Kết quả bài thi số 512420

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Mishima Archer Dani
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
90 điểm
Mã đề thi 512420
Môn Tiếng anh, Lớp 8
kết thúc thi 18/11/2022 | 19:03:52
BÀI THI SỐ #512420
Câu 1

My father was good at swimming. He used to ............................swimming in summer.

A.

go

B.

going

C.

went

D.

goes

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

The little boy is not ............................ to lift the suitcase.

A.

strong enough

B.

enough strong

C.

too strong

D.

so strong

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

She often............................clothes herself

A.

make

B.

makes

C.

making

D.

is making

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

I / be / going / visit / Dau Go Cave / tomorrow

A.

I go to visit Dau Go Cave tomorrow.

B.

I am going to visit Dau Go Cave tomorrow.

C.

I will going to visit Dau Go Cave tomorrow.

D.

I is going to visit Dau Go Cave tomorrow.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Mr. Brown is the same age ............................Mrs. Brown.

A.

from

B.

like

C.

as

D.

with

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

She / often / use/ it/ for reading

A.

She often used it for reading

B.

She often use it for reading

C.

She often uses it for reading

D.

She often used it to reading

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Who………………. The telephone? 

A.

invent

B.

inventing

C.

invented

D.

invention

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

They built this house ............................1990.

A.

in

B.

at

C.

for

D.

from

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

We must be there ............................7.30 and 8.15.

A.

before

B.

after

C.

at

D.

between

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

weather / be / lovely / and/ beach and islands / look / beautiful

A.

The weather is lovely and beach and islands look beautiful.

B.

Weather is lovely and beach and islands look beautiful.

C.

The weather in beach and islands look beautiful and lovely.

D.

The weather are lovely and beautiful beach and islands look.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán