Kết quả bài thi số 543571

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Mai Luyện
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
90 điểm
Mã đề thi 543571
Môn Toán học, Lớp 6
kết thúc thi 11/03/2023 | 18:15:04
BÀI THI SỐ #543571
Câu 1

Chọn khẳng định sai: 

A.

Muốn chia hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số rồi trừ hai số mũ cho nhau.

B.

Nếu an = 1 thì n = 0

C.

Nếu mọi số tự nhiên đều biết được dưới dạng tổng của các lũy từa của 10.

D.

Nếu an = a thì n = a

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Chọn câu sai: 3.3.3.6.6.6.2.2.2 bằng:

A.

56

B.

26.36

C.

36.26

D.

66

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Chọn khẳng định đúng:

A.

am.an = am.n

B.

50 không phải là một số chính phương.

C.

Lũy thừa mũ 3 của một số tự nhiên còn gọi là bình phương của số đó.

D.

Số chính phương là bình phương của các số nguyên tố.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Cách tính đúng:

A.

43 . 44 = 1612

B.

43 . 44 = 47

C.

43 . 44 = 412

D.

43 . 44 = 87

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Biết 3x = 32. 27. Giá trị của x là:

A.

x = 3

B.

x = 2

C.

x = 5

D.

không có giá trị đúng

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Tính tổng T = 2.107 + 2.106 + 105 + 2.104 +103 + 9.102 + 4.10 + 4 bằng:

A.

4491212.

B.

22121944.

C.

2212194.

D.

44912122. 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Chọn khẳng định sai:

A.

275 = 2433

B.

10000 là số chính phương.

C.

910 > 810

D.

Nếu a > b thì an > bnvới a, b, n € N.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Biết 32x-1 = 36 : 33 Giá trị của x là:

A.

x = 3.

B.

x = 4.

C.

x = 2.

D.

x = 5.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Biết 5.25x – 511 : 52. Chọn câu sai:

A.

x là một số nguyên tố.

B.

x là bội số của 4

C.

x là ước số của 4.

D.

x là một số chính phương.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Cho các đoạn thẳng AB, CD, EF. Cho biết CD = 7 cm, EF = 5 cm, số đo độ dài AB là số tự nhiên, AB < CD, AB > EF. Vậy AB = ?

A.

8 cm

B.

6 cm

C.

4 cm

D.

12 cm

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán