Kết quả bài thi số 512460

In đề thi
; Môn học: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút;
Kết quả bài thi của
Thần Thành
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 20 câu hỏi
Làm trong 25 phút
90 điểm
Mã đề thi 512460
Môn Lịch sử, Lớp 12
kết thúc thi 19/11/2022 | 20:10:53
BÀI THI SỐ #512460
Câu 1

Phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam có điểm gì mới so với phong trào dân tộc dân chủ 1930 – 1931?

A.

Kết hợp hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp với bí mật bất hợp pháp..

B.

Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo đấu tranh.

C.

Giai cấp công nhân và nông dân đoàn kết đấu tranh mạnh mẽ. 

D.

Là cuộc diễn tập chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Yếu tố nào quyết định sự bùng nổ của phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam?

A.

Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp (6-1936)

B.

Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7-1935)

C.

Sự xuất hiện chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới mới (những năm 30 của thế kỉ XX)

D.

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936)

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Sự khác biệt giữa phong trào đấu tranh của nông dân Nghệ - Tĩnh với phong trào đấu tranh cả nước năm 1930 là

A.

 Những cuộc biểu tình đặt ra mục tiêu cải thiện đời sống.

B.

 Nông dân đấu tranh bằng lực lượng chính trị.

C.

 Nông dân chưa có khẩu hiệu cụ thể.

D.

 Những cuộc đấu tranh có vũ  trang tự vệ.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Nhận xét nào sau đây không đúng về Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10 - 1930)?(Chuyên Nguyễn Trãi-H.Dương)

A.

 Luận cương đánh giá không đúng khả năng cách mạng của các giai tầng khác ngoài công – nông

B.

 Luận cương không đưa được vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất.

C.

 Mặc dù có nhiều hạn chế, nhưng Luận cương đã xác định những vấn đề chiến lược và sách lược của cách mạng Đông Dương.

D.

 Luận cương nhấn mạnh nhiệm vụ giải phóng dân tộc và đấu tranh giai cấp.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản đã xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thế giới là

A.

 chống chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc.

B.

 chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình thế giới.

C.

 chống chủ nghĩa phát xít, giành ruộng đất cho nông dân.

D.

 chống chủ nghĩa đế quốc, phát xít và phong kiến tay sai.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Sự kiện lịch sử nào chi phối tình hình thế giới và trong nước những năm 1936 – 1939?

A.

 Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh đế quốc.

B.

 Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7 – 1935).

C.

 Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở nước Pháp (1936).

D.

 Nhật Bản mở rộng xâm lược ra khu vực Đông Nam Á.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Lý do chuyển hướng chủ trương cách mạng của Đảng ta trong những năm 1936-1939 là?

A.

 Sự chỉ đạo của Quốc Tế Cộng Sản

B.

 Tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi.

C.

 Mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam ngày càng gay gắt.

D.

 Chính phủ của Mặt trận nhân dân Pháp đã lên cầm quyền ở Pháp.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra đường lối đấu tranh trong giai đoạn 1936 – 1939 dựa trên cơ sở nào?

A.

 Nghị quyết của Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản tháng 7 – 1935.

B.

 Tình hình thế giới và trong nước có sự thay đổi.

C.

 Tình hình thực tiễn của Việt Nam.

D.

 Đảng Cộng sản Đông Dương ngày càng mạnh lên.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Đảng cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939 là?

A.

 Đánh đổ Đế quốc Pháp

B.

 Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai.

C.

 Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày nghèo.

D.

 Tập trung mũi nhọn đấu tranh chống kẻ thù chính là phát xít Nhật.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương được xác định trong thời kì 1936 - 1939?

A.

 Thực dân Pháp nói chung

B.

 Địa chủ phong kiến

C.

 Bọn phản động thuộc địa và tay sai

D.

 Các quan lại của triều đình Huế

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Năm 1936, Đảng đã đề ra chủ trương thành lập mặt trận với tên gọi?

A.

 Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

B.

 Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

C.

 Mặt trận dân chủ Đông Dương.

D.

 Mặt trận Việt Minh.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Đến tháng 3/1938, Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương được đổi tên thành?

A.

 Mặt trận dân tộc phản đế đồng minh.

B.

 Hội phản đế đồng minh.

C.

 Mặt trận Việt Minh.

D.

 Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Phong trào đấu tranh công khai rộng lớn của quần chúng trong cao trào 1936-1939 mở đầu bằng sự kiện

A.

 bùng nổ phong trào Đông Dương đại hội.

B.

 vận động thành lập Uỷ ban trù bị Đông Dương đại hội.

C.

 thành lập các Uỷ ban hành động ở nhiều địa phương.

D.

 đón phái viên của chính phủ Pháp sang Đông Dương.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Điều kiện thuận lợi cho nhân dân ta đấu tranh trong những năm 1936 – 1939 là

A.

 chính phủ Pháp đề ra chủ trương chống chủ nghĩa phát xít.

B.

 chính phủ Pháp ban hành một số chính sách tự do dân chủ . 

C.

 chính phủ Pháp cho cải tổ chính sách cai trị ở các nước thuộc địa.

D.

 chính phủ Pháp cho xây dựng đường sá.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Đảng phát động phong trào “Đông Dương đại hội” để ?

A.

 Mua sắm vũ khí, chuẩn bị khởi nghĩa.

B.

 Thu nhập nguyện vọng của dân, chuẩn bị triệu tập Đông Dương đại hội.

C.

 Thành lập lực lượng vũ trang.

D.

 Chuẩn bị hội nghị Genève.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Sự kiện nổi bật nhất trong phong trào đấu tranh quần chúng năm 1938 là?

A.

 Phong trào Đông Dương đại hội.

B.

 Cuộc tổng bãi công  của công nhân Công ty than Hòn Gai.

C.

 Cuộc mít tinh cùa 2,5 vạn người tại Nhà Đấu Xảo – Hà Nội.

D.

 Phong trào đón Gôđa và Brêviê.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Lực lượng tham gia đấu tranh trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939?

A.

 Các lực lượng yêu nước, dân chủ tiến bộ, không phân biệt thành phần giai cấp.

B.

 Tư sản, tiểu tư sản, nông dân.

C.

 Công nhân, nông dân.

D.

 Liên minh tư sản và địa chủ.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Hãy xác định hình thức và phương pháp đấu tranh trong thời kì 1936-1939?

A.

 Bí mật, bất hợp pháp.

B.

 Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.

C.

 Đấu tranh nghị trường là chủ yếu.

D.

 Hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

 

Mục tiêu đấu tranh của thời kỳ 1936 – 1939 là gì?

A.

 Đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

B.

 Đánh đổ đế quốc Pháp để giành độc lập cho dân tộc.

C.

 Độc lập dân tộc và người cày có ruộng.

D.

 Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày nghèo.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Nét nổi bật của phong trào dân chủ 1936 – 1939 là

A.

 Đảng đã tập hợp được lực lượng đông đảo, sử dụng phương pháp đấu tranh phong phú.

B.

 Chủ trương, đường lối của Đảng được phổ biến rộng rãi.

C.

 Hình thành liên minh công nông hùng mạnh.

D.

 Uy tín của Đảng được nâng cao, cán bộ được rèn luyện qua thực tiễn đấu tranh.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán