Kết quả bài thi số 571469

In đề thi
; Môn học: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút;
Kết quả bài thi của
Nguyễn Khôi Nguyên
Ngày sinh: 19/09/2009
Đề thi có 20 câu hỏi
Làm trong 30 phút
55 điểm
Mã đề thi 571469
Môn Tiếng anh, Lớp 9
kết thúc thi 08/11/2023 | 18:04:57
BÀI THI SỐ #571469
Câu 1

We ran an article.................... her in our magazine.

A.

with

B.

for

C.

without

D.

about

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Ralph said he was sure it..................... .

A.

was going to rain

B.

 would be raining

C.

rains

D.

will rain

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với phần gạch chân trong ba từ còn lại:

A.

aspect

B.

edition

C.

experience

D.

examine

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại:

A.

order

B.

describe

C.

foreign

D.

study

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

She was asked to read out the list of....................... for the award for best actor.

A.

candidacy

B.

candidacies

C.

candidate

D.

candidates

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

We can communicate with friends by...........of email.

A.

 methods

B.

 paths

C.

 uses

D.

means

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

I will see you again. We are all looking forward ................again.

A.

to see you

B.

to seeing you

C.

 seeing you

D.

for seeing you

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Please inform us .........................any changes in your circumstances.

A.

of

B.

with

C.

 to

D.

on

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Mary scarcely goes out at night, ...............?

A.

doesn't she

B.

did she

C.

doesn't Mary

D.

does she

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Changing your company's management style can be a ..................... business.

A.

costly

B.

cost - price

C.

cost

D.

 costing

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Would you mind not .............on the radio until I've finished typing the document?

A.

 turning

B.

being turned

C.

to turn

D.

 to be turned

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại

A.

crier

B.

access

C.

deny

D.

wander

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

You should learn by............all the new words of this lesson.

A.

stomach

B.

heart

C.

mouth

D.

ear

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

He asked her.................................

A.

when did she leave the party.

B.

when does she leave the party.

C.

when she leaves the party.

D.

when she left the party.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Thanks ..............television people can get the latest information.

A.

about

B.

 to

C.

for

D.

of

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại:

A.

until

B.

to

C.

for

D.

 of

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Our teacher of English likes..................jokes.

A.

talking

B.

speaking

C.

telling

D.

saying

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

I asked Lan if.......................

A.

she enjoyed her music class.

B.

she will enjoy her music class

C.

did she enjoy her music class.

D.

 she enjoys her music class.

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

There's a very interesting .................about life in the Arctic

A.

 entertainment

B.

news

C.

documentary

D.

service

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

I think you .............see a doctor if you want to get well.

A.

ought to

B.

 had to

C.

can

D.

may

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
55 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán