Kết quả bài thi số 557013

In đề thi
; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 40 câu hỏi
Làm trong 50 phút
97.5 điểm
Mã đề thi 557013
Môn Giáo dục công dân, THPT Quốc gia
kết thúc thi 11/05/2023 | 18:11:22
BÀI THI SỐ #557013
Câu 1

Cá nhân, tổ chức thi hành pháp luật tức là thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật

A.

công khai

B.

quy định phải làm

C.

cho phép làm

D.

không cấm

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Các cá nhân, tổ chức phải gánh hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình là chịu trách nhiệm

A.

đạo đức

B.

cộng đồng

C.

pháp lí

D.

gia tộc

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Công dân khi vi phạm pháp luật hình sự phải chấp hành hình phạt theo quyết định của

A.

Công an

B.

Hội đồng nhân dân

C.

Ủy ban nhân dân

D.

Tòa án

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Một trong những nội dung cơ bản của bình đẳng trước pháp luật là công dân bình đẳng về

A.

giám sát ngân sách

B.

nộp thuế doanh nhiệp

C.

phê duyệt quy hoạch

D.

trách nhiệm pháp lí

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Theo quy định của pháp luật, việc giao kết hợp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào sau đây?

A.

Đại diện

B.

Ủy nhiệm

C.

Trung gian

D.

Trực tiếp

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Quyền bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động được thể hiện thông qua

A.

hợp đồng lao động

B.

dịch vụ truyền thông

C.

văn bản dự thảo

D.

thỏa thuận mua bán

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Quyền bình đẳng trong kinh doanh thể hiện ở việc các doanh nghiệp đều được

A.

khuyến khích phát triển lâu dài

B.

chia đều các nguồn thu nhập

C.

sử dụng mọi loại cạnh tranh

D.

thay đổi kiến trúc thượng tầng

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Bắt người trái pháp luật là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về

A.

thân thể của công dân

B.

bảo hộ về tính mạng

C.

chỗ ở của công dân

D.

sức khỏe của công dân

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Theo quy định của pháp luật, hành vi tự tiện bắt người là hành vi trái pháp luật, phải bị xử lí nghiêm minh theo quy định của

A.

cơ sở

B.

tòa án

C.

địa phương

D.

pháp luật

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Công dân có thể viết bài gửi đăng báo về các vấn đề chung của đất nước là thực hiện quyền

A.

điều tra xã hội học

B.

tự do ngôn luận

C.

chia sẻ mọi thông tin

D.

xây dựng quy chế

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng hình thức

A.

tìm hiểu thông tin bầu cử

B.

chia sẻ công tác bầu cử

C.

tự mình ứng cử

D.

vận động công khai

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Công dân tham gia xây dựng hương ước làng xã là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi

A.

cả nước

B.

vùng miền

C.

cơ sở

D.

lãnh thổ

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ

A.

trực tiếp

B.

gián tiếp

C.

tập trung

D.

chỉ định

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Quyền nào sau đây quy định trẻ em được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe ban đầu?

A.

Tự phán quyết

B.

Được phát triển

C.

Lựa chọn dịch vụ

D.

Định hướng truyền thông

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Công dân tự do đưa ra những cải tiến kĩ thuật để nâng cao năng suất lao động là đã thực hiện quyền

A.

phán quyết

B.

thẩm định

C.

sáng tạo

D.

phản biện

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Nhà nước sử dụng các biện pháp kinh tế - tài chính để xóa đói, giảm nghèo là thực hiện nội dung của pháp luật về phát triển

A.

chiều cao giống nòi

B.

các lĩnh vực xã hội

C.

nhân cách con người

D.

trình độ ngành y tế

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, yếu tố giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất là

A.

đối tượng lao động

B.

sức lao động

C.

phương tiện lao động

D.

tư liệu lao động

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng của thị trường là

A.

thừa nhận giá trị hàng hóa

B.

thước đo giá trị

C.

phương tiện cất trữ

D.

phương tiện thanh toán

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Một trong những tác động tích cực của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là kích thích

A.

lực lượng sản xuất phát triển

B.

tốc độ phân hóa giàu nghèo

C.

quá trình đầu cơ tích trữ

D.

hiện tượng khủng hoảng kinh tế

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Đối với người sản xuất kinh doanh, khi cung nhỏ hơn cầu, giá cả lớn hơn giá trị để phù hợp với quy luật cung cầu, họ sẽ

A.

mở rộng sản xuất, kinh doanh

B.

bỏ mặc sản xuất, kinh doanh

C.

dừng ngay sản xuất, kinh doanh

D.

thu hẹp sản xuất, kinh doanh

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Công dân tuân thủ pháp luật khi từ chối

A.

thay đổi quyền nhân thân

B.

sử dụng công nghệ lạc hậu

C.

nhận tiền đền bù

D.

kinh doanh ngoại tệ

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hình sự khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A.

Bí mật giải cứu con tin

B.

Giúp tội phạm bỏ trốn

C.

Gửi đơn tố cáo nặc danh

D.

Truy tìm chứng cứ vụ án

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm hành chính?

A.

Giao hàng không đúng hợp đồng

B.

Buôn bán hàng hóa lấn chiếm lề đường

C.

Từ chối nhận di sản thừa kế

D.

Tham dự hội nghị tri ân khách hàng

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Bình đẳng về việc hưởng quyền trước pháp luật là mọi công dân đều được

A.

bảo hộ danh dự, nhân phẩm

B.

đào tạo nghiệp vụ ở nước ngoài

C.

chuyển giao mọi bí quyết kinh doanh

D.

thông báo chủ thể tố cáo

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân không được thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

A.

Tạo điều kiện cho nhau phát triển

B.

Cùng bàn bạc, lựa chọn nơi cư trú

C.

Vợ, chồng cùng chăm sóc con

D.

Cấm lựa chọn tôn giáo của nhau

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Theo quy định của pháp luật, việc khám chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi phát hiện ở đó có

A.

người chưa thi hành án

B.

công cụ để gây án

C.

dấu hiệu vi phạm dân chủ

D.

mẫu vật di chỉ khảo cổ

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín khi

A.

điều tra thông tin nhân khẩu

B.

thay đổi phương thức vận chuyển

C.

cần chứng cứ để điều tra vụ án

D.

kiểm tra hóa đơn dịch vụ

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Cử tri nhờ người khác bỏ phiếu bầu của mình vào hòm phiếu là vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A.

Trực tiếp

B.

Bỏ phiếu kín

C.

Bình đẳng

D.

Phổ thông

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào dưới đây?

A.

Bị xử phạt khi vi phạm hành chính

B.

Nhận quyết định sa thải thiếu căn cứ

C.

Tham gia tuyên truyền phòng chống covid

D.

Chứng kiến hành vi đưa, nhận hối lộ

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Theo quy định của pháp luật, công dân có thể học bằng nhiều loại hình trường, lớp khác nhau là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền học tập?

A.

Tự nghiên cứu

B.

Được ưu đãi

C.

Luôn sáng tạo

D.

Học suốt đời

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Bà H chủ động làm thủ tục sang tên khi mua lại xe ô tô đã qua sử dụng của người khác là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A.

Sử dụng pháp luật

B.

Tuân thủ quy định

C.

Thi hành pháp luật

D.

Áp dụng Nghị định

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Cán bộ huyện X là chị V nhận 50 triệu đồng và làm giả hồ sơ để giúp ông A được hưởng chế độ trợ cấp đặc biệt. Chị V đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A.

Hình sự và hành chính

B.

Dân sự và hành chính

C.

Kỉ luật và dân sự

D.

Hình sự và kỉ luật

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Sau khi thuê nhà trọ, phát hiện bể nước của ông H chủ nhà bị rò rỉ, anh M đã phá bỏ và xây lại bể nước mới để dùng. Phát hiện sự việc, ông H cùng với con trai là anh V đánh anh M gãy tay. Anh M vi phạm pháp luật nào sau đây?

A.

Hành chính

B.

Hình sự

C.

Kỉ luật

D.

Dân sự

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Nghi ngờ chị M tung tin nói xấu mình nên giám đốc X ra quyết định điều chuyển chị từ phòng kế toán sang làm nhân viên tạp vụ. Giám đốc X vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

A.

Giao kết hợp đồng lao động

B.

Thay đổi cơ cấu tuyển dụng

C.

Xác lập quy trình quản lí

D.

Áp dụng chế độ ưu tiên

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Anh T cho bà con trong khu dân cư nơi mình ở mượn lâu dài ngôi nhà anh được thừa kế riêng làm điểm sinh hoạt văn hóa mà không hỏi ý kiến vợ. Anh T không vi phạm quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ nào dưới đây?

A.

Hợp đồng

B.

Tình cảm

C.

Việc làm

D.

Tài sản

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Cho rằng, ông A lấn chiếm một phần lối đi chung của xóm nên bà C bực tức xông vào nhà ông A chửi mắng và bị con trai ông A bắt, giam trong nhà kho hai ngày. Con trai ông A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A.

Bất khả xâm phạm về thân thể

B.

Được pháp luật bảo vệ tài sản cá nhân

C.

Được pháp luật bảo vệ bí mật đời tư

D.

Bất khả xâm phạm về danh tính

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Chị V kinh doanh mỹ phẩm nhưng bán thêm thực phẩm chức năng giả. Để mua chuộc đoàn thanh tra liên ngành, chị V nhờ chị H đưa 30 triệu đồng cho Trưởng đoàn thanh tra là ông Q nhưng bị ông Q từ chối và lập biên bản xử phạt chị V. Khi chị V đến nhà chị H để đòi lại tiền thì giữa hai chị đã xảy ra xô xát, con chị H đã gọi điện báo công an phường. Sau khi xác minh, Trưởng công an phường là ông D đã lập biên bản xử phạt chị V về hành vi gây rối trật tự công cộng. Những ai sau đây đã áp dụng pháp luật?

A.

Ông D, ông Q và chị H

B.

Ông D và ông Q

C.

Ông D, ông Q và chị V

D.

Ông Q và chị V

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Ông T tự ý sử dụng lòng đường làm bãi trông giữ xe và để mất xe đạp của chị N. Tại nhà ông T, do tranh cãi về mức tiền bồi thường, anh M chồng chị N đập vỡ lọ hoa của ông T nên bị anh Q con trai ông T đuổi đánh. Anh M lái xe mô tô vượt đèn đỏ bỏ chạy nên bị cảnh sát giao thông xử phạt. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?

A.

Anh M và chị N

B.

Ông T, anh M và chị N

C.

Ông T và anh M

D.

Ông T, anh M và anh Q

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Do có thông tin ông D Giám đốc có tình cảm với chị T nên đã chuyển chị T từ phòng hành chính lên làm thư ký riêng, bà V vợ ông D đã bàn với anh K là con rể tìm hiểu thông tin này. Sau đó, giữa anh K và chị T nảy sinh tình cảm và sống với nhau như vợ chồng khiến chồng chị T viết đơn ly hôn. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A.

Bà V và chị T

B.

Ông D, chị T và anh K

C.

Anh K và chị T

D.

Ông D, bà V và anh K

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Bắt quả tang chị H lấy trộm điện thoại của mình tại phòng khách gia đình, anh K cùng vợ là chị V bắt, giam chị H vào nhà kho gia đình. Hai ngày sau, khi đi làm về ông N là bố của anh K chửi bới, xúc phạm chị H. Biết chuyện, chồng của chị H là anh T cầm theo hung khí đến nhà anh K đe dọa thì mới được anh K thả chị H về. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A.

Anh K và chị V

B.

Ông N, anh K và chị V

C.

Anh V và anh T

D.

Anh K, anh T và chị V

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
97.5 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán