Kết quả bài thi số 571248

In đề thi
; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
Nguyễn Thu Hạ
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 40 câu hỏi
Làm trong 50 phút
67.5 điểm
Mã đề thi 571248
Môn Lịch sử, THPT Quốc gia
kết thúc thi 26/09/2023 | 13:13:02
BÀI THI SỐ #571248
Câu 1

Văn kiện nào được thông qua tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10/1930)?

A.

Luận cương chính trị

B.

Cương lĩnh chính trị

C.

Báo cáo chính trị

D.

Nghị quyết chính trị, Điều lệ Đảng

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc có viết: "Hỡi quốc dân đồng bào ... Phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh, quân Nhật đã bị tan rã tại khắp các mặt trận, kẻ thù chúng ta đã ngã gục ...” Đoạn trích trên cho biết

A.

Cách mạng tháng Tám đã thành công

B.

Thời cơ cách mạng đã chín muồi

C.

Thời cơ cách mạng đang đến gần

D.

Thời kì tiền khởi nghĩa đã bắt đầu

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Đầu 1950, Mĩ từng bước can thiệp sâu và dính líu trực tiếp vào chiến tranh Đông Dương chứng tỏ

A.

cuộc chiến tranh Đông Dương có tính chất của cuộc Chiến tranh lạnh

B.

nhân dân Đông Dương giờ đây chỉ tập trung đối phó với Mĩ

C.

Mĩ sẽ thay thế Pháp tại chiến trường Đông Dương

D.

Mĩ chỉ muốn hỗ trợ Pháp trong chiến tranh Đông Dương

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Nội dung cơ bản của bản Tạm ước Việt - Pháp (14-9-1946) là:

A.

Nhượng cho Pháp một số quyền lợi chính trị

B.

Ta nhượng bộ thêm cho Pháp một số quyền lợi kinh tế - văn hoá ở Việt Nam

C.

Pháp công nhận Việt Nam có chính phủ tự trị nằm trong khối Liên Hiệp Pháp

D.

Ngừng bắn ngay ở Nam Bộ

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Lực lượng tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 chủ yếu là

A.

toàn thể dân tộc Việt Nam

B.

công nhân, nông dân, tiểu tư sản

C.

công nhân và nông dân

D.

công nhân, nông dân, tư sản

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Thành quả quan trọng nhất của những ngày toàn quốc kháng chiến chống Pháp ở Hà Nội là gì?

A.

Phá hủy nhiều kho tàng của thực dân Pháp

B.

Giải phóng được thủ đô Hà Nội

C.

Giam chân địch trong thành phố để ta chuẩn bị lực lượng kháng chiến

D.

Tiêu diệt toàn bộ quân Pháp ở thủ đô Hà Nội

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Nguyên nhân quan trọng nhất làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945

A.

dân tộc ta có truyền thống yêu nước

B.

Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện

C.

do sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và quá trình chuẩn bị lực lượng trong 15 năm

D.

thắng lợi của phe Đồng minh trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

“Dù phải hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập" là chỉ đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự kiện nào?

A.

Tết Mậu Thân 1968

B.

Tổng tiến công và nổi dậy 1975

C.

chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

D.

Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) có tầm quan trọng đặc biệt đối với cách mạng tháng Tám 1945 vì

A.

Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân

B.

Củng cố được khối đoàn kết toàn dân

C.

Hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng Cộng sản Đông Dương

D.

Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Điểm mới trong xác định kẻ thù của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1951 - 1953 so với giai đoạn 1946-1950 là gì?

A.

Chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ

B.

Chống thực dân Pháp và phong kiến

C.

Thực dân Pháp và các đảng phái phản động

D.

Chống thực dân Pháp và tay sai

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Việc ký kết Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 đã thể hiện

A.

sự nhượng bộ của ta trong việc ký kết hiệp định

B.

sự thỏa hiệp của Đảng và Chính phủ ta

C.

vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh

D.

sự hạn chế trong lãnh đạo của Đảng

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Sự kiện nào dưới đây kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc Việt Nam (1945 - 1954)

A.

Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 1954

B.

Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được ký kết (7 - 1954)

C.

Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

D.

Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945-1954) là

A.

tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

B.

toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ ủng hộ quốc tế

C.

toàn diện, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

D.

trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ ủng hộ của quốc tế

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Nội dung nào cho thấy Đảng đã vận dụng sáng tạo quan điểm bạo lực cách mạng trong cách mạng tháng Tám 1945?

A.

giành chính quyền ở đô thị trước, sau đó tỏa ra các vùng nông thôn để cướp chính quyền

B.

dùng đấu tranh vũ trang giành chính quyền, sau đó dùng biện pháp chính trị để trấn áp kẻ thù

C.

dùng đấu tranh chính trị trước, sau đó mới dùng vũ trang làm đòn giáng quyết định giành chính quyền

D.

khởi nghĩa từng phần cho đến khi giành chính quyền trên cả nước

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 không sử dụng hình thức đấu tranh nào sau đây?

A.

Khởi nghĩa vũ trang

B.

Biểu tình có vũ trang

C.

. Biểu tình thị uy

D.

Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Mĩ kí với Bảo Đại Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt-Mĩ (9 - 1951) vì lí do chủ yếu nào dưới đây?

A.

Can thiệp vào Đông Dương về kinh tế

B.

Ràng buộc Chính phủ Bảo Đại vào Mĩ

C.

Củng cố vị thế của Mĩ ở Đông Dương

D.

Củng cố chính quyền Bảo Đại

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Yếu tố cơ bản nào sau đây đã đưa cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn sau Cách mạng tháng Tám 1945?

A.

Tinh thần đoàn kết toàn dân

B.

Sự ủng hộ của bạn bè quốc tế

C.

Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng

D.

Truyền thống yêu nước của dân tộc

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Yếu tố nào dưới đây không phản ánh bước phát triển cao hơn của chiến dịch Biên giới 1950 so với chiến dịch Việt Bắc 1947?

A.

Phương thức tác chiến đa dạng

B.

Ta chủ động mở chiến dịch

C.

Ta giành quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ

D.

Pháp buộc phải chuyển sang đánh lâu dài với ta

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Nét nổi bật của tình hình kinh tế Việt Nam trong những năm 1936 - 1939 là:

A.

Là giai đoạn phục hồi và phát triển của nền kinh tế Việt Nam nhưng đời sống của nhân dân vẫn rất khó khăn

B.

Kinh tế phục hồi và phát triển nhưng vẫn lạc hậu và lệ thuộc vào kinh tế Pháp

C.

Kinh tế tiếp tục khủng hoảng, mâu thuẫn xã hội hết sức gay gắt

D.

Đời sống của đa số nhân dân khó khăn, cực khổ

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Việc ký kết Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã chứng tỏ điều gì?

A.

Sự nhân nhượng của lực lượng cách mạng

B.

Sự thắng lợi của Pháp trên mặt trận ngoại giao

C.

Cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược

D.

Sự thỏa hiệp của Pháp đối với Chính phủ ta

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Nội dung cơ bản nhất của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 là

A.

hiệp định cấm đưa quân đội và vũ khí nước ngoài vào các nước Đông Dương

B.

các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Đông Dương

C.

các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương

D.

các bên tham chiến thực hiện cuộc tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Đảng ta đã phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp xuất phát từ lí do chủ yếu nào dưới đây?

A.

Nền độc lập chủ quyền nước ta bị đe dọa nghiêm trọng

B.

Pháp khiêu khích tạ ở Hà Nội

C.

Pháp không thực hiện Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 và Tạm ước 14-9-1946

D.

Chúng ta muốn hòa bình xây dựng đất nước

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Tác động của Hiệp định Giơnevơ đối với cách mạng Việt Nam là

A.

cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn thành trong cả nước

B.

chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ hoàn toàn

C.

Mĩ không còn can thiệp vào Việt Nam

D.

Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân về nước

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Điểm tương đồng và cũng là quyết định quan trọng nhất của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 9/1939 và tháng 5/1941 là

A.

Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, các nhiệm vụ khác tạm thời gác lại

B.

Thành lập chính phủ dân chủ cộng hòa thay cho chính quyền Xô Viết

C.

Tạm gác khẩu hiệu “Cách mạng ruộng đất tập trung vào giải phóng dân tộc”

D.

Thay đổi hình thức mặt trận dân tộc thống nhất để giải quyết nhiệm vụ dân tộc

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Nguyên tắc cơ bản của Việt Nam trong việc ký kết Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (21-7-1954) là

A.

đảm bảo giành thắng lợi từng bước

B.

phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù

C.

giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng

D.

không vi phạm chủ quyền dân tộc

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Phong trào đấu tranh công khai rộng lớn của quần chúng trong phong trào 1936 - 1939 mở đầu bằng sự kiện nào?

A.

Triệu tập Đông Dương Đại hội

B.

Thành lập các Uỷ ban hành động ở nhiều địa phương

C.

Vận động thành lập Uỷ ban trù bị Đông Dương Đại hội

D.

Đón phái viên của Chính phủ Pháp sang Đông Dương

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Khối liên minh công-nông được hình thành từ phong trào nào?

A.

Từ phong trào cách mạng 1930-1931

B.

Từ phong trào dân chủ 1936-1939

C.

Từ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh

D.

Từ phong trào dân tộc dân chủ 1925-1930

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Vai trò của Mỹ trong cuộc chiến tranh Đông Dương được thể hiện qua kế hoạch Rơ-ve như thế nào?

A.

Không can thiệp vào Đông Dương

B.

Hất cẳng Pháp độc chiếm Đông Dương

C.

Can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương

D.

Bắt đầu trực tiếp xâm lược vào Đông Dương

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Hiệp định Giơnevơ là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận những quyền gì cho các nước Đông Dương?

A.

Quyền được hưởng độc lập, tự do

B.

Các quyền dân tộc cơ bản

C.

Quyển tổ chức Tổng tuyển cử tự do

D.

Quyền chuyển quân tập kết theo giới tuyến quân sự tạm thời

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng 5/1941) xác định hình thái cuộc khởi nghĩa giành chính quyền nước ta là

A.

đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa

B.

kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang

C.

đi từ đấu tranh chính trị tiến lên khởi nghĩa vũ trang

D.

khởi nghĩa từng phần kết hợp với tổng khởi nghĩa

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Qua phong trào 1936 - 1939, Đảng thấy được những hạn chế của mình về

A.

tổ chức đấu tranh công khai, hợp pháp

B.

xây dựng liên minh công - nông

C.

giành và giữ chính quyền

D.

công tác mặt trận, vấn đề dân tộc

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Chiến thắng nào dưới đây của ta đã làm thất bại hoàn toàn âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp?

A.

Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954

B.

Chiến dịch Biên giới thu- đông năm 1950

C.

Chiến dịch Việt Bắc thu- đông năm 1947

D.

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 đã khẳng định nhân tố đầu tiên đảm bảo thắng lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc là

A.

Đảng của giai cấp công nhân với đường lối cách mạng vô sản

B.

đoàn kết giữa các dân tộc đấu tranh theo con đường vô sản

C.

có chính quyền cách mạng và sự giúp đỡ của quốc tế

D.

phải có một chính quyền nhà nước của dân, do dân, vì dân

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm

A.

tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Hạ Lào

B.

tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào

C.

tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Thượng Lào

D.

tiêu diệt sinh lực địch, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Khó khăn lớn nhất mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?

A.

Ngoại xâm và nội phản

B.

Nạn đói đe dọa nghiêm trọng cuộc sống của nhân dân ta

C.

Ngân quỹ nhà nước trống rỗng

D.

Hơn 90% dân số mù chữ

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Năm 1930, Nghệ - Tĩnh là nơi có phong trào cách mạng phát triển mạnh nhất vì:

A.

là nơi có truyền thống đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm và là nơi có chi bộ Đảng hoạt động mạnh

B.

là quê hương của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

C.

là nơi thực dân Pháp khủng bố tàn khốc nhất

D.

là nơi có đội ngũ cán bộ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đông nhất

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Hội nghị lần 6 (11 - 1939) của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xác định nhiệm vụ hàng đầu trước mắt của cách mạng Đông Dương lúc này là gì?

A.

Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp lên hàng đầu

B.

Đột nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách

C.

Chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh

D.

Tất cả các nhiệm vụ trên

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Để giải quyết nạn đói trước mắt sau Cách mạng tháng Tám, Đảng Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có biện pháp gì dưới đây?

A.

Cấm dùng gạo, ngô để nấu rượu

B.

Kêu gọi sự cứu trợ của thế giới

C.

Tịch thu gạo của người giàu chia cho người nghèo

D.

Nhường cơm sẻ áo, hũ gạo cứu đói

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Mục tiêu nào dưới đây là cơ bản nhất trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950)?

A.

Củng cố cho chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương

B.

Tiêu diệt nhanh chóng quân chủ lực của ta

C.

Giữ vững thể chủ động của Pháp trên chiến trường Đông Dương

D.

Mong muốn kết thúc cuộc chiến ở Đông Dương

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Bước vào Đông Xuân 1953 - 1954, âm mưu của Pháp - Mĩ ở Đông Dương là

A.

giành thắng lợi quân sự để nâng cao vị thế của nước Pháp trên thế giới

B.

giành lấy thắng lợi quân sự để tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương

C.

giành lại quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ

D.

giành một thắng lợi quyết định để “kết thúc chiến tranh trong danh dự”

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
67.5 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán