Kết quả bài thi số 571243

In đề thi
; Môn học: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút;
Kết quả bài thi của
Phạm Mai Phương
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 30 câu hỏi
Làm trong 45 phút
80 điểm
Mã đề thi 571243
Môn Toán học, Lớp 7
kết thúc thi 25/09/2023 | 22:04:14
BÀI THI SỐ #571243
Câu 1

Chọn câu trả lời đúng \({- 3535 \over 1919} + {313131 \over 383838} = \)

A.

\({-39 \over 38}\)

B.

\(99 \over 38\)

C.

\({-101 \over 38}\)

D.

\({101 \over 38}\)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Trong các số sau đây, số nào không bằng 2,4

A.

\( \sqrt{(2,5 - 0,7)^2}\)

B.

\( \sqrt{(2,5 - 0,7)(2,5 +0,7) }\)

C.

\( \sqrt{(2,5)^2 - (0,7)^2}\)

D.

\( \sqrt{5.76}\)

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Chọn câu trả lời đúng:

\( \sqrt{0,04} = \)

A.

0,2

B.

\(\pm 0,2\)

C.

0,02

D.

\(\pm 0,02\)

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Chọn câu trả lời đúng 

Nếu \( \sqrt{b} = 5\) thì b3 bằng 

A.

15 

B.

5

C.

512 

D.

53

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Chọn câu trả lời đúng \({-26 \over 15 } : 2{3 \over 5} = \)

A.

\(-3 \over 2\)

B.

\(-3 \over 4\)

C.

\(-2 \over 3\)

D.

- 6

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Chọn đáp án đúng :

\(\sqrt{ 25 - 9} = \)

A.

8

B.

2

C.

4

D.

16

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Chọn câu trả lời đúng Cho tỉ lệ thức \({3,8 \over x } = {0,26 \over 0,39}\) thì.

A.

x = -57

B.

x = 6

C.

x = -3

D.

x = 5,7

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Chữ số thập phân thứ 100 sau dấu phẩy của phân số  \(1 \over 7\) (viết dưới dạng số thập phân) là chữ số nào?

A.

7

B.

8

C.

6

D.

9

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

( 0,125) 4 . 84 =

A.

1000

B.

100

C.

10

D.

1

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Có 16 tờ giấy bạc loại 2000đ; 5000đ và 10000đ. Giá trị mỗi loại tiền trên là như nhau. Hỏi mỗi loại có mấy tờ?

A.

2;4;10

B.

10; 4; 2

C.

4;2;10

D.

Không xác định được

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

\(-0, 35 . {2 \over 7}\)

A.

-10

B.

- 0,1

C.

 -100

D.

 -1

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Chọn câu trả lời đúng nhất \(|x -{ 2 \over 3}| = {1 \over 3 }\) thì

A.

x = 1

B.

\(x = {-1 \over 3}\)

C.

\(x = {1 \over 3}\)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Chọn câu đúng :

 

A.

Nếu x  I thì x  Q

B.

Nếu x  R thì x  I

C.

Nếu x  I thì x  Q

D.

Nếu x  Z thì x  R

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Chọn đáp án đúng :

A.

\(7 \over 11\)

B.

-1

C.

\(-7 \over 11\)

D.

\(-38 \over 143\)

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Giá trị của x; y lần lượt bằng bao nhiêu biết  \({2 \over x } = {3 \over y }\) và xy = 96

A.

-12; -8 

B.

8; 12   

C.

12;  8 

D.

8; 12 hoặc -8;12 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Cho hai mảnh đất C và D có diện tích lần lượt là 127,02 m2 và 102,9m2. Chọn câu trả lời đúng

A.

Mảnh đất D rộng hơn mảnh đất C là 1,2m

B.

Mảnh đất D hẹp hơn mảnh đất C là 24,1m2

 

C.
Mảnh đất C hẹp hơn mảnh đất D là 24,12 m2
D.

Mảnh đất C rộng hơn mảnh đất D là 1,2 m2

 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Thay tỉ số giữa các số hữu tỷ sau bằng tỉ số giữa các số nguyên: -2,3 : 4,11

A.

\(-230 \over 411\)

B.

\(-2300 \over 411\)

C.

\(-23\over 41,1\)

D.

\(-23 \over 411\)

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Chọn câu trả lời đúng :

\(\sqrt{1{9 \over 16}} = \)

 

A.

\(({-5 \over 4})\)

B.

\({-1{3 \over 4}}\)

C.

\(({5 \over 4})\)

D.

\({-{3 \over 4}}\)

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Cho A = -12,7.32,6 + 2,7.12,8 + 12,7.2,6 + 2,7.17,2. Giá trị biểu thức A là

A.

-300

B.

200

C.

300

D.

-200

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Kết quả của phép tính \({3 \over 4} + {1 \over 4} . {-12 \over 20} \) là

A.

\(3 \over 5\)

B.

\(-3 \over 5\)

C.

\({-12 \over 20}\)

D.

\({-9 \over 84}\)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Tìm x, biết: 2x = (22)3

A.

8

B.

6

C.

5

D.

26

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Chọn câu trả lời đúng

A.

B.

C.

D.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Chọn đáp án đúng.

\(-0,35 .{2 \over 7}\)

A.

-0,1

B.

-10

C.

-100

D.

-1

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

x = 10,8 là kết quả của phép tính

A.

3.(10+x) = 111

B.

3.(10.x) = 111 

C.

3 + (10 +x) = 111

D.

3 + (10.x) = 111            

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Chọn câu trả lời đúng.

A.

\(0,25 = { -1 \over -4}\)

B.

\(-0,25 = { -1 \over -4}\)

C.

\(0,25 = { -1 \over 4}\)

D.

\(0,25 = { 1 \over -4}\)

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Tìm a, biết: a :

\(({ 1 \over 3 })^2 = ({ 1 \over 3 })^3\)

A.

\(({ 1 \over 3 })\)

B.

\(({ 1 \over 18})\)

C.

\(({ 1 \over 3 })^5\)

D.

\(({ 1 \over 3 })^6\)

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Biết rằng

x + (-4,5) < y + (-4,5)

y + (+6,8) < z + (+6,8)

Chọn câu trả lời đúng

A.

x< y; y> z 

B.

x < y < z     

C.

 y < x < z 

D.

x > y > z 

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Chọn câu trả lời đúng nhất . Tìm y trong tỉ lệ thức \({-0,09 \over y} = {y \over -25 }\)

A.

\(\pm 0,15\)

B.

\(\pm 15\)

C.

\(\pm 1,5\)

D.

\(\pm 1,35\)

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Nếu m = 25 thì \(\sqrt{m}\) = 

A.

5

B.

\(\pm 5\)

C.

-5

D.

25

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Chọn câu trả lời đúng.Nếu \(\sqrt{t} = 3\)thì t bằng

A.

(-3)2

 
B.

6

C.

\(\pm 9\)

D.

 -32   

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
80 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán