Kết quả bài thi số 556791

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
nguyễn hữu vũ nam
Ngày sinh: 16/01/2012
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
90 điểm
Mã đề thi 556791
Môn Toán học, Lớp 4
kết thúc thi 10/05/2023 | 19:35:30
BÀI THI SỐ #556791
Câu 1

Số nào sau đây chia hết cho 2

A.

57460

B.

63247

C.

49325

D.

47539

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Số chia hết cho 2 có chữ số tận cùng là những số nào?

A.

0 ; 2 ; 5 ; 6 ; 8

B.

0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8

C.

0 ; 2 ; 4; 6 ; 9

D.

2 ; 7 ; 3; 6 ; 8

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

A.

Số chia hết cho 2 có số tận cùng là số 9.

B.

Số chia hết cho 2 là số lẻ

C.

Số chia hết cho 2 là số chẵn.

D.

Câu A và B đúng

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Số nào sau đây chia hết cho 5?

A.

65478

B.

79684

C.

68326

D.

4975

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Số chia hết cho 5 có số tận cùng là những số nào?

A.

0 ; 5

B.

0 ; 7

C.

5 ; 9

D.

5 ; 4

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là:

A.

5

B.

0

C.

4

D.

7

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

A.

Số có tổng chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

B.

Số chia hết cho 9 có số tận cùng là số 9

C.

Số chia hết cho 9 là số lẻ.

D.

Cả câu B và C đều đúng

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Số nào sau đây không chia hết cho 9

A.

64746

B.

43769

C.

278964

D.

53253

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Số nào sau đây không chia hết cho 3.

A.

4032

B.

6780

C.

2453

D.

1005

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 là:

A.

6800

B.

571

C.

940

D.

2685

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán