Kết quả bài thi số 541480

In đề thi
; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
Hoàng Mạnh
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 40 câu hỏi
Làm trong 50 phút
97.5 điểm
Mã đề thi 541480
Môn Lịch sử, THPT Quốc gia
kết thúc thi 04/03/2023 | 21:22:23
BÀI THI SỐ #541480
Câu 1

Từ năm 1973 đến nay, cuộc cách mạng nào được nâng lên vị trí hàng đầu?

A.

Cách mạng trắng trong công nghiệp

B.

Cách mạng công nghiệp

C.

Cách mạng công nghệ

D.

Cách mạng xanh trong nông nghiệp

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Một trong những kết quả mà phong trào dân chủ 1936 - 1939 là buộc thực dân Pháp phải nhượng bộ yêu sách về

A.

kinh tế, chính trị

B.

dân sinh, dân chủ

C.

ruộng đất cho dân cày

D.

độc lập dân tộc

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Nửa sau thế kỷ XX, ở khu vực Đông Bắc Á, các nước trở thành con rồng Châu Á là

A.

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

B.

Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan

C.

Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan

D.

Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Loại hình chiến lược chiến tranh mà Mĩ thực hiện ở miền Nam trong những năm 1961 - 1965 là

A.

“Chiến tranh đặc biệt”

B.

“Chiến tranh đơn phương”

C.

“Chiến tranh cục bộ”

D.

“Việt Nam hóa chiến tranh”

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, lực lượng cách mạng đóng vai trò nòng cốt là

A.

nông dân

B.

tư sản

C.

công nhân

D.

tiểu tư sản

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (5/1941) xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở nước ta là

A.

kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang

B.

khởi nghĩa từng phần kết hợp với tổng khởi nghĩa

C.

đi từ đấu tranh chính trị lên khởi nghĩa vũ trang

D.

đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Sau Cách mạng Tháng 8/1945 kẻ thù nguy hiểm nhất của dân tộc Việt Nam là

A.

Thực dân Anh

B.

Thực dân Pháp

C.

Phát xít Nhật

D.

Trung Hoa dân quốc

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Từ năm 1950 đến 1975, Liên Xô đã trở thành

A.

nước có sản lượng nông phẩm dẫn đầu thế giới

B.

nước công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới

C.

nước đầu tiên chế tạo thành công bom nguyên tử

D.

nước có tổng sản lượng công nghiệp đứng đầu thế giới

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Nguyên nhân khách quan nào giúp kinh tế các nước Tây Âu phục hồi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A.

Được đền bù chiến phí từ các nước bại trận

B.

Sự giúp đỡ của Liên Xô

C.

Tinh thần tự lực, tự cường của nhân dân Tây Âu

D.

Sự viện trợ của Mĩ theo kế hoạch Mácsan

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Chiến tranh nào của quân và dân miền Nam đã mở ra khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ

A.

Vạn Tường năm 1965

B.

Ấp Bắc năm 1963

C.

Bình Giã năm 1964

D.

Đồng Khởi năm 1960

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Việt Nam Quốc dân Đảng là một đảng chính trị theo khuynh hướng

A.

Dân chủ tư sản

B.

Phong kiến

C.

Quân chủ lập hiến

D.

Dân chủ vô sản

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường quốc

A.

Nga và Mĩ

B.

Liên Xô và Pháp

C.

Liên Xô và Mĩ

D.

Mĩ và Anh

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Đảng ta đã có Chỉ thị “Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”. Chỉ thị ấy áp dụng cho chiến dịch

A.

Cuộc chiến đấu ở các đô thị năm 1946

B.

Việt Bắc thu – đông năm 1947

C.

Điện Biên Phủ năm 1954

D.

Biên giới thu – đông năm 1950

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Mĩ, ngụy ví “xương sống” của “Chiến tranh đặc biệt” áp dụng ở miền Nam Việt Nam là

A.

“Tìm diệt” và “Bình định”

B.

Ngụy quân

C.

“Trực thăng vận” - “Thiết xa vận”

D.

Ấp chiến lược

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Trận nào được xem là trận “Trinh sát chiến lược” trong quá trình hoạch định kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam của Bộ Chính trị Trung ương Đảng?

A.

Chiến dịch Tây Nguyên

B.

Chiến dịch đường 14 Phước Long

C.

Chiến dịch Huế - Đà Nẵng

D.

Chiến dịch Hồ Chí Minh

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh

A.

ngoại giao của ta giành thắng lợi

B.

văn hóa của ta giành thắng lợi

C.

kinh tế của ta giành thắng lợi

D.

quân sự của ta giành thắng lợi

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Trong sự phát triển “thần kì” của Nhật Bản, nguyên nhân nào giống với nguyên nhân phát triển kinh tế của các nước tư bản khác?

A.

Lợi dụng vốn nước ngoài, tập trung đầu tư vào các ngành kĩ thuật then chốt

B.

“Len lách” xâm nhập vào thị trường các nước, thực hiện cải cách

C.

Phát huy truyền thống tự lực, tự cường của nhân dân Nhật Bản

D.

Biết tận dụng và khai thác những thành tựu khoa học - kĩ thuật

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự thất bại của phong trào Cần Vương là

A.

chưa phối hợp giữa các cuộc khởi nghĩa

B.

do Pháp còn quá mạnh nên dễ dàng đàn áp

C.

do chưa tập hợp được lực lượng đông đảo

D.

khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Lý do cơ bản nhất để ta chủ trương hòa hoãn với Trung Hoa dân quốc trước ngày 6/3/1946 vì

A.

tránh tình trạng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù

B.

ta chưa đủ sức đánh 20 vạn quân Trung Hoa dân quốc

C.

Trung Hoa dân quốc có bọn tay sai từ bên trong hỗ trợ

D.

hạn chế việc Pháp và Trung Hoa dân quốc cấu kết với nhau

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Nước cộng hòa Cuba được thành lập năm 1959 là kết quả của cuộc đấu tranh chống

A.

chế độ phân biệt chủng tộc

B.

chế độ độc tài thân Mĩ

C.

chủ nghĩa thực dân kiểu cũ

D.

chủ nghĩa ly khai thân Mĩ

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Điểm mới về lực lượng trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” so với chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là

A.

quân đội tay sai là chủ yếu, phối hợp với quân đội Mĩ

B.

gắn “Việt Nam hóa chiến tranh” với “Đông Dương hóa chiến tranh”

C.

tìm cách chia rẽ Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa

D.

thực hiện chiến lược chiến tranh thực dân xâm lược kiểu mới

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Sự ra đời của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và tổ chức Hiệp ước Vacsava năm 1955 đã

A.

làm xói mòn trật tự hai cực Ianta

B.

mở rộng quy mô của Chiến tranh lạnh

C.

phá vỡ quan hệ đồng minh Xô - Mĩ

D.

châm ngòi cho Chiến tranh lạnh

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Kẻ thù chủ yếu của xã hội Việt Nam trong thời kỳ 1930 - 1931 là

A.

Đế quốc Pháp và tư sản mại bản

B.

Đế quốc Pháp

C.

Đế quốc Pháp và phong kiến tay sai

D.

Đế quốc Pháp và phát xít Nhật

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là phong trào đấu tranh

A.

chính trị kết hợp với vũ trang

B.

vũ trang

C.

nghị trường thuần túy

D.

chính trị thuần túy

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Nội dung nào không có trong nguyên tắc hoạt động của ASEAN?

A.

Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

B.

Chung sống hòa bình và sự nhất trí của 5 nước lớn

C.

Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực

D.

Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1930 là

A.

hợp nhất 3 tổ chức cộng sản

B.

thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên

C.

khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

D.

tìm ra con đường cứu nước đúng đắn

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, Tổ quốc Việt Nam chưa được thống nhất về

A.

quốc hội

B.

lãnh thổ

C.

chủ quyền

D.

nhà nước

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Sự kiện nào có tính chất quyết định cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ 1930 đến 1954 là

A.

chiến dịch Điện Biên Phủ

B.

Cách mạng tháng Tám thành công

C.

sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

D.

kí kết hiệp định Giơnevơ

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Hội nghị Giơnevơ (1954) về Đông Dương diễn ra trong bối cảnh thế giới bị chi phối bởi

A.

trật tự hai cực Iantal

B.

Chiến lược toàn cầu của Mĩ

C.

Chiến tranh lạnh

D.

Chiến lược bên miệng hố chiến tranh

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Sự chuyển hướng chỉ đạo của Đảng trong thời kì 1939 - 1945 là

A.

đề cao và đặt nhiệm vụ dân chủ là nhiệm vụ quan trọng nhất

B.

đề cao vấn đề dân tộc, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu

C.

đề cao và tiến hành giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân

D.

giải quyết cùng lúc hai nhiệm vụ quan trọng là dân tộc và dân chủ

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Một luận điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc khi vận dụng lý luận cách mạng vô sản vào hoàn cảnh thực tiễn của các nước thuộc địa là thấy được vai trò của

A.

giai cấp nông dân

B.

giai cấp vô sản

C.

giai cấp tiểu tư sản

D.

bộ phận tư sản dân tộc

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam 1919 - 1930 là

A.

đường lối chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn cách mạng

B.

chưa tập hợp được lực lượng trong mặt trận dân tộc thống nhất

C.

nặng về chủ trương tiến hành bằng bạo lực, ám sát cá nhân

D.

không lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Một trong những lý do giải thích rằng cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8/1925) đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam dần dần chuyển sang tự giác là

A.

có sự lãnh đạo rõ ràng

B.

đề ra mục đích rõ ràng về kinh tế và chính trị

C.

tiêu biểu nhất từ trước đến thời điểm đó

D.

buộc Pháp phải nhượng bộ

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Nét nổi bật về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng lao động Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 là

A.

lựa chọn đúng địa bàn và chủ động tạo thời cơ tiến công

B.

đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên chiến tranh cách mạng

C.

kết hợp tiến công và khởi nghĩa của lực lượng vũ trang

D.

kết hợp đánh nhanh và đánh chắc, tiến chắc

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Cách mạng dân tộc dân chủ (1946 - 1949) ở Trung Quốc và Cách mạng Tháng 8/1945 ở Việt Nam có điểm gì giống nhau?

A.

Xóa bỏ quyền lợi và ách nô dịch của Mỹ

B.

Xóa bỏ tàn dư phong kiến và ách thống trị của đế quốc

C.

Là một cuộc nội chiến giữa các thế lực trong nước

D.

Tăng cường sức mạnh phe xã hội chủ nghĩa

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Từ thực tiễn của các phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến đầu năm 1930 đã cho thấy

A.

quần chúng nhân dân không ủng hộ khuynh hướng phong kiến và tư sản

B.

tư tưởng dân chủ tư sản không có ảnh hưởng trong phong trào yêu nước

C.

giai cấp nông dân không thể lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến thành công

D.

cách mạng muốn thành công phải do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Một trong những điểm tương đồng giữa Cách mạng Tháng 8/1945 với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) ở Việt Nam là

A.

có chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước

B.

có sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa

C.

lực lượng vũ trang giữ vai trò quyết định thắng lợi

D.

kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Âm mưu mới của Pháp - Mĩ sau thất bại ở chiến dịch Biên giới thu đông 1950 là thực hiện kế hoạch

A.

Đờ Lát đơ Tátxinhi

B.

Rơve

C.

Bôlae

D.

Nava

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công vào Đà Nẵng là

A.

chiếm Đà Nẵng để lập một tô giới riêng của Pháp

B.

thực hiện kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh

C.

chiếm Đà Nẵng làm căn cứ rồi tấn công ra Huế

D.

biến Đà Nẵng thành thị trường độc chiếm của Pháp

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Mĩ thực hiện chiến lược toàn cầu vì

A.

có sức mạnh về kinh tế

B.

khống chế các nước đồng minh và các nước XHCN

C.

có tham vọng làm bá chủ thế giới

D.

có sức mạnh về quân sự

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 41

Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h

A.

\(\frac{4}{3}Bh\)

B.

\(3Bh\)

C.

\(\frac{1}{3}Bh\)

D.

\(Bh\)

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
97.5 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán