Kết quả bài thi số 571464

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Hùng Quốc
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
70 điểm
Mã đề thi 571464
Môn Toán học, Lớp 8
kết thúc thi 06/11/2023 | 21:16:59
BÀI THI SỐ #571464
Câu 1

Kết quả -5x2 .(5x2 +2x -3) bằng:

A.

25x5 – 10x4 -15x3 

B.

-25x5 – 10x4 +15x3

C.

-25x5 + 10x4 +15x3

D.

Tất cả đều sai

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

3x(5x2 - 2x - 1) bằng:

A.

15x+ 6x - 3x

B.

15x3 - 6x2 - 3x

C.

15x+ 6x- 3x

D.

Tất cả đều sai

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Biểu thức (x2 - 4x + 4) tại x = -2 có giá trị là:

A.

16

B.

0

C.

4

D.

-8

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Đa thức 12x - 9 - 4x2 phân tích thành nhân tử là:

A.

(2x - 3).(2x + 3)

B.

(3 - 2x)2

C.

- (2x - 3)2

D.

- (2x + 3)2

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Giá trị của biểu thức x- 6x2 + 12x - 8 tại x = 0,9 là:

A.

0

B.

-1,331

C.

0,1331

D.

-0,1331

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Với x = 6 giá trị của đa thức x+ 12x+ 48x + 64 là:

A.

900

B.

1000

C.

500

D.

Kết quả khác

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

(x - 2).(x + 2) bằng:

A.

x+ 4

B.

x- 4

C.

x- 2

D.

x+ 2

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Viết dưới dạng bình phương một tổng: x+ 2x + 1 là:

A.

(x + 2)2

B.

(x - 2)2

C.

(x + 1)2

D.

(x - 1)2

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

(x - 2).(x+ 2x + 4) bằng:

A.

x+ 8

B.

x-  8

C.

x+ 2

D.

x- 2

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Kết quả phép tính (1,5 . 91,5 + 15 . 0,85) là:

A.

150

B.

100

C.

110

D.

130

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
70 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán