Kết quả bài thi số 531937

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Khanh Tước
Ngày sinh: 15/01/2005
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
80 điểm
Mã đề thi 531937
Môn Hóa học, Lớp 8
kết thúc thi 25/01/2023 | 10:48:52
BÀI THI SỐ #531937
Câu 1

Oxit phi kim  nào dưới đây không phải là oxit axit?

A.

CO2

B.

CO

C.

SiO2

D.

Cl2O

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Oxit phi kim  nào dưới đây không phải là oxit axit?

A.

SO2

B.

SO3

C.

NO

D.

N2O5

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Oxit phi kim  nào dưới đây không phải là oxit axit?

A.

N2O

B.

NO3

C.

P2O5

D.

N2O5

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Phần trăm về khối lượng của oxi cao nhất trong oxi nào cho dưới đây?

A.

CuO

B.

ZnO

C.

PbO

D.

MgO

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Oxit nào dưới đây góp nhiều phần nhất vào sự hình thành mưa axit?

A.

CO2( cacbon đioxit)

B.

CO( cacbon oxit)

C.

SO­2 ( lưu huỳnh đoxit)

D.

SnO2( thiếc đioxit)

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Khi thổi không khí vào nước nguyên chất, dung dịch thu được hơI có tính axit. khí nào sau đây gây nên tính axit đó?

A.

Cacbon đioxit

B.

Hiđro

C.

Nitơ

D.

Oxi

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Chọn định nghĩa chất xúc tác đúng và đầy đủ nhất trong số các định nghĩa sau:

A.

Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hoá học xảy ra nhanh hơn

B.

Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hoá học xảy ra nhanh hơn nhưng không tham gia vào phản ứng

C.

Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hoá học xảy ra nhanh hơn và tiêu hao trong phản ứng

D.

Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hoá học xảy ra nhanh hơn nhưng không bị tiêu hao trong phản ứng

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Trong phòng thí nghiệm cần điều chế 4, 48lít O2 (đktc) .Dùng chất nào sau đây để có khối lượng nhỏ nhất :

A.

KClO3

B.

KMnO4

C.

KNO­3

D.

H2O( điện phân)

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Nguyên liệu để sản xuất khí O2 trong công nghiệp là phương án nào sau đây:

A.

KMnO4

B.

KClO3

C.

KNO3

D.

Không khí

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Chọn định nghĩa phản ứng phân huỷ đầy đủ nhất:

A.

Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra một chất mới

B.

Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai chất mới

C.

Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới

D.

Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học có chất khí thoát ra

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
80 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán