2

B.

(x + 2)(x + 3)

C.

(x – 2)(x – 3)

D.

(x + 3)2

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Giá trị của biểu thức (x + y)(x – y) tại x = – 1 và y = – 2 là:

A.

-3

B.

9

C.

-9

D.

3

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Kết quả rút gọn của phân thức  là:

A.

1

B.

C.

D.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Hình nào sau đây là hình thoi ?

A.

Tứ giác có một đường chéo là đường phân giác của một góc

B.

Tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau

C.

Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau

D.

Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau .

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Một hình thang có độ dài hai đáy là 21cm và 9cm. Độ dài đường trung bình của hình thang đó là:

A.

15 cm

B.

30 cm

C.

60 cm

D.

189 cm

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Tứ giác nào sau đây vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng?

A.

Hình thang

B.

Hình thang cân

C.

Hình chữ nhật

D.

Hình bình hành

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt bằng 12cm và 16cm. Độ dài cạnh của hình thoi là:

A.

100 cm

B.

28 cm

C.

14 cm

D.

10 cm

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Hình vuông có cạnh bằng 1cm thì độ dài đường chéo bằng :

A.

2 cm

B.

1cm

C.

4cm

D.

cm

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Hình chữ nhật ABCD có AB = 8 cm; AD = 4 cm . Diện tích của hình chữ nhật ABCD là

A.

4 cm2

 

B.

6 cm2

C.

32 cm2

 

D.

12 cm2

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Hình chữ nhật là tứ giác:    

A.

Có hai cạnh vừa song song vừa bằng nhau.   

B.

Có bốn góc vuông

C.

Có bốn cạnh bằng nhau.

D.

Có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Nhóm hình nào đều có trục đối xứng:

A.

Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật

B.

Hình thang cân, hình thoi, hình vuông, hình bình hành

C.

Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

D.

Hình thang cân, hình chữ nhật, hình bình hành, hình vuông.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Cho hình thoi ABCD có 2 đường chéo AC = 6 cm và BD = 8cm. Độ dài canh của hình thoi đó là :

A.

2 cm

B.

7 cm

C.

5 cm

D.

14 cm

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Nhóm tứ giác nào có tổng số đo hai góc đối bằng 180?

A.

Hình thang cân, hình chữ nhật, hình vuông.

B.

Hình thang cân, hình thoi, hình vuông.

C.

Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi.

D.

Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Hai đường chéo của hình vuông góc có tính chất :

A.

Bằng nhau, vuông góc với nhau.                                

B.

Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

C.

Là tia phân giác của các góc của hình vuông

D.

Cả A,, B, C

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Cho hình thoi ABCD có 2 đường chéo AC = 6 cm và BD = 8cm. Độ dài canh của hình thoi đó là :

A.

2 cm

B.

5 cm

C.

7 cm

D.

14 cm

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Hình vuông là tứ giác:    

A.

Có hai cạnh vừa song song vừa bằng nhau.             

B.

Có bốn góc vuông.

C.

Có bốn cạnh bằng nhau

D.

Có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông.           

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Hai đường chéo của hình vuông có tính chất

A.

Bằng nhau, vuông góc với nhau

B.

Cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

C.

Là tia phân giác của các góc của hình vuông

D.

Cả A,, B, C

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán