Kết quả bài thi số 507726

In đề thi
; Môn học: ; 15 câu hỏi; Làm trong 20 phút;
Kết quả bài thi của
Phansang Phan
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 15 câu hỏi
Làm trong 20 phút
93.3 điểm
Mã đề thi 507726
Môn Toán học, Lớp 3
kết thúc thi 27/09/2022 | 20:11:18
BÀI THI SỐ #507726
Câu 1

Số thích hợp điền vào chỗ ... là:

32+64 =99 - ....

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Ngọc có 15 cái kẹo. Ngọc cho Mai 3 cái kẹo. Mẹ cho Ngọc 6 cái kẹo. Hỏi bây giờ Ngọc có tất cả bao nhiêu cái kẹo ?

A.

18

B.

19

C.

20

D.

21

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Hiên nay anh 24 tuổi em 20 tuổi. Hỏi 2 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?

A.

46
 

B.

50

C.

52

D.

48
 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Số tắm mươi lăm viết là ...

A.

8

B.

85

C.

885

D.

88
 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

37 -12 + 24 ... 77 - 42

A.

>

B.

<

C.

=

D.

#

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà hai chữ của mỗi số đó cộng với nhau bằng 6

A.

3

B.

4

C.

5

D.

6

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Tính nhẩm: 6 x 2 = .....

A.

6

B.

12

C.

10

D.

15

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Lớp của Hoa có 3 tổ, biết rằng mỗi tổ có 12 bạn. Hỏi lớp Hoa có tất cả bao nhiêu bạn?

A.

32

B.

36

C.

38

D.

42

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Lấy hai chữ số 1; 2 làm chữ số hàng chục và lấy ba chữ số 5, 6, 7 làm chữ số hàng đơn vị. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số thỏa mãn điều kiện trên?

A.

4

B.

8

C.

10

D.

6

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Tính: 11 x 5 = ............

A.

40

B.

45

C.

50

D.

55

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Tìm x, biết: x : 3 = 56.

A.

120

B.

140

C.

150

D.

168

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1/4 của 36m là ............ m.

A.

9

B.

7

C.

8

D.

6

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
1/6 của 60 giây là: ............ giây.

A.

8

B.

9

C.

10

D.

12

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
1/6 của 30cm là .......... cm.

A.

5

B.

6

C.

8

D.

9

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Một cửa hàng có 35m vải đỏ và đã bán được 1/5 m vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán mấy mét vải đỏ? 

A.

9

B.

3

C.

5

D.

7

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
93.3 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán