Kết quả bài thi số 573291

In đề thi
; Môn học: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút;
Kết quả bài thi của
Bùi Nguyễn Hải Đăng
Ngày sinh: 10/04/2024
Đề thi có 20 câu hỏi
Làm trong 25 phút
90 điểm
Mã đề thi 573291
Môn Tiếng anh, Lớp 7
kết thúc thi 14/02/2024 | 18:42:31
BÀI THI SỐ #573291
Câu 1

Would you like __________ to Lan’s house?  

A.

Going

B.

To go

C.

Go

D.

To going

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

We learn about different countries and their people in _________ class .

A.

Literature

B.

Geography

C.

History
 

D.

Sciences

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

In physics class the students do some __________  

A.

example

 

B.

exercises

 

C.

experiments

 

D.

entertainment

 

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Tuan learns to repair household appliances in _________ class.

A.

Physic

B.

Electonics

C.

Biology

D.

History

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

The boys are playing _________ after school.

A.

Skipping

B.

Marbles

C.

Soccer

D.

Maths

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Mai enjoys _______ tennis.

A.

To play

B.

Playing

C.

Play

D.

To playing

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Ba often _______ stamp. Maybe he is a stamp collector

A.

Collects

B.

Sells

C.

Buys

D.

Draws

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

-------------do you watch T.V. - I sometimes watch T.V

 

A.

When

B.

How often

C.

What time

D.

How far

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

In the USA students ------------ School  uniform ?

A.

Wear

B.

Wearing

C.

don't wear

D.

Not wear

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

You can borrow books from the ---------------

A.

Bookshop

B.

Library

C.

Canteen

D.

Shoes store

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Hue lives ..... her aunt and uncle ..... Dalat  

A.

At/in

B.

With/at

C.

With/in

D.

at/at

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Phuong ..... many new friends in his new school

 

A.

Don't have

B.

Don't has

C.

Doesn't has

D.

Doesn't have

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Would you like .... a cartoon with us tonight?

A.

To watch

B.

Watch

C.

Watching

D.

Watches

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Lien learns to play ..... piano in her free time.

A.

a

B.

the

C.

an

D.

0

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Let .......... stay at home and watch TV ?

A.

We

B.

Our

C.

Us

D.

Ours

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Look! Some boys and girls ....... in the school yard

A.

Chat

B.

are chatting

C.

chatting

D.

chats

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Would you like _____________ to music ?

A.

listening

B.

listen

C.

to listen

D.

listens

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

In_____________, We do some experiments?

A.

Math

B.

History 

C.

Chemistry

D.

English

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Does Nam Play soccer_________ recess?

A.

in

B.

on

C.

at

D.

with

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

___________ beautiful girl.

A.

What a

B.

What

C.

How 

D.

Which

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
90 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán