Kết quả bài thi số 575207

In đề thi
; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Nguyên Khang
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
80 điểm
Mã đề thi 575207
Môn Toán học, Lớp 8
kết thúc thi 04/04/2024 | 20:49:54
BÀI THI SỐ #575207
Câu 1

Phân tích đa thức x2(y - 1) + y2(1 - y) ta được:

A.

(y - 1)(x - y)(x + y)

B.

(y - 1)(x+ y2)

C.

(y + 1)(x + y)(x - y)

D.

(1 - y)(x- y2)

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Giá trị của biểu thức: x- y+ 2y - 1 tại x = 75; y = 26 là:

A.

500

B.

50000

C.

5000

D.

50

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn (x+ 27) + (x + 3)(x - 3) = 0 có số phần tử là:

A.

3

B.

2

C.

0

D.

1

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Giá trị của biểu thức: 5x2z - 10xyz + 5y2z tại x = 24; y = 20; z = 2 là:

A.

106

B.

16000

C.

160

D.

1600

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 3cm; AC = 4cm. Kẻ AH vuông góc với BC. Gọi D và E lần lượt là điểm đối xứng của H qua AB và AC. Khi đó độ dài đoạn DE bằng:

A.

5,5cm

B.

4,8cm

C.

4,5cm

D.

5cm

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Số trục đối xứng của tam giác đều là

A.

2

B.

1

C.

3

D.

4

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Cho x ≠ y thỏa mãn: x2y - xy+ x- y= 0. Khi đó:

A.

2x = y

B.

x = -y

C.

x = -2y

D.

x = 2y

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Giá trị của biểu thức (2x + 5y)(4x- 10xy + 25y2) tại x = -2; y = -1 là:

A.

- 189

B.

189

C.

169

D.

- 169

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Cho hình bình hành ABCD có CD = 2AD. Gọi M là trung điểm của cạnh CD. Khi đó số đo của góc AMB bằng:

A.

90o

B.

120o

C.

60o

D.

45o

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: x2 + y- 2x + 6y + 20 là:

A.

20

B.

15

C.

10

D.

12

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
80 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán