Kết quả bài thi số 571251

In đề thi
; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
Quang Chiến
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 40 câu hỏi
Làm trong 50 phút
72.5 điểm
Mã đề thi 571251
Môn Lịch sử, THPT Quốc gia
kết thúc thi 26/09/2023 | 19:15:32
BÀI THI SỐ #571251
Câu 1

Một trong những tổ chức của các nước Tây Âu được thành lập trong nửa sau thế kỉ XX là

A.

Ngân hàng Thế giới (WB).

B.

Đại hội dân tộc Phi (ANC).

C.

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

D.

Liên minh châu Âu (EU).

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở châu Phi giành được độc lập là

A.

Nhật Bản.

B.

Ấn Độ.

C.

Ănggôla.

D.

 Trung Quốc.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947-1989)?.

A.

Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) ra đời.

B.

Hệ thống Vécxai-Oasinhtơn được thiết lập.

C.

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

D.

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực nào sau đây?

A.

Tây Đức

B.

Tây Béclin.

C.

 Đông Béclin.

D.

Tây Âu

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Một trong những biện pháp về giáo dục nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam những năm 1945-1946 là

A.

tổ chức nhiều lớp học xóa nạn mù chữ.

B.

đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực.

C.

cải cách và mở cửa nền kinh tế

D.

mở rộng các hoạt động kinh tế đối ngoại.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam bùng nổ sau khi

A.

Việt Nam Quốc dân đảng hoàn toàn tan rã.

B.

triều đình Huế kí với Pháp bản Hiệp ước Patơnốt.

C.

Đông Dương Cộng sản liên đoàn được thành lập,

D.

 khởi nghĩa Yên Bái hoàn toàn thất bại.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

 Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã

A.

tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn

B.

 thực hiện kế hoạch quân sự Rơve.

C.

thực hiện kế hoạch quân sự Bôlae.

D.

 đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Trong giai đoạn 1969-1973, Mĩ có hành động nào sau đây ở Việt Nam?

A.

Thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh.

B.

Lôi kéo tất cả các nước châu Á tham chiến.

C.

Lôi kéo tất cả các nước châu Phỉ tham chiến.

D.

 Vận động các nước Đông Âu tham chiến.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?

A.

Bầu Quốc hội khóa 1

B.

 Xây dựng Hội Liên Việt.

C.

Bảo vệ biên giới phía Bắc.

D.

 Xây dựng Quỹ độc lập.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Trong phong trào dân chủ 1936-1939, nhân dân Việt Nam đã

A.

 xây dựng bộ đội địa phương.

B.

 thành lập bộ đội chủ lực.

C.

 phát triển dân quân du kích.

D.

 mít tinh, biểu tình đòi quyền sống.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp

A.

 tập trung vào công nghiệp luyện kim.

B.

chỉ phát triển công nghiệp hóa chất.

C.

thành lập nhiều công ty cao su.

D.

chỉ phát triển công nghiệp cơ khí.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Ở Đông Dương, thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự Nava (1953) trong bối cảnh nào sau đây?

A.

 Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương.

B.

 Quân Pháp lâm vào thể phòng ngự bị động.

C.

Quân Trung Hoa Dân quốc tiến vào Việt Nam

D.

Quân phiệt Nhật Bản tiến vào Đông Dương.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Nội dung nào sau đây thuộc lĩnh vực văn hóa trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX?

A.

Mở rộng diện tích trồng lúa.

B.

Lên án những hủ tục phong kiến.

C.

Phổ cập giáo dục trung học.

D.

Tiến hành khai thác mỏ than.

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Nội dung nào sau đây là nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX?

A.

 Những đòi hỏi của cuộc sống

B.

Mĩ thiết lập trật tự đơn cực.

C.

Trật tự hai cực Ianta sụp đổ.

D.

Trật tự đa cực được thiết lập.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Trong những năm 1945-1973, quốc gia nào sau đây triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là đàn áp phong trào cộng sản quốc tế?

A.

Mĩ.

B.

Nhật Bản.

C.

Italia.

D.

Đức.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7-1973) đề ra chủ trương nào sau đây?

A.

Xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung.

B.

Tiếp tục con đường cách mạng bạo lực.

C.

Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế bao cấp.

D.

Phát triển kinh tế nhiều thành phần.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia có chính sách ủng hộ phong trào đấu tranh giành độc lập trên thế giới là 

A.

Liên Xô.

B.

Anh.

C.

Mĩ.

D.

Brunây.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Một trong những sự kiện diễn ra ở khu vực Đông Nam Á năm 1945 là

A.

nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền.

B.

 Liên minh châu Âu (EU) được thành lập.

C.

Cộng đồng châu Âu (EC) ra đời.

D.

Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Lực lượng vũ trang được xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là

A.

 Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

B.

 Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

C.

Việt Nam Quang phục hội.

D.

 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Một trong những biểu hiện của tình hình Việt Nam giai đoạn 1954-1960 là

 

A.

cả nước độc lập, thống nhất.

B.

cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

C.

 miền Nam được hoàn toàn giải phóng.

D.

đất nước chưa được thống nhất.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Về chính trị, trong những năm 1956-1953, ở Việt Nam diễn ra sự kiện nào sau đây?

A.

 Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh-Liên Việt.

B.

Quân giải phóng miền Nam ra đời.

C.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân.

D.

Chiến dịch giải phóng Huế-Đà Nẵng.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) là

A.

xây dựng căn cứ địa ở Cao Bằng.

B.

ở nhiều lớp đào tạo cán bộ.

C.

phát động tổng khởi nghĩa toàn quốc.

D.

phát động tiến công và nổi dậy

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Nội dung nào sau đây phản ảnh không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?

A.

Khẳng định trong thực tiễn quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân.

B.

Khẳng định đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản là đúng đắn.

C.

Chứng minh công nhân và nông dân đã đoàn kết trong đấu tranh.

D.

 Mở ra kỷ nguyên nhân dân lao động làm chủ vận mệnh dân tộc.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

 Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952-1973?

A.

Tận dụng được nguyên liệu từ các thuộc địa.

B.

Nhà nước lãnh đạo và quản lí có hiệu quả.

C.

Tài nguyên khoáng sản phong phú, trữ lượng lớn.

D.

 Không bị Chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

 Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A.

 Có sự viện trợ của tất cả các nước Mĩ Latinh.

B.

Nhận được viện trợ của tất cả các nước châu Âu.

C.

 Nhận được viện trợ của các nước Đông Dương.

D.

Sự lãnh đạo của lực lượng xã hội tiến bộ.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930?

A.

Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật được kí kết.

B.

 Liên hợp quốc được thành lập.

C.

Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện.

D.

Nước Nga Xô việt được thành lập.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945?

A.

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.

B.

Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

C.

Nước Cộng hòa Ấn Độ được thành lập.

D.

Phát xít Đức đầu hàng phe Đồng minh.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của Việt Nam?

A.

Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp.

B.

Đánh thắng cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 của Mỹ.

C.

 Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương,

D.

Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân Pháp.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Trong thời kì 1919-1930, kinh tế Việt Nam

A.

có tốc độ phát triển cao nhất thế giới

B.

bị lệ thuộc vào kinh tế của nước Pháp.

C.

phát triển vượt trội so với kinh tế Pháp.

D.

phát triển cân đối giữa các vùng miền.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Thắng lợi của phong trào Đồng khởi (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam đã:

A.

chuyên cách mạng từ thể giữ gìn lực lượng sang thể tiến công.

B.

 đánh dấu cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi hoàn toàn.

C.

buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài ở Đông Dương.

D.

làm thất bại cuộc tiến công của quân Pháp lên Việt Bắc.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng chính sách nhất quán của thực dân Pháp trong các cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương?

A.

Không cho phép kinh tế thuộc địa cạnh tranh với chính quốc.

B.

Hạn chế tối đa nguồn vốn đầu tư của tư bản tư nhân Pháp.

C.

Không đầu tư vốn vào các ngành kinh tế có tính chất hiện đại.

D.

Xóa bỏ phương thức sản xuất cũ để xác lập quan hệ sản xuất mới.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Nội dung nào sau đây là một trong những điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

A.

Tập hợp quần chúng thành lập mặt trận chung toàn Đông Dương.

B.

Xây dựng lý luận cách mạng nhấn mạnh cuộc đấu tranh giai cấp.

C.

Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất ngay khi thành lập Đảng.

D.

Thành lập một tổ chức quá độ để chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Trong phong trào dân tộc những năm 20 của thế kỉ XX, lực lượng tiểu tư sản trí thức Việt Nam có vai trò nào sau đây?

A.

Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang để khôi phục nền cộng hòa.

B.

Châm ngòi cho cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ.

C.

Vận động quần chúng tham gia mặt trận dân tộc dân chủ.

D.

Đi tiên phong trong quá trình tiếp thu những tư tưởng mới.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Tính chất dân chủ của các xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) biểu hiện qua một trong những hoạt động nào sau đây?

A.

Thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân, do nhân dân bầu ra.

B.

Xóa bỏ các giai cấp bóc lột, đưa công nông lên nắm chính quyền.

C.

Xóa bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến.

D.

Thực hiện chính sách bảo đảm quyền lợi về xã hội cho nhân dân.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là phong trào cách mạng vì một trong những lí do nào sau đây:

A.

Bước đầu thành lập được các hội Cứu quốc ở một số địa phương.

B.

Nằm trong tiến trình giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

C.

Trực tiếp ngăn chặn quân phiệt Nhật Bản tiến vào Đông Dương.

D.

Có sự kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Nhận xét nào sau đây là đúng về bản Hiệp định Sơ bộ Việt-Pháp (ngày 6-3-1946)?

A.

Công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có quyền dân tộc tự quyết.

B.

Là sách lược của Việt Nam để tiếp tục kéo dài thời gian hòa hoãn với Pháp.

C.

Chuyển Pháp từ vị trí đối tác trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam.

D.

 Chuyển quan hệ giữa Việt Nam và Pháp từ đối đầu quân sự sang đối thoại.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) và cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939-1945) ở Việt Nam có điểm giống nhau cho su đây?

A.

Tử khởi nghĩa từng phần phát triển lên chiến tranh cách mạng

B.

Mang tính chất cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

C.

Có sự kết hợp chặt chẽ giữa hậu phương và tiền tuyến.

D.

 Là các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

A.

Không giải quyết quyền lợi giai cấp để tập trung vào vấn đề dân tộc

B.

 Giải quyết nhiệm vụ dân chủ trước khi thực hiện nhiệm vụ dân tộc.

C.

Chỉ phát lệnh tổng khởi nghĩa khi đã có sự giúp đỡ từ bên ngoài.

D.

Xây dựng liên minh công nông là vấn đề chiến lược của cách mạng.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Thực tiễn quá trình xây dựng các mặt trận dân tộc thống nhất trong tiến trình cách mạng Việt Nam (1930-1975) cho thấy

A.

các thành viên tự nguyện tham gia một trận, do nhà nước trực tiếp quản lý.

B.

mặt trận được xây dựng thành công là nhờ xóa bỏ các mâu thuẫn giai cấp.

C.

mặt trận là một khối đoàn kết không có mâu thuẫn và đấu tranh nội bộ.

D.

việc tập hợp lực lượng trong mặt trận phù hợp với sách lược cách mạng.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9-1945 đến cuối tháng 12-1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp trở ngại nào sau đây?

A.

Quân Đồng minh ở Việt Nam có mục tiêu chống phá cách mạng.

B.

Mĩ viện trợ cho Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương

C.

Mĩ biển Việt Nam thành tâm điểm của cục diện hai cực, hai phe.

D.

Chỉ có một số nước Đồng minh công khai ủng hộ Việt Nam độc lập

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
72.5 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán