Kết quả bài thi số 571317

In đề thi
; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút;
Kết quả bài thi của
Hdlsbkcnskdnih
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 40 câu hỏi
Làm trong 50 phút
55 điểm
Mã đề thi 571317
Môn Hóa học, THPT Quốc gia
kết thúc thi 29/09/2023 | 11:08:46
BÀI THI SỐ #571317
Câu 1

Crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây?Crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây?

A.

Cr2O3

B.

K2Cr2O7

C.

CrO

D.

KCrO2

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Sắt(II) oxit là chất rắn màu đen. Công thức của sắt(II) oxit là

A.

FeO

B.

Fe2O3

C.

Fe(OH)3

D.

Fe(OH)2

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Công thức phân tử của axit fomic là

A.

C2H4O2

B.

C2H6O2

C.

CH4O

D.

CH2O2

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Ở nhiệt độ cao, H2 khử được oxit nào sau đây?

A.

CaO

B.

CuO

C.

K2O

D.

Na2O

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Chất nào sau đây là tripeptit?

A.

Gly-Ala

B.

Gly-Ala-Val

C.

Ala-Val

D.

Val-Gly

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

A.

Ca

B.

Fe

C.

Cu

D.

Ag

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Natri clorua được dùng để làm gia vị thức ăn, điều chế natri, xút, nước Gia-ven. Công thức của natri clorua là

A.

Na2CO3

B.

KCI

C.

NaHCO3

D.

NaCl

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Chất nào sau đây là muối trung hòa?

A.

NaHSO4

B.

Na2SO4

C.

NaHCO3

D.

NaOH

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Ở nhiệt độ thường kim loại Al tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch nào sau đây?

A.

KCI

B.

NaNO3

C.

Na2SO4

D.

KOH

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Cặp chất nào sau đây gây nên tính cũng vĩnh cửu của nước?

A.

NaNO3, KHCO3

B.

NaNO3, KNO3

C.

NaHCO3, KNO3

D.

MgCl2, CaSO4

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A.

H2SO4

B.

Al(OH)3

C.

KCI

D.

KOH

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A.

Glucozơ

B.

Saccarozơ

C.

Tinh bột

D.

Fructozơ

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

A.

Pb2+

B.

Ag+

C.

Mg2+

D.

Cu2+

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?

A.

Polibutadien

B.

Polietilen

C.

Poli(vinyl clorua)

D.

Xenlulozơ

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Este X được tạo bởi ancol metylic và axit axetic Công thức của X là

A.

CH3COOC2H5

B.

CH3COOCH3

C.

HCOOC2H5

D.

HCOOCH3

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Kim loại nào sau đây bị thụ động trong axit sunfuric đặc, nguội?

A.

Al

B.

Cu

C.

Mg

D.

Ag

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh?

A.

Glyxin

B.

Alanin

C.

Valin

D.

Lysin

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Khi đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch (như than đá, dầu mỏ, khi đốt) thường sinh ra khí X. Khí X không màu, có mùi hắc, độc, nặng hơn không khí và gây ra mưa axit. Khí X là

A.

SO2

B.

N2

C.

O2

D.

CH4

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?

A.

Hg

B.

Ag

C.

Li

D.

Cu

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Số nguyên tử cacbon trong phân tử axit panmitic là

A.

18

B.

19

C.

16

D.

17

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

Cho Fe2O3 phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư, tạo ra muối nào sau đây?

A.

FeS

B.

FeSO3

C.

Fe2(SO4)3

D.

FeSO4

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Este X có công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X trong dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng, thu được sản phẩm gồm ancol etylic và chất hữu cơ Y. Công thức của Y là

A.

CH3COOH

B.

C2H5COOH

C.

CH3OH

D.

HCOOH

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Chất nào sau đây bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit?

A.

Glixerol

B.

Fructozơ

C.

Xenlulozơ

D.

Glucozơ

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Tơ poliamit kém bền trong môi trường axit.

B.

Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

C.

Cao su thiên nhiên có thành phần chính là polibutađien.

D.

Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ tổng hợp

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

Cho 15,9 gam Na2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí CO2. Giá trị của V là

A.

2,24

B.

4,48

C.

1,12

D.

3,36

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Cho 10,68 gam alanin tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A.

11,10

B.

16,65

C.

13,32

D.

12,88

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

Thủy phân hoàn toàn m gam tinh bột thành glucozơ. Cho toàn bộ glucozơ tham gia phản ứng tráng bạc (hiệu suất 100%), thu được 38,88 gam Ag. Giá trị của m là

A.

64,80

B.

29,16

C.

32,40

D.

58,32

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch.

Bước 2: Thêm từ từ từng giọt dung dịch NH3, lắc đều cho đến khi kết tủa tan hết.

Bước 3: Thêm tiếp khoảng 1 ml dung dịch glucozơ 1% vào ống nghiệm; đun nóng nhẹ.

Phát biểu nào sau đây sai?

A.

Thí nghiệm trên chứng minh glucozơ có tính chất của poliancol.

B.

Trong phản ứng ở bước 3, glucozơ đóng vai trò là chất khử.

C.

Sau bước 3, có lớp bạc kim loại bám trên thành ống nghiệm.

D.

Sản phẩm hữu cơ thu được sau bước 3 là amoni gluconat.

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

Hỗn hợp E gồm hai amin X (CnHmN), Y (CnHm+1N2, với n ≥ 2) và hai anken đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,04 mol E, thu được 0,02 mol N2, 0,11 mol CO2 và 0,155 mol H2O. Phần trăm khối lượng của X trong E là

A.

40,41%

B.

50,68%.

C.

13,47%.

D.

26,94%.

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Cho các phát biểu sau:

(a) Tro thực vật chứa K2CO3 cũng là một loại phân kali.

(b) Điện phân dung dịch AgNO3, thu được kim loại Ag ở catot.

(c) Nhỏ dung dịch HCl vào dung dịch Ca(HCO3)2, thu được khí CO2.

(d) Nhúng thanh Zn vào dung dịch CuSO4 có xảy ra ăn mòn điện hóa học

Số phát biểu đúng là

A.

1

B.

3

C.

2

D.

4

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 31

Cho hỗn hợp X gồm a mol Fe và 0,21 mol Mg vào dung dịch Y chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 3 : 2). Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được dung dịch Z và 27,84 gam chất rắn T gồm ba kim loại. Hòa tan toàn bộ T trong lượng dư dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được 0,33 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Giá trị của a là

A.

0,06

B.

0,08

C.

0,09

D.

0,12

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 32

Hỗn hợp T gồm ba este mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức) đều được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy hoàn toàn m gam T, thu được H2O và 2,0 mol CO2. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam T bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp E gồm hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và 53,85 gam hỗn hợp muối F. Cho E tác dụng hết với kim loại Na dư, thu được 0,4 mol H2. Đốt cháy toàn bộ F, thu được H2O, Na2CO3 và 0,4 mol CO2. Khối lượng của Y trong m gam T là

A.

5,90 gam

B.

7,30 gam

C.

8,85 gam

D.

10,95 gam

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 33

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong thành phần của xăng sinh học E5 có etanol.

(b) Mỡ lợn có chứa chất béo bão hòa (phân tử có các gốc hiđrocacbon no).

(c) Thành phần chính của sợi bông, sợi đay là tinh bột.

(d) Khi làm đậu phụ từ sữa đậu nành có xảy ra sự đông tụ protein.

(e) Vải lụa tơ tằm sẽ nhanh hỏng nếu ngâm, giặt trong xà phòng có tính kiềm.

Số phát biểu đúng là

A.

3

B.

4

C.

2

D.

5

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 34

Cho sơ đồ chuyển hóa:

Biết: X, Y, Z, E là các hợp chất khác nhau và khác CaCO3; mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học của phản ứng giữa hai chất tương ứng. Các chất X, Y thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

A.

CO2, CaCl2.

B.

CO2, Ca(OH)2.

C.

NaHCO3, CaCl2.

D.

NaHCO3, Ca(OH)2.

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 35

Hòa tan hoàn toàn 24,48 gam Al2O3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO3, thu được 228 gam dung dịch X. Làm lạnh X đến 20°C thì có m gam tinh thể Al(NO3)3.9H2O tách ra Biết ở 20°C, cứ 100 gam H2O hòa tan được tối đa 75,44 gam Al(NO3)3. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.

30

B.

66

C.

17

D.

13

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 36

Nung nóng một lượng butan trong bình kín (với xúc tác thích hợp), thu được 0,48 mol hỗn hợp X gồm H2 và các hiđrocacbon mạch hở (CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8, C4H10). Cho toàn bộ X vào bình chứa dung dịch Br2 dư thì có tối đa a mol Br2 phản ứng, khối lượng bình tăng 8,26 gam và thoát ra hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 0,74 mol O2, thu được CO2 và H2O. Giá trị của a là

A.

0,24

B.

0,23

C.

0,21

D.

0,25

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 37

Hỗn hợp E gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 : 4). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 7,43 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho m gam E tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm glixerol và 86 gam hỗn hợp hai muối. Phần trăm khối lượng của X trong E là

A.

81,66%

B.

80,24%.

C.

80,74%

D.

81,21%

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 38

Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol:

E + 2NaOH → Y + 2Z

F + 2NaOH → Z + T + H2O

Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có công thức phân tử C4H6O4, được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Cho các phát biểu sau:

(a) Chất T tác dụng với dung dịch HCl sinh ra axit fomic

(b) Chất Z có nhiệt độ sôi thấp hơn ancol etylic

(c) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

(d) Đun nóng Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170°C, thu được anken.

(e) Chất F tác dụng với dung dịch NaHCO3, sinh ra khí CO2.

Số phát biểu đúng là

A.

4

B.

5

C.

2

D.

3

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 39

Hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Fe, Fe3O4. Hòa tan hết m gam X trong dung dịch chứa 0,775 mol HCl (dư 25% so với lượng phản ứng), thu được 0,06 mol H2 và 250 gam dung dịch Y. Mặt khác, hòa tan hết m gam X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch Z (chứa 3 chất tan) và 0,09 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Cho Z tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 103,22 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm FeCl3 trong Y là

A.

3,25%

B.

3,90%

C.

2,60%

D.

1,30%

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 40

Hòa tan hết m gam Al trong dung dịch HCl dư, thu được 0,24 mol khí H2. Giá trị của m là

A.

6,48

B.

3,24

C.

4,32

D.

2,16

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
55 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán