Kết quả bài thi số 556330

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Lê Trương Mạnh Tuấn
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
90 điểm
Mã đề thi 556330
Môn Sinh học, Lớp 8
kết thúc thi 08/05/2023 | 19:15:38
BÀI THI SỐ #556330
Câu 1

Vai trò của tiếng nói và chữ viết trong đời sống con người là:
1. Tiếng nói và chữ viết là tín hiệu gây các phản xạ có điều kiện cao cấp.
2. Tiếng nói và chữ viết là phương tiện để con người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau.
3. Tiếng nói và chữ viết là kết quả của sự khái quát hóa và trừu tượng hóa các sự vật hiện tượng cụ thể.
4. Tiếng nói và chữ viết được hình thành trong quá trình lao động.
Câu trả lời đúng nhất là:

A.

2,3

B.

2,4

C.

1,2

D.

1,3

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Nhận định nào dưới đây về các phản xạ ở người là sai?

A.

Phản xạ không điều kiện là phản xạ sinh ra đã có

B.

Sự thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện trong đời sống con người đảm bảo sự thích nghi với những thay đổi của điều kiện sống.

C.

Sự thành lập và ức chế phản xạ không điều kiện được thực hiện một cách ngẫu nhiên trong đời sống con người.

D.

Phản xạ có điều kiện là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập và rèn luyện.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Điền nội dung thiếu trong câu sau: "Sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện ở người là (....1...) thuận nghịch (.....2....) với nhau, là cơ sở hình thành thói quen tập quán nếp sống văn hóa".

A.

1- hai quá trình; 2 - quan hệ mật thiết

B.

1 - một quá trình; 2 - quan hệ độc lập.

C.

1 - quan hệ mật thiết ; 2 - hai quá trình.

D.

1 - một quá trình; 2 - quan hệ mật thiết.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Hoạt động nào sau đây chỉ có ở người?

A.

Chữ viết.

B.

Tiếng nói.

C.

Tiếng nói, chữ viết và tư duy trừu tượng.

D.

Tư duy trừu tượng.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Hệ thống tín hiệu thứ hai bao gồm:

A.

Tiếng nói và chữ viết.

B.

Tiếng nói.

C.

Kích thích.

D.

Chữ viết.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Khả năng chỉ có ở con người mà không có ở động vật là:

A.

Thành lập phản xạ có điều kiện.

B.

Thành lập phản xạ không điều kiện.

C.

Thành lập các phản xạ không điều kiện và có điều kiện.

D.

Tư duy trừu tượng.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Cơ thể thích nghi được với điều kiện sống luôn luôn thay đổi là nhờ:

A.

Quá trình ức chế các phản xạ có điều kiện.

B.

Quá trình thành lập các phản xạ có điều kiện mới.

C.

Sự phối hợp hoạt động của quá trình thàn lập và ức chế các phản xạ có điều kiện.

D.

Tiếng nói và chữ viết.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Điền nội dung còn thiếu vào chỗ trống trong câu sau: "Sự hình thành tiếng nói và chữ viết ở người cũng là kết quả của (...1...), là quá trình hình thành các phản xạ có điều kiện cao cấp.Tiếng nói và chữ viết thành phương tiện giao tiếp giúp (....2....), là cơ sở của tư duy".

A.

1 - một quá trình học tập; 2 - con người hiểu nhau

B.

1 - quá trình tư duy; 2 - con người tồn tại.

C.

1 - một quá trình học tập; 2 - con người tồn tại.

D.

1 - quá trình tư duy; 2 - con người hiểu nhau.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Phản xạ có điều kiện có thể hình thành:

A.

Khi ở tuổi trưởng thành.

B.

Ở trẻ từ rất sớm hoặc khi đã trưởng thành.

C.

Ở trẻ từ rất sớm.

D.

Từ trong bào thai.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Phản xạ có điều kiện có thể mất đi do:

A.

Không được củng cố thường xuyên.

B.

Không phải thông qua quá trình học tập.

C.

Thường xuyên dùng quá nhiều.

D.

Thường xuyên dùng quá nhiều và không phải thông qua quá trình học tập.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán