Kết quả bài thi số 542851

In đề thi
; Môn học: ; 20 câu hỏi; Làm trong 45 phút;
Kết quả bài thi của
Phan Chuyên Hóa
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 20 câu hỏi
Làm trong 45 phút
90 điểm
Mã đề thi 542851
Môn Hóa học, Lớp 9
kết thúc thi 08/03/2023 | 22:53:47
BÀI THI SỐ #542851
Câu 1

 Dung dịch axit clohidric có có những tính chất sau: 

1.Làm đỏ quỳ tím.

2.Làm biến đổi màu thuốc thử phenolphtalein.

3.Hòa tan được đồng (II) oxit.

4.Tác dụng được với dung dịch FeCl2 cho FeCl3.

Trong những tính chất trên, số tính chất sai là: 

A.

3

B.

2

C.

1

D.

4

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Một hỗn hợp gồm Cl2 và O2 có thể tích 4,48 lít (đktc) có số mol bằng nhau. Khối lượng của Al cần để tác dụng hết với hỗn hợp 2 khí đó là: (Al = 27) 

A.

2,7 gam   

B.

1,35 gam 

C.

5,4 gam         

D.

8,1 gam 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

 Sản phẩm tạo thành giữa phản ứng Fe2O3 với H2SO4 đặc, đun nóng là: 

A.

FeSO4, H2O. 

B.

Fe2(SO4)3, H2O. 

C.

FeSO4, SO2, H2O. 

D.

Fe2(SO4)3, SO2, H2O. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

 Khí clo khô không có tính tẩy màu vì có khí clo khô 

A.

không có tính axit

B.

không tạo ra HClO 

C.

kém bền 

D.

phản ứng với không khí. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Hóa chất dùng để điều chế nước Gia – ven là: 

A.

axit HCl và MnO2

B.

Cl2 và dung dịch Ca(OH)2

C.

Cl2 và dung dịch NaOH. 

D.

dung dịch NaCl và khí SO2

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

 Sản phẩm tạo ra khí cho Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl là: 

A.

FeCl3 

B.

FeCl2 

C.

FeCl3, FeCl2

D.

FeCl3, FeCl2, H2O. 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Từ các phương trình hóa học:

CaCO3 + CO2 + H2O ↔ Ca(HCO3)2

Một học sinh phát biểu:

(1)CaCO3 không tan trong nước, nhưng tan được khi có thêm khí CO2 và H2o.

(2) Phản ứng: Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O có khả năng xảy ra.

(3) Phản ứng: CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 không xảy ra.

Các phát biểu sai là: 

A.

3

B.

1

C.

2

D.

1,3

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Chỉ dùng một hóa chất có thể nhận biết được các dung dịch bị mất nhãn sau:Na2SO4, NaCl, H2SO4, HCl. Hóa chất đó là

A.

quỳ tím

B.

dung dịch BaCl2

C.

dung dịch AgNO3

D.

BaCO3

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Một hỗn hợp gồm Fe và FeCO3 phản ứng hết với dung dịch HCl người ta thu hỗn hợp khí gồm H2 và CO2 có thể tích 5,6 lít (đktc) và có cùng số mol.Khối lượng FeCO3 ban đầu (Fe = 56, C = 12, O = 16)

A.

29,5 gam

B.

32,8 gam

C.

45,6 gam

D.

14,5 gam

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Cho các sơ đồ phản ứng:
Zn + HCl → Khí X + ...
KMnO4 + HCl → Khí Y + ...
KMnO4 → Khí Z + ...(to)

Các khí sinh ra (X, Y, Z) có khả năng phản ứng với nhau là:

A.

X và Y, Y và Z.

B.

X và Y, X và Z.

C.

X và Z, Y và Z.

D.

X và Y, Y và Z, X và Z.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Từ Cl2 , Fe, Na, H2O có thể điều chế trực tiếp các muối:

A.

FeCl3, NaCl.

B.

FeCl2, NaClO.

C.

KClO3, KClO4.

D.

NaCl, NaClO.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Khi hòa tan 2,24 lít khí HCl (đktc) vào 100 ml dung dịch HCl 1,2M. Giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể, nồng độ mol/lít của dung dịch mới là:

A.

2,20M

B.

1,4M

C.

1,12M

D.

0,22M.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Khi cho Na2O vào nước, dung dịch tạo ra ngoài nước còn có:

A.

NaOH

B.

H2

C.

NaOH và H2

D.

Na2O.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Hệ số a và b trong phương trình hóa học:

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + aMnCl2 + bCl2 + 8H2O.

Lần lượt là:

A.

2 và 5

B.

3 và 4

C.

4 và 3

D.

5 và 2

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Một dòng khí clo dư đi qua ống đựng 9,2 gam kim loại hóa trị I, tạo ra được 23,4 gam muối. Kim loại đó là: (Li = 7, Na = 23, K = 39, Ag = 108, Cl = 35,5)

A.

Li

B.

K

C.

Na

D.

Ag

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Sản phẩm khí thu được khi nhiệt phân hoàn toàn KMnO4 là:

A.

K2MnO4

B.

MnO2

C.

O2

D.

O3.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Cho sơ đồ phản ứng:
KClO3 (xt, to) → X(to) → Y → CaCO3
X, Y lần lượt là:

A.

KCl, KOH

B.

KClO3, CO2

C.

O2, KCl

D.

O2, CO2.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Điện phân 100 gam dung dịch NaCl thu được 13,44 lít cả hai khí (ở đktc). Giả sử phản ứng điện phân xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của dung dịch NaCl sẽ là: (Na = 23, Cl = 35,5)

A.

35%

B.

36%

C.

35,5%

D.

35,1%.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Trong các chất: Cl2, HCl, CO2, SO2, CO, O2 các chất làm đục nước vôi trong là:

A.

Cl2, HCl, SO2

B.

CO2, SO2

C.

O2, CO2, CO.

D.

Cl2, HCl, O2, CO.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Một dung dịch KNO3 có lẫn một ít KCl. Để thu được KNO3 tinh khiết ta có thể sử dụng phương pháp.

A.

Cho với AgNO3 vừa đủ, lọc kết tủa rồi cô cạn dung dịch.

B.

Chưng cất để KCl bay hơi.

C.

Lọc bỏ kết tủa KCl rồi cô cạn.

D.

Nhiệt phân hỗn hợp đến khi khối lượng không đổi ta được KCl, do KNO3 bị phân hủy theo phương trình 2KNO3 → 2KNO2 + O2(to).

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán