Kết quả bài thi số 573265

In đề thi
; Môn học: ; 15 câu hỏi; Làm trong 20 phút;
Kết quả bài thi của
hello
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 15 câu hỏi
Làm trong 20 phút
93.3 điểm
Mã đề thi 573265
Môn Toán học, Lớp 12
kết thúc thi 09/02/2024 | 16:42:33
BÀI THI SỐ #573265
Câu 1

Đồ thị hàm số  có tâm đối xứng là:

A.

 (3; 1) 

B.

(1; 3)

C.

(1; 0) 

D.

(0; 1)

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 3  xác định trên [1; 3]. Gọi M và n lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số thì M + m bằng:

A.

2

B.

4

C.

8

D.

6

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Cho hàm số  có đồ thị (H). Tiếp tuyến của (H) tại giao điểm của (H) với trục Ox có phương trình là:

A.

y = 3x

B.

y = 3x - 3

C.

y = x - 3 

D.

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Cho hàm số  có đồ thị (C) và đường thẳng d: y = x + m. Với giá trị nào của m thì d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt?

A.

m < 2 

B.

m > 6 

C.

2

D.

 m < 2 m > 6 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Giá trị cực đại của hàm số y = x3 - 3x2 - 3x + 2 là 

A.

-3 + 4\(\sqrt{2}\)

B.

3 - 4\(\sqrt{2}\)

 
C.

3 + 4\(\sqrt{2}\)

 
D.

-3 - 4\(\sqrt{2}\)

 
Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

 Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 2x - 1 .Xét các mệnh đề: 

I. Đồ thi có một điểm uốn.

II. Hàm số không có cực đại và cực tiểu.

III. Điểm uốn là tâm đối xứng của đồ thị

Mệnh đề nào đúng:

A.

Chỉ I và II

B.

Chỉ II và III

C.

Chỉ I và III

D.

Cả I, II, III

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Cho hàm số y = 3x - 4xcó đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm uốn của (C) có phương trình là:

A.

y = -12x

B.

y = 3x

C.

y = 3x - 2

D.

y = 0

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Hàm số nào sau đây không có cực trị?

A.

y = -2x3 + 1

B.

C.

D.

Cả ba hàm số A, B, C 

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Điểm nào sau đây là điểm uốn của đồ thị hàm số y =  x3 - 3x + 5

A.

 (0;5)

B.

(1;3)

C.

(-1;1) 

D.

(0;0) 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Hàm số y = x3 - 3x đạt giá trị nhỏ nhất trên [-2;2] khi x bằng:

A.

-2

B.

1

C.

-1 hay -2 

D.

1 hay -2

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Đồ thị hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm có tung độ âm?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Cho hàm số y = x3 + 6x2 + 3(m + 2)x - m - 6 có cực đại, cực tiểu tại x1, xsao cho x1 < - 1 < xthì giá trị của m là:

A.

m > 1

B.

 m < 1

C.

m > -1

D.

 m < -1

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Cho hàm số  có đồ thị (C). Những điểm trên (C), tại đó tiếp tuyến có hệ số góc bằng 4 có tọa độ là:

A.

(-1;-1) và (-3;7)

B.

(1;-1) và (3;-7)

C.

(1;1) và (3;7)

D.

(-1;1) và (-3;-7) 

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Đặc điểm của đồ thị hàm số bậc ba là:

A.

Luôn có trục đối xứng

B.

Nhận đường thẳng nối hai cực trị làm trục đối xứng. 

C.

Luôn có tâm đối xứng. 

D.

Luôn nhận điểm cực trị làm tâm đối xứng

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có giá trị nhỏ nhất trên tập xác định?

A.

y = x3 - 3x2 - 6

B.

y = x4 - 3x2 - 1

C.

D.

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
93.3 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán